Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/09/1014

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2009

Η Επιτροπή απευθύνει στο Βέλγιο τελική προειδοποίηση για υπόθεση λυμάτων, πριν την παραπέμψει στο Δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στο Βέλγιο δεύτερη γραπτή προειδοποίηση για υπόθεση παράβασης των νομοθετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Το 2004 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι καμία από τις περιφέρειες του Βελγίου δεν διέθετε επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Η δεύτερη προειδοποίηση ακολουθεί εκείνη που εστάλη στο Βέλγιο τον Ιανουάριο του 2006. Εάν η Επιτροπή δεν θεωρήσει ικανοποιητική την απάντηση του Βελγίου, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στη χώρα χρηματική ποινή.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής:: «Είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλίσουν τα πυκνοκατοικημένα κράτη μέλη την ενδεδειγμένη επεξεργασία των λυμάτων που απορρίπτονται στο περιβάλλον. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία, τόσο για την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, όσο και για την υγεία των πολιτών. Παροτρύνω ένθερμα το Βέλγιο να θέσει άμεσα σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα για τον καθαρισμό των λυμάτων της χώρας.»

Η ο δηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 1 , οι μεγαλύτερες πόλεις και κωμοπόλεις ανά την Ένωση οφείλουν να συλλέγουν τα αστικά τους λύματα και να τα υποβάλλουν σε επεξεργασία. Τα ανεπεξέργαστα λύματα είναι δυνατόν να έχουν μολυνθεί με επιβλαβή βακτηρίδια και ιούς και, συνεπώς, εκθέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Περιέχουν επίσης θρεπτικά στοιχεία, όπως άζωτο και φωσφόρο, ικανά να βλάψουν τα γλυκά και τα θαλάσσια ύδατα, ευνοώντας την υπερβολική ανάπτυξη φυκών που καταπνίγουν άλλα θαλάσσια φυτά (διαδικασία γνωστή ως «ευτροφισμός»).

Ο βασικός τύπος επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προβλέπει η οδηγία είναι η βιολογική ή «δευτεροβάθμια». Η προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας της σχετικής υποδομής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000. Σε περίπτωση απόρριψης αστικών λυμάτων σε «ευαίσθητα» υδατικά συστήματα, η οδηγία επιβάλλει «τριτοβάθμια» επεξεργασία σύμφωνα με αυστηρότερα πρότυπα, η οποία περιλαμβάνει απομάκρυνση του φωσφόρου ή/και του αζώτου. Η επεξεργασία αυτή έπρεπε να είχε αρχίσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Δεδομένου ότι το σύνολο της επικράτειας του Βελγίου θεωρείται ευαίσθητη περιοχή, όλα τα αστικά λύματα πρέπει να υποβάλλονται σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία πριν απορριφθούν στο περιβάλλον.

Ε πεξεργασία αστικών λυμάτων στις περιφέρειες του Βελγίου

Η Επιτροπή απευθύνει στο Βέλγιο δεύτερη γραπτή προειδοποίηση επειδή η χώρα δεν συμμορφώθηκε πλήρως με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Ιουλίου του 2004 σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων σε πόλεις των περιφερειών Βρυξελλών, Φλάνδρας και Βαλονίας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 10.000. Το Δικαστήριο έκρινε ότι περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις των περιφερειών αυτών δεν διέθεταν επαρκή συστήματα συλλογής λυμάτων και εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας επεξεργασίας τους και ζήτησε να διορθωθεί η κατάσταση. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη έκδοση της απόφασης, το Βέλγιο εξακολουθεί να μην εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 1 .

Η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των περιφερειών . Ενώ όλες οι μεγαλύτερες πόλεις και κωμοπόλεις της Φλάνδρας διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής αστικών λυμάτων, σε 20 από αυτές δεν εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη επεξεργασία όλων των συλλεγόμενων λυμάτων πριν απορριφθούν στο περιβάλλον. Στη Βαλονία, περίπου 37 μεγαλύτερες πόλεις και κωμοπόλεις είτε δεν διαθέτουν κατάλληλα συστήματα συλλογής αστικών λυμάτων είτε δεν υποβάλλουν τα λύματά τους στην απαιτούμενη επεξεργασία. Στην περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας, όπου η συλλογή των λυμάτων παραμένει ανεπαρκής, η μία από τις δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας εφαρμόζει μόνο δευτεροβάθμια επεξεργασία και δεν έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή ενημερωμένα στοιχεία για τις επιδόσεις της δεύτερης ως προς την επεξεργασία.

Τον Ιανουάριο του 2006 εστάλη στο Βέλγιο πρώτη προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης, για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου. Επειδή οι απαντήσεις από τις περιφέρειες του Βελγίου δεν ήταν αρκούντως σαφείς και χρειάζονταν διευκρινίσεις, εστάλη συμπληρωματική πρώτη προειδοποίηση τον Οκτώβριο του 2007. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε και τις σημαντικές επενδύσεις, η Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτο, ενώ έχει παρέλθει σχεδόν μια πενταετία από την απόφαση του Δικαστηρίου και πάνω από μία δεκαετία από τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής της οδηγίας, να συνεχίζει το Βέλγιο να μην ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά του Βελγίου και να ζητήσει την επιβολή χρηματικής ποινής.

Δικαστική διαδικασία

Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει "επίσημη προειδοποιητική επιστολή" (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει "αιτιολογημένη γνώμη" (δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.

Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.

Για τις τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει, βλέπε:

http :// europa . eu . int / comm / secretariat _ general / sgb / droit _ com / index _ en . htm # infractions

Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βλέπε:

http :// curia . eu . int / en / content / juris / index . htm

1 :

Οδηγία 91/271/ E ΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων


Side Bar