Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1063

Brussel, 30 juni 2009

Staatssteun: Commissie geeft België tijdelijk toestemming voor herkapitalisatie en asset relief KBC Groep

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, tijdelijk toestemming gegeven voor een pakket maatregelen van de Belgische overheid voor KBC Groep NV. Ten eerste heeft de Commissie toestemming gegeven voor een herkapitalisatie van 3,5 miljard EUR, die in lijn is met haar richtsnoeren over staatssteun in de huidige financiële crisis (zie IP/08/1495 en IP/08/1901 ). Ten tweede heeft de Commissie tijdelijke goedkeuring verleend voor de impaired asset relief -maatregel. De definitieve goedkeuring daarvan is echter afhankelijk van de uitkomst van een diepgaand onderzoek. Hoewel een aantal onderdelen van deze maatregel in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie over maatregelen ten behoeve van probleemactiva (zie IP/09/322 ), is voor andere onderdelen ervan (zoals de waardering van de portefeuille) verder en grondig onderzoek nodig, vooraleer een definitief besluit kan worden genomen. Beide maatregelen zijn voor zes maanden goedgekeurd, met als voorwaarde dat België binnen drie maanden bij de Commissie een grondig herstructureringsplan voor KBC Groep indient.

Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "Dit besluit in de zaak-KBC laat andermaal zien dat de Commissie bereid is aangepaste oplossingen voor de huidige financiële crisis goed te keuren, en tegelijk toch de EU-staatssteunregels doet naleven, zodat de potentiële concurrentieverstoring tot een minimum beperkt blijft. Deze maatregelen zullen het vertrouwen versterken in de soliditeit van KBC, een systeemrelevante bank. De Commissie moet echter ook in detail nagaan of alle voorwaarden uit de mededeling over probleemactiva zijn nageleefd. Aangezien KBC nu een aantal keer aanzienlijke steun heeft gekregen, moet België in de komende drie maanden een geactualiseerd herstructureringsplan indienen, waarin ook beide recente maatregelen zijn verwerkt."

Op 6 februari 2009 heeft het Vlaams Gewest aangekondigd dat het 3,5 miljard EUR kapitaal wilde gaan injecteren in KBC in twee tranches (van 2 miljard EUR resp. 1,5 miljard EUR). Op 14 mei 2009 kondigde KBC aan dat zij met de Belgische overheid een akkoord had bereikt over een maatregel voor asset relief . Beide maatregelen zijn op 18 juni 2009 formeel bij de Commissie aangemeld. Daarnaast heeft de Belgische overheid, in lijn met het besluit van de Commissie over de herkapitalisatie door de Belgische federale overheid in december 2008, op 18 juni 2009 een herstructureringsplan voor KBC ingediend.

Door de huidige financiële crisis kunnen zelfs financieel gezonde instellingen het moeilijk krijgen en moeten zij de financiële markten geruststellen over hun stabiliteit. Tegen deze achtergrond werd het nodig geacht om de kapitaalbasis van KBC te versterken tegen mogelijke toekomstige verliezen en de bank te beschermen tegen aanhoudende afschrijvingen op haar portefeuille zgn. synthetische CDO's ( collateralised debt obligations waarvan de onderliggende kredietrisico's worden afgedekt door credit default swaps in plaats van door de aankoop van fysieke activa). Beide maatregelen zullen de core Tier-1 ratio van KBC verbeteren. Dankzij de garantie voor de CDO-portefeuille verdwijnt ook de bron van volatiliteit uit KBC's balans en nemen haar risicogewogen activa af.

Herkapitalisatie

De herkapitalisatie vindt plaats door middel van effecten van een vergelijkbaar type als die welke de Commissie in december 2008 heeft goedgekeurd (zie IP/08/2033 ) naar aanleiding van de eerste herkapitalisatie van KBC. Deze transactie is in lijn met de herkapitalisatiemededeling en is als reddingssteun goedgekeurd voor een periode van zes maanden.

Asset relief

De garantie van de Belgische federale overheid betreft 15 CDO-portefeuilles met een totale notionele waarde van 20 miljard EUR. Een eerste tranche verliezen van 3,2 miljard EUR komt volledig voor rekening van KBC ("first loss-tranche"). Verliezen binnen een tweede tranche van 2 miljard EUR boven de vastgestelde first loss-tranche kunnen, op verzoek van KBC, tegen 90% (of 1,8 miljard EUR) worden gecompenseerd door de Belgische Staat via de intekening op nieuwe, gewone aandelen van KBC tegen marktwaarde ("Equity Range"). Alle verdere verliezen buiten de Equity Range (tot 14,8 miljard EUR) worden voor 90% door de Belgische Staat in contanten gecompenseerd, waarbij 10% van het risico bij KBC blijft ("Cash Range"). Voor de Equity Range betaalt KBC een underwriting fee van zo'n 60 miljoen EUR per zes maanden. Voor de Cash Range beloopt deze premie zo'n 110 miljoen EUR per zes maanden.

De Commissie heeft deze maatregel voor asset relief getoetst aan haar mededeling terzake. Na een eerste onderzoek heeft de Commissie besloten om, met het oog op de financiële stabiliteit, geen bezwaar te maken voor een periode van zes maanden. Toch moeten bepaalde aspecten nader worden onderzocht, met name wat betreft de waardering. Daarom heeft de Commissie besloten een diepgaand onderzoek in te leiden ten aanzien van dit punt en de daarmee verband houdende elementen, zoals de verdeling van de lasten, de vergoeding en het beheer van de activa.

Aangezien KBC sinds de aanvang van de crisis driemaal aanzienlijke steun heeft gekregen, moet zij ingrijpend worden geherstructureerd. België had, in lijn met haar verplichting uit hoofde van eerdere steunmaatregelen, bij de Commissie al een plan ingediend. België krijgt nu nog eens drie maanden de tijd om een goed doortimmerd en geactualiseerd plan in te dienen, met onder meer een oplossing voor de concurrentieverstoring die deze maatregel met zich brengt.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummer N 360/2009. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News .


Side Bar