Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1035

Bryssel 25. kesäkuuta 2009

Komissio pyrkii varmistamaan toimivat ja kilpailuun perustuvat energiamarkkinat kaikkialla Euroopassa

Komissio on tänään ryhtynyt tiukkoihin toimiin 25 jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n energialainsäädäntöä ja ovat siten estäneet eurooppalaisia kuluttajia saamasta täyttä hyötyä kilpailuun perustuvista ja avoimista energiamarkkinoista. Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Latvia, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat virallisen ilmoituksen sähkö- ja kaasusäädösten noudattamatta jättämisestä. Lisäksi komissio on lähettänyt viralliset ilmoitukset Kreikalle, Puolalle, Portugalille, Romanialle ja Liettualle, koska ne ovat pitäneet yllä EU:n sähkö- ja kaasudirektiivien vastaista hintasääntelyjärjestelmää.

Energiakomissaari Andris Piebalgs korosti, että ”nykyisen talous- ja rahoituskriisin vallitessa on mahdotonta hyväksyä, että eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset joutuvat kärsimään huonosti toimivista energiamarkkinoista. Komissio aikoo tehdä kaiken tarpeellisen sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset kuluttajat voivat hyötyä todellisista valinnanmahdollisuuksista, edullisemmista hinnoista ja paremmasta toimitusvarmuudesta, jotka vain avoimet ja kilpailuun perustuvat markkinat voivat tarjota.”

Komission tänään toteuttamat toimet koskevat EU:n voimassa olevan sähkö- ja kaasulainsäädännön eli vuonna 2003 annetun ns. toisen toimenpidepaketin eri säännösten rikkomista. Komissio on erityisesti keskittynyt säännöksiin, joilla taataan kuluttajien etujen mukainen tasapuolinen kilpailu.

Tärkeimmät komission havaitsemat säännösten rikkomiset ovat seuraavat:

  • Sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijat eivät anna riittävästi tietoja, mikä estää toimitusyritysten tosiasiallisen pääsyn verkkoon.

  • Verkkokapasiteetin jakamisjärjestelmät eivät ole riittävän tehokkaita, jotta niillä voitaisiin optimoida sähkön ja kaasun siirtoverkon käyttö jäsenvaltioissa.

  • Sähkön siirtoverkonhaltijat ja kansalliset viranomaiset eivät harjoita rajat ylittävää koordinointia ja yhteistyötä, joka on välttämätöntä, jotta rajayhdysjohtojen kapasiteetti voitaisiin jakaa paremmin. Näin olemassa olevan sähköverkon käyttö voitaisiin optimoida alueellisella ja eurooppalaisella tasolla sen sijaan, että se tehdään ainoastaan kansallisesti.

  • Kaasun siirtoverkonhaltijat eivät ole toimineet riittävän tehokkaasti, jotta käytettävissä olisi suurin mahdollinen kapasiteetti, joka edistäisi markkinoille tuloa ja kilpailua. Tämä koskee erityisesti lyhytaikaista kapasiteettia, joka muuten jää käyttämättä, sekä kapasiteettia, joka suuntautuu kaasun fyysistä virtaussuuntaa vastaan (backhaul capacity).

  • Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä täytäntöönpanotoimia, kun EU:n säädöksiä on rikottu. Kansallisella tasolla ei ole myöskään määrätty tehokkaista seuraamusjärjestelmistä.

  • Säänneltyjen hintojen käyttöä on jatkettu itsepintaisesti, erityisesti suurasiakkaiden hyödyksi, mikä on estänyt uusien tulijoiden markkinoille tulon.

  • Kansallisella tasolla ei ole vahvistettu riittäviä riitojenratkaisumenettelyjä kuluttajia varten. Yksi sähkö- ja kaasudirektiivien peruslähtökohta on se, että kaikkien kansalaisten, jotka nauttivat sisämarkkinoiden hyödyistä, olisi myös voitava nauttia korkeatasoisesta kuluttajansuojasta. Kuluttajat voivat kuitenkin olla haluttomia osallistumaan sisämarkkinoihin, jos käytössä ei ole avoimia, yksinkertaisia ja edullisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten. Sähkö- ja kaasudirektiiveissä asetetaan selkeät velvollisuudet varmistaa, että tällaiset menettelyt ovat käytössä ja että ne tarjoavat todellisia vaihtoehtoja kuluttajille.

Sähkön ja kaasun sisämarkkinoita koskevat säädökset ovat olennaisen tärkeitä, kun Euroopassa pyritään luomaan todelliset kilpailuun perustuvat energiamarkkinat. EU:n lainsäädäntöä on sovellettava moitteettomasti, jotta markkinat voivat toimia ja jotta voidaan varmistaa niiden tehokas yhdentäminen. Komissio on määritellyt sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden loppuun saattamisen yhdeksi keskeisistä tavoitteistaan kestävää, kilpailukykyistä ja varmaa energiahuoltoa koskevassa strategiassaan. Komissio katsoo, ettei kestävää, kilpailukykyistä ja varmaa energiahuoltoa ole mahdollista toteuttaa ilman avoimia ja kilpailuun perustuvia energiamarkkinoita, jotka antavat eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden Euroopan laajuiseen kilpailuun. Yhdennettyjen eurooppalaisten energiamarkkinoiden luominen on keskeinen tekijä toimitusvarmuuden ja EU:n kilpailukyvyn parantamisessa. Tämä palvelee suoraan eurooppalaisten kuluttajien etuja.


Side Bar