Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1035

V Bruseli 25. júna 2009

Komisia podnikla kroky na zabezpečenie účinného a konkurencieschopného trhu s energiou v rámci celej Európy

Komisia dnes prijala dôrazné opatrenia proti 25 členským štátom, ktoré bránia európskym spotrebiteľom využívať výhody konkurencieschopného a otvoreného trhu s energiou tým, že nekonajú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Švédsku a Spojenému kráľovstvu budú zaslané oficiálne písomné upozornenia na nepostupovanie v súlade s platnými nariadeniami o zemnom plyne a elektrickej energii. Komisia takisto zaslala oficiálne písomné upozornenia Grécku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku a Litve na uplatňovanie systému regulovaných cien, ktorý je v rozpore so smernicami EÚ o elektrickej energii a zemnom plyne.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs zdôraznil, že „v tomto čase hospodárskej a finančnej krízy je jednoducho neprijateľné, aby európski spotrebitelia a spoločnosti trpeli v dôsledku zle fungujúceho trhu s energiou. Komisia je odhodlaná prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby európski spotrebitelia mohli využívať výhody skutočného výberu, lepších cien a posilnenej bezpečnosti dodávok energie, čo je možné zabezpečiť len prostredníctvom otvoreného a konkurencieschopného trhu.“

Opatrenie, ktoré dnes prijala Komisia, sa týka porušení rôznych ustanovení existujúcich právnych predpisov Spoločenstva o elektrickej energii a zemnom plyne, tzv. druhého balíka opatrení z roku 2003. Komisia sa predovšetkým zamerala na ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje spravodlivá hospodárska súťaž v záujme spotrebiteľov.

V tejto súvislosti Komisia identifikovala tieto hlavné prípady porušenia:

  • nedostatok informácií zo strany prevádzkovateľov prepravnej sústavy elektrickej energie a zemného plynu, ktorým sa zabraňuje účinnému prístupu zásobovacích spoločností k sieťam,

  • nedostatočná účinnosť systémov rozdeľovania kapacity siete pri optimalizácii využitia siete na prenos elektrickej energie a zemného plynu v členských štátoch,

  • nedostatočná cezhraničná koordinácia a spolupráca medzi prevádzkovateľmi prepravných sústav elektrickej energie a vnútroštátnymi orgánmi, ktorá je nevyhnutná na lepšie rozdelenie kapacity siete na cezhraničných prepoje niach, pri ktorom by sa optimalizovalo využívanie existujúcej rozvodovej siete elektrickej energie skôr na regionálnej a európskej úrovni ako na vnútroštátnej úrovni,

  • nedostatočné úsilie prevádzkovateľov prepravnej sústavy zemného plynu pri zabezpečovaní maximálnej dostupnej kapacity s cieľom optimalizovať možnosti vstupu na trh a hospodárskej súťaže. Týka sa to predovšetkým krátkodobej kapacity, ktorá sa inak nevyužíva, a kapacity v opačnom smere ako je smer fyzického toku zemného plynu (spätná kapacita),

  • nedostatok účinných opatrení presadzovania právnych predpisov zo strany príslušných orgánov v členských štátoch v prípade porušení nariadení EÚ vrátane neexistencie účinných systémov sankcií na vnútroštátnej úrovni,

  • zachovávanie regulácie cien, predovšetkým v prospech veľkých spotrebiteľov, čo bráni novým subjektom pri vstupe na trh,

  • neexistencia primeraných postupov riešenia sporov pre spotrebiteľov na vnútroštátnej úrovni; základným predpokladom smerníc o elektrickej energii a zemnom plyne je, že na všetkých občanov, ktorí využívajú výhody vnútorného trhu, by sa mal vzťahovať vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa. Nedostatok transparentných, jednoduchých a finančne nenáročných postupov riešenia sťažností však môže viesť k tomu, že spotrebitelia sa nebudú chcieť podieľať na vnútornom trhu. V smerniciach o elektrickej energii a zemnom plyne sa ustanovujú jasné záväzky, prostredníctvom ktorých sa má zabezpečiť zavedenie takýchto postupov a skutočných alternatívnych možností pre spotrebiteľov.

Nariadenia o vnútornom trhu s elektrickou energiou a zemným plynom sú nevyhnutné pre skutočný a konkurencieschopný trh s energiou v Európe. Na správne fungovanie trhov a zabezpečenie ich účinnej integrácie je nevyhnutné, aby sa právne predpisy EÚ uplatňovali správne. Pre Komisiu je vytvorenie vnútorného trhu s elektrickou energiou a zemným plynom jedna z prioritných oblastí jej stratégie trvalo udržateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej energie. Komisia sa domnieva, že trvalo udržateľná, konkurencieschopná a bezpečná dodávka energie nebude možná bez otvorených a konkurencieschopných trhov s energiou, ktoré umožnia európskym spoločnostiam súťažiť v rámci celej Európy. Vytvorenie integrovaného európskeho trhu s energiou je kľúčovým faktorom v oblasti zlepšovania bezpečnosti dodávky energie a zvyšovania konkurencieschopnosti v EÚ. A to priamo slúži záujmom európskym spotrebiteľov.


Side Bar