Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1035

Brüssel, 25. juuni 2009

Komisjon võtab meetmeid, et tagada tõhus ja konkurentsivõimeline energiaturg kogu Euroopas

Komisjon võttis täna jõulisi meetmeid nende 25 liikmesriigi suhtes, kes ei järgi ELi õigusakte ja takistavad sellega Euroopa tarbijatel saamast kasu konkurentsivõimelise ja avatud energiaturu eelistest. Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik saavad ametliku märgukirja seoses gaasi- ja elektrimääruste kohaldamata jätmisega. Samuti on komisjon saatnud ametliku kirja Kreekale, Leedule, Poolale, Portugalile ja Rumeeniale, kuna nemad on säilitanud reguleeritud hindade süsteemi, mis on vastuolus ELi elektri- ja gaasidirektiiviga.

Energeetikavolinik Andris Piebalgs rõhutas: „Praeguses majandus- ja finantskriisis on lihtsalt vastuvõetamatu, et Euroopa tarbijad ja ettevõtjad kannatavad halvasti toimiva energiaturu tõttu. Komisjon kavatseb võtta kõik vajalikud meetmed selle tagamiseks, et Euroopa tarbijatel oleks võimalik saada kasu tegelikust valikuvõimalusest, taskukohasematest hindadest ja suuremast varustuskindlusest, mida suudab pakkuda vaid avatud ja konkurentsivõimeline turg.”

Komisjoni poolt täna võetud meetmed käsitlevad ühenduse elektri- ja gaasialaste kehtivate õigusaktide ehk nn 2003. aasta teise paketi eri sätete rikkumist. Komisjon on keskendunud eelkõige sätetele, millega tagatakse tarbijate huvidele vastav aus konkurents.

Komisjoni tuvastatud põhilised rikkumised on seotud järgmiste asjaoludega:

  • elektripõhivõrgu ettevõtjate ja gaasiülekandesüsteemi haldurite edastatav teave on puudulik, mille tõttu on takistatud tarneettevõtjate tõhus juurdepääs võrkudele;

  • liikmesriikides elektri ja gaasi ülekandeks kasutatava võrgu optimeerimiseks vajalikud võrgu võimsuse jaotamise süsteemid on ebapiisavad;

  • puudub elektripõhivõrgu ettevõtjate ja liikmesriikide asutuste vaheline piiriülene kooskõlastatus ja koostöö, mis on olulised selleks, et paremini jaotada võrgu võimsust piiriülestes ühenduskohtades, nii et olemasoleva elektrivõrgu kasutamist optimeeritaks piirkondlikult ja Euroopa tasandil, mitte riigi tasandil;

  • gaasiülekandesüsteemi haldurid ei tee piisavaid jõupingutusi maksimumvõimsuse kättesaadavaks tegemiseks, et optimeerida turule sisenemise ja konkurentsi võimalusi. See on eelkõige seotud lühiajalise võimsusega, mis muul juhul jääb kasutamata, ning võimsusega, mis on suunatud vastupidiselt gaasi füüsilisele voolusuunale ( backhaul capacity );

  • liikmesriikide pädevad asutused ei rakenda tõhusaid täitemeetmeid juhtudel, kui ELi eeskirju ei järgita, sealhulgas juhud, et liikmesriigis puudub tõhus karistussüsteem;

  • on säilinud reguleeritud hinnad, mis on kasulik eelkõige suurtarbijatele ja takistab uute ettevõtjate turulepääsu;

  • riigi tasandil puuduvad piisavad vaidluste lahendamise menetlused tarbijate jaoks; elektri- ja gaasidirektiivi üks põhilisi lähtekohti on see, et kõigil siseturust kasu saavatel isikutel peaks olema õigus ka kõrgetasemelisele tarbijakaitsele. Kaebuste käsitlemise läbipaistvate, lihtsate ja taskukohaste menetluste puudumise tõttu võib aga tarbijates tekkida vastumeelsus siseturul osalemise suhtes. Elektri- ja gaasidirektiiviga on ette nähtud selge kohustus, et tagatakse selliste menetluste kehtestamine ja alternatiivvõimalused tarbijate jaoks.

Elektri ja gaasi siseturgu käsitlevad määrused on Euroopa tõeliselt konkurentsivõimelise energiaturu seisukohast äärmiselt olulised. ELi õigusakte tuleb nõuetekohaselt kohaldada, et turud saaksid toimida ja et need oleksid tõhusalt integreeritud. Komisjon on seadnud elektri ja gaasi siseturu väljakujundamise säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia strateegia üheks prioriteediks. Komisjoni arvates ei ole võimalik energiat tarnida säästvalt, konkurentsivõimeliselt ja turvaliselt, kui puuduvad avatud ja konkurentsivõimelised energiaturud, tänu millele on Euroopa ettevõtjatel võimalik konkureerida kogu Euroopas. Integreeritud energiaturu loomine Euroopas on võtmetegur varustuskindluse parandamisel ja konkurentsivõime suurendamisel ELis. See teenib otseselt Euroopa tarbijate huve.


Side Bar