Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1035

Брюксел, 25 юни 2009 г.

Комисията действа за гарантиране на ефективен и конкурентен енергиен пазар в Европа

Днес Европейската комисия предприе строги мерки срещу 25 държави-членки, които чрез неспазване на законодателството на ЕС не дават възможност на европейските потребители да се възползват от предимствата на един конкурентен и отворен енергиен пазар. Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Обединеното кралство ще получат официални уведомителни писма за неспазване на действащите регламенти относно природния газ и електроенергията. Също така, Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма на Гърция, Полша, Португалия, Румъния и Литва за поддържане на система от регулирани цени в нарушение на директивите на ЕС относно електроенергията и природния газ.

Комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс изтъкна, че „в това време на икономическа и финансова криза просто е неприемливо европейските потребители и дружества да страдат от бремето на лошо функциониращ енергиен пазар. Европейската комисия е решена да предприеме всички необходими действия, за да гарантира, че европейските потребители могат да се възползват от действителна възможност за избор, по-добри цени и повишена сигурност на енергийните доставки, които само един отворен и конкурентен пазар може да предостави.“

Действията, предприети днес от Комисията, са насочени срещу нарушения на различни разпоредби на съществуващото законодателство на Общността относно електроенергията и природния газ — така нареченият втори пакет от документи от 2003 г. Европейската комисия се концентрира по-специално върху разпоредбите, които гарантират лоялна конкуренция в интерес на потребителите.

В този контекст, установените от Европейската комисия основни нарушения се отнасят до:

  • непредоставянето на информация от операторите на преносни системи за електроенергия и природен газ, което пречи за ефективния достъп на снабдителните дружества до мрежите;

  • неспособността на системите за разпределяне на мрежовия капацитета да оптимизират използването на преносните мрежи за електроенергия и природен газ в държавите-членки;

  • липсата на трансгранична координация и сътрудничество на операторите на електроенергийни преносни системи и националните органи, което е необходимо за по-добро разпределяне на мрежовия капацитет по трансгранични междусистемни връзки, така че използването на съществуващата електроенергийна мрежа да се оптимизира на регионална и европейска основа, вместо на национална;

  • недостатъчните усилия на операторите на газопреносни системи да предоставят на разположение максимален капацитет с оглед да се оптимизират възможностите за навлизане на пазара и за конкуренция. Това се отнася особено за краткосрочния преносен капацитет, който иначе остава неизползван, и за преносния капацитет в противоположната посока на тази, в която физически протича природният газ (капацитет за замяна на количества природен газ, намиращи се в две различни точки на мрежата — backhaul capacity );

  • липсата на ефективни мерки от страна на компетентните органи за правоприлагане в държавите-членки в случай на нарушаване на регламентите на ЕС, включително отсъствието на ефективни системи за санкции на национално равнище;

  • запазването на регулирани цени особено в изгода на големи потребители, което затруднява навлизането на нови участници на пазара;

  • отсъствието на адекватни процедури за уреждане на спорове за потребители на национално ниво; основна презумпция на директивите за електроенергия и природен газ е, че всички граждани, ползващи се от предимствата на вътрешния пазар, следва също така да са в състояние да се ползват и от високо равнище на защита на потребителите. Липсата на прозрачни, опростени и нескъпи процедури за разглеждане на оплакванията на потребителите обаче може да доведе до тяхното нежелание да участват във вътрешния пазар. Директивите за електроенергия и природен газ съдържат ясни задължения за гарантиране на наличието на такива процедури и на реални възможности за избор от страна на потребителите.

Регламентите относно вътрешния пазар на електроенергия и природен газ са от съществено значение за истински, конкурентен енергиен пазар в Европа. Законодателството на ЕС трябва да бъде прилагано правилно, за да позволи на пазарите да функционират и за да гарантира тяхната ефективна интеграция. Европейската комисия определи изграждането на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ за една от приоритетните области на своята стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергетика. Според виждането на Европейската комисия устойчивото, конкурентно и сигурно енергоснабдяване няма да бъде възможно без отворени, конкурентни енергийни пазари, които да позволяват на европейските дружества да се конкурират в рамките на цяла Европа. Създаването на интегриран европейски енергиен пазар ще бъде ключов фактор за подобряване на сигурността на доставките и за повишаване на конкурентоспособността в ЕС. То служи пряко на интересите на европейските потребители.


Side Bar