Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1036

Brüssel, 25. juuni 2009

Komisjon esitab Euroopa Kohtule küsimuse seoses soolist võrdõiguslikkust käsitlevate Eesti õigusaktidega

Komisjon esitas täna Euroopa Kohtule küsimuse, mis on seotud kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisel tagamisel soolise diskrimineerimise keelavate ELi õigusnormide (direktiiv 2004/113/EÜ) ülevõtmata jätmisega. Vaatamata komisjoni 2009. aasta veebruaris esitatud põhjendatud arvamusele (rikkumismenetluse II etapp) ei ole Eesti veel võtnud kõiki vajalikke meetmeid kõnealuse direktiivi jõustamiseks siseriiklike õigusaktidega.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla ütles: Sooline diskrimineerimine on lubamatu. Meil on tõhusad ELi õigusaktid ning kõik ühenduse liikmed peavad need siseriiklikusse õigusesse üle võtma. Kutsun Eestit üles võtma vajalikud meetmed võimalikult kiiresti.

2009. aasta veebruaris edastas komisjon Eesti ametiasutustele põhjendatud arvamuse (rikkumismenetluse II etapp) ning andis neile vastamiseks aega kaks kuud. Ametiasutused teatasid komisjonile, et soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse ja töölepinguseaduse muudatused võetakse eeldatavasti vastu 2009. aasta esimesel poolel. Lisaks teatasid nad, et direktiivi täielikuks ülevõtmiseks vajalike meetmete vastuvõtmise menetlus on pooleli, kuid nad ei ole siiani teatanud kõnealuste meetmete vastuvõtmisest. Seepärast otsustas komisjon suunata küsimuse Euroopa Kohtule.

Direktiivi täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide jõustamise tähtpäev oli 21. detsember 2007, ning rasedus- või sünnituspuhkuse kindlustamise kuludega seotud sätete puhul kaks aastat hiljem – 2009. aasta.

Üldine taust

ELi õigusnormidega on töökohal keelatud otsene või kaudne sooline diskrimineerimine, ahistamine ja seksuaalne ahistamine. Kõnealused õigusnormid kehtivad väljaspool era- ja perekonnaelu valdkondi avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste kättesaadavuse suhtes.

Neid õigusnorme ei kohaldata meedia ja reklaamisisu, hariduse, tööhõive ja elukutsega seotud küsimustes. Direktiivi kohaldatakse näiteks sellistes valdkondades nagu transport, majutus, hotellindus, pangandus ja kindlustus.

Teatavatel juhtudel, kui see on õigustatud ja vajalik, võib lubada erandeid võrdse kohtlemise põhimõttest, kuid igal juhul peavad need olema üheselt mõistetavad (näiteks seksuaalse vägivalla ohvrite kaitsmine ühele sugupoolele mõeldud varjupaikade rajamisel või ettevõtlusvabaduse tagamine eraklubide samasoolise liikmeskonna puhul jne).

Rikkumismenetlus koosneb kolmest etapist. Esimesel etapil saab liikmesriik ametliku kirja, millele ta peab kahe kuu jooksul vastama. Kui ELi õigusaktide järgimiseks on vaja täiendavaid samme, saadab komisjon põhjendatud arvamuse, millele liikmesriik peab kahe kuu jooksul vastama. Kui rahuldavat vastust ei saada, võib komisjon suunata küsimuse arutamiseks Euroopa Kohtusse Luxembourgis. Peale selle võib komisjon nõuda, et kohus määraks liikmesriigile trahvi, kui see ei täida kohtu otsust.

Täiendav teave

Teavet soolist võrdõiguslikkust käsitlevate ELi õigusaktide ülevõtmise kohta siseriiklikesse õigusaktidesse saab veebilehelt :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=639&langId=et


Side Bar