Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1035

Bryssel den 25 juni 2009

Kommissionen agerar för en effektiv och konkurrensutsatt europeisk energimarknad

Kommissionen har vidtagit kraftfulla åtgärder mot 25 medlemsstater som inte följer EU:s lagstiftning och därmed förhindrar att konsumenterna gynnas av en konkurrensutsatt och öppen energimarknad. Formella underrättelser kommer att sändas till Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien eftersom de inte följer gällande gas- och elförordningar. Kommissionen har även formellt underrättat Grekland, Litauen, Polen, Portugal och Rumänien som fortfarande har ett system med reglerade priser, vilket bryter mot EU:s direktiv om elektricitet och gas.

Energikommissionär Andris Piebalgs betonar att det ”i denna tid av ekonomisk och finansiell kris är oacceptabelt att europeiska konsumenter och företag drabbas av en dåligt fungerande energimarknad. Kommissionen är fast besluten att vidta alla åtgärder som krävs för att europeiska konsumenter ska få verklig valfrihet, lägre priser och en tryggad energiförsörjning, vilket bara en öppen och konkurrensutsatt marknad kan ge.”

Den åtgärd som kommissionen nu vidtar gäller överträdelser av olika bestämmelser i den gällande gemenskapslagstiftningen om elektricitet och gas, det så kallade andra paketet från 2003. Kommissionen har särskilt riktat in sig på bestämmelserna om en sund konkurrens i konsumenternas intresse.

De viktigaste överträdelser som upptäcktes var följande:

  • Bristande information från de ansvariga för överföringssystemen för el och gas, vilket hindrar leveransföretagens tillgång till näten.

  • Bristfäll iga system för att fördela nätkapaciteten och därmed optimera nätanvändningen för överföringssystemen för el och gas i medlemsstaterna.

  • Bristande gränsöverskridande samordning och samarbete mellan de ansvariga för elöverföringssystemen och de nationella myndigheterna, vilket förhindrar att nätkapaciteten fördelas effektivt över gränserna och att det befintliga elnätet nyttjas på ett optimalt sätt på regional och europeisk basis.

  • Otillräckliga insatser av de ansvariga för gasöverföringssystemen för att tillhandahålla största möjliga kapacitet och därmed utnyttja möjligheterna till marknadstillträde och konkurrens på bästa sätt. Detta gäller särskilt kortsiktig kapacitet som annars inte utnyttjas, och kapacitet i motsatt riktning mot gasens flödesriktning (backhaul-kapacitet).

  • Bristande åtgärder från medlemsstaternas behöriga myndigheter vid överträdelser av EU:s förordningar och frånvaro av påföljdssystem på nationell nivå.

  • Reglerade priser, som särskilt gynnar stora kunder och förhindrar att nya aktörer kommer in på marknaden.

  • Det saknas lämpliga tvistlösningsförfaranden för konsumenter på nationell nivå. Det är en grundprincip i el- och gasdirektiven att alla som gynnas av den inre marknaden också ska omfattas av ett starkt konsumentskydd. Om det saknas öppna, enkla och billiga förfaranden för klagomål från konsumenter kan detta leda till att de inte vill delta i den inre marknaden. Det finns tydliga skyldigheter i el- och gasdirektiven att se till att sådana förfaranden finns och att de är ett reellt alternativ för konsumenterna.

Förordningarna om den inre marknaden för el och gas är en förutsättning för en fungerande och konkurrensutsatt energimarknad i Europa. EU-lagstiftningen måste tillämpas om marknaderna ska fungera och integreras på ett effektivt sätt. Kommissionen har gjort fullbordandet av den inre marknaden för el och gas till ett prioriterat område inom sin strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning. Om strategins mål ska uppnås krävs öppna energimarknader där europeiska företag kan konkurrera med varandra över hela Europa. En integrerad europeisk energimarknad är en avgörande faktor för att trygga energiförsörjningen och öka konkurrensen inom EU och är därför av direkt intresse för europeiska konsumenter.


Side Bar