Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1035

Bruxelles, den 25. juni 2009

Kommissionen tager skridt til at sikre effektive og konkurrenceorienterede markeder for energi i hele EU

Kommissionen har i dag truffet håndfaste foranstaltninger mod 25  medlemsstater, der ved ikke at overholde EU-lovgivningen forhindrer de europæiske forbrugere i at få gavn af fordelene ved et konkurrenceorienteret og åbent marked for energi. Østrig, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Letland, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige vil modtage åbningsskrivelser for manglende overholdelse af de gældende gas- og elforordninger. Kommissionen har også sendt åbningsskrivelser til Grækenland, Polen, Portugal, Rumænien og Litauen, da disse lande opretholder et system med regulerede priser, hvilket er i strid med EU-direktiverne om el og gas.

Energikommissær Andris Piebalgs fremhævede, at "i denne tid med økonomisk og finansiel krise er det overhovedet ikke acceptabelt, at de europæiske forbrugere og virksomheder skal lide under et marked for energi, der fungerer dårligt. Kommissionen er fast besluttet på at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de europæiske forbrugere har reelle valgmuligheder og får gavn af de billigere priser og den større forsyningssikkerhed, som kun et åbent og konkurrenceorienteret marked giver."

De skridt, som Kommissionen har taget i dag, vedrører overtrædelser af forskellige bestemmelser i den eksisterende fællesskabslovgivning om elektricitet og gas, den såkaldte anden pakke fra 2003. Kommissionen har navnlig fokuseret på de bestemmelser, der sikrer fair konkurrence til gavn for forbrugerne.

De væsentligste overtrædelser, som Kommissionen har konstateret, vedrører:

  • manglende information fra transmissionssystemoperatørerne på el- og gasområdet, hvilket forhindrer, at forsyningsselskaberne får effektiv adgang til nettene

  • uhensigtsmæssige systemer i medlemslandene til tildeling af netværkskapaciteter med hen blik på optimering af anvendelsen af el- og gastransmissionsnettene

  • mangel på koordination og samarbejde på tværs af grænserne mellem eltransmission ssystemoperatørerne og de nationale myndigheder, hvilket er nødvendigt for, at de grænseoverskridende forbindelsers netværkskapaciteter kan tildeles bedre, idet målet er at optimere anvendelsen af det eksisterende elnet på regionalt og europæisk niveau i stedet for på nationalt plan

  • utilstrækkelig indsats fra gastransmission ssystemoperatørernes side for at maksimere den tilgængelige kapacitet, så mulighederne for adgang til markedet og konkurrence optimeres. Dette vedrører navnlig kortsigtede kapaciteter, der ellers ikke vil blive anvendt, og backhaul-kapaciteter (kapaciteter i den modsatte retning end den, gas fysisk flyder)

  • manglende effektiv håndhævelse fra medlemslandenes kompetente myndigheder i tilfælde af overtrædelser af EU-lovgivningen, herunder fravær af effektive sanktionssystemer på nationalt plan

  • opretholdelse af systemer med regulerede pris er, der navnlig favoriserer store kunder, hvorved der lægges hindringer i vejen for nye markedsdeltagere

  • mangel på nationalt plan på tilstrækkelige procedurer for forbrugerne til bilæggelse af tvister . En fundamental forudsætning for el- og gasdirektiverne er, at alle forbrugere, der har gavn af det indre marked, også skal nyde godt af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Der er ikke desto mindre en mangel på gennemsigtige, enkle og billige procedurer til behandling af klager, hvilket kan skabe modstand hos forbrugerne mod at deltage i det indre marked. I el- og gasdirektiverne er der fastsat klare forpligtelser til oprettelse af sådanne procedurer og til at sikre, at forbrugerne har reelle valgmuligheder.

Forordningerne vedrørende det indre el- og gasmarked er væsentlige for , at der kan være tale om et reelt og konkurrenceorienteret energimarked. EU-lovgivningen skal gennemføres korrekt, for at markederne kan fungere, og for at sikre, at de er effektivt integrerede. Gennemførelsen af det indre el- og gasmarked er et af Kommissionens prioriterede områder inden for dens strategi for en sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energiforsyning. Det er Kommissionens opfattelse, at en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning ikke er mulig uden åbne og konkurrenceorienterede markeder, så europæiske virksomheder kan konkurrere på EU-plan. Skabelsen af et integreret europæisk energimarked udgør en nøglefaktor i forbedringen af forsyningssikkerheden og vil skærpe konkurrencen i EU. Dette er direkte til gavn for de europæiske forbrugere.


Side Bar