Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1035

Briselē, 2009. gada 25. jūnijā

Komisija cīnās, lai Eiropā izveidotos īstens enerģijas tirgus, kurā valda konkurence

Komisija ir uzsākusi bargus pasākumus pret 25 dalībvalstīm, kuras, neievērodamas ES tiesību aktus, Eiropas patērētājiem liedz izmantot priekšrocības, ko sniedz atvērts enerģijas tirgus, kurā valda konkurence. Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija saņems oficiālu brīdinājuma vēstuli par to, ka tās neievēro piemērojamos noteikumus gāzes un elektroenerģijas jomā. Turklāt Komisija ir nosūtījusi oficiālu brīdinājuma vēstuli Grieķijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai un Lietuvai par to, ka tās, pārkāpdamas ES direktīvas par elektroenerģiju un gāzi, ir saglabājušas regulēto cenu sistēmu.

Enerģētikas komisārs Andris Piebalgs uzsvēra: "Šajos ekonomiskās un finansiālās krīzes apstākļos ir vienkārši nepieņemami, ka Eiropas patērētājiem un uzņēmumiem ir jācieš no tā, ka enerģijas tirgus nedarbojas pareizi. Komisija ir apņēmusies veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas patērētāji var izbaudīt priekšrocības, ko sniedz reālas izvēles iespējas, zemākas cenas un lielāka apgādes drošība — priekšrocības, kas pieejamas tikai atvērtā tirgū, kurā valda konkurence."

Komisijas šodien uzsāktie pasākumi ir vērsti pret pārkāpumiem attiecībā uz dažādiem noteikumiem Kopienas tiesību aktos par elektroenerģiju un gāzi jeb t.s. "otrajā paketē", ko pieņēma 2003. gadā. Komisija galveno uzmanību pievērsa noteikumiem, kas garantē godīgu konkurenci patērētāju interesēs.

Galvenie Komisijas apzinātie pārkāpumi ir saistīti ar šādiem jautājumiem :

  • trūkst elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu operatoru sniegtas informācijas, un tas apgrūtina piegādes uzņēmumu piekļuvi tīkliem;

  • tīkla jaudas sadales sistēmas nav piemērotas, lai optimizētu tīkla izmantošanu elektroenerģijas un gāzes pārvadei dalībvalstīs;

  • trūkst pārrobežu koordinācijas un sadarbības elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru un valstu iestāžu starpā, kas ir vajadzīga optimālākai tīkla jaudas sadalei pārrobežu starpsavienojumos, lai pašr eizējā elektroenerģijas tīkla izmantošanu varētu optimizēt reģionālā un Eiropas, nevis tikai vietējā mērogā;

  • gāzes pārvades sistēmu operatori nevelta pienācīgus pūliņus tam, lai darītu pieejamu maksimālo jaudu, kas ļautu optimizēt iespējas citu dalībnieku ienākšanai tirgū un konkurencei. Tas jo īpaši attiecas uz īstermiņa jaudu, ko citādi atstāj neizmantotu, un jaudu pretējā virzienā gāzes fiziskajai plūsmai (pretplūsmas jauda);

  • dalībvalstu kompetentās iestādes neīsteno pietiekami stingrus pasākumus, ja tiek konstatēti ES noteikumu pārkāpumi, turklāt valstu līmenī nav izveidota patiešām funkcionējoša sodu sistēma;

  • joprojām ir saglabājušās regulētas cenas (jo īpaši lielajiem patērētājiem), kas rada šķēršļus jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū;

  • valstu līmenī nav iedibināta pienācīga strīdu izšķiršanas kārtība patērētājiem; elektroenerģijas un gāzes direktīvu pamatpostulāts ir tāds, ka ikviens iedzīvotājs, kas izmanto iekšējā tirgus priekšrocības, var paļauties arī uz patērētāju aizsardzību augstā līmenī. Tomēr pārredzamu, vienkāršu un lētu sūdzību izskatīšanas procedūru trūkums mazina patērētāju vēlmi iesaistīties iekšējā tirgū. Elektroenerģijas un gāzes direktīvās ir nepārprotami noteikts, ka ir jāievieš šādas procedūras un jānodrošina reālas alternatīvas patērētājiem.

Noteikumiem par elektroenerģijas un gāzes iekšējo tirgu ir izšķirīga nozīme, lai Eiropā izveidotu patiesu enerģijas tirgu, kurā valda konkurence. ES tiesību akti ir pienācīgi jāpiemēro, lai tirgi varētu darboties un to integrācija būtu efektīva. Elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus galīgā izveide ir viena no Komisijas prioritātēm, ko tā izvirzījusi stratēģijā par ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un drošu enerģiju. Komisija uzskata, ka ilgtspējīga, konkurētspējīga un droša energoapgāde nav iespējama bez atvērta enerģijas tirgus, kurā valda konkurence un kas dod iespēju Eiropas uzņēmumiem konkurēt visā Eiropā. Integrēta Eiropas enerģijas tirgus izveide ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai uzlabotu energoapgādes drošību un vairotu ES konkurētspēju, turklāt tas tieši kalpo Eiropas patērētāju interesēm.


Side Bar