Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1024

V Bruseli, 25. júna 2009

Bezpečnosť lodí: Komisia dnes adresuje Slovensku odôvodnené stanovisko

Európska komisia dnes zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko, ktoré predstavuje poslednú etapu pred prípadným predložením veci Súdnemu dvoru, pre ne správnu transpozíciu smernice Spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti. V danej smernici sa ustanovujú spoločné pravidlá pre organizácie oprávnené vykonávať inšpekcie a prehliadky lodí.

Podľa článku 3 smernice 1994/57/ES 1 môžu členské štáty zveriť vykonávanie inšpekcií a osvedčovanie lodí plaviacich sa pod ich vlajkou len organizáciám, ktoré uznala Komisia postupom ustanoveným v danej smernici.

Komisia zistila, že slovenské právne predpisy umožňujú využiť služby klasifikačnej spoločnosti inej ako spoločnosti, ktorá bola uznaná podľa smernice, za predpokladu, že sa Komisii predložila žiadosť o toto uznanie. Žiadne ustanovenie smernice však neustanovuje možnosť využiť služby klasifikačnej spoločnosti, ak ju Komisia oficiálne neoprávnila. Slovensko teda nedodržiava požiadavky ustanovené v smernici.

1 :

Smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov


Side Bar