Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT FI CS

IP/09/1007

Bryssel den 25 juni 2009

Telekom: Kommissionen uppmanar Portugal att rätta sig efter EG-domstolens dom och påskynda tillhandahållandet av abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster

Portugal måste bli snabbare med att tillhandahålla en fullständig abonnentförteckning och en fullständig nummerupplysningstjänst, såsom föreskrivs i EU:s telelagstiftning, säger Europeiska kommissionen. I mars 2009 uppmanade EG-domstolen Portugal att se till att de portugisiska konsumenterna fick tillgång till sådana tjänster, inklusive uppgifter om alla telefonanvändare som vill finnas med i förteckningen. Kommissionen har i dag beslutat att sända en formell underrättelse där Portugal uppmanas att följa domen. Om så inte sker och målet förs till EG-domstolen igen kan Portugal bötfällas.

”De flesta EU-länder har fullständiga abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster och jag kan inte se varför just de portugisiska konsumenterna skulle förnekas denna rätt” , säger EU:s telekommissionär Viviane Reding . ”Kommissionen har till uppgift att se till att EU-fördragen följs, och därför måste kommissionen fortsätta detta överträdelseförfarande mot Portugal för att säkerställa att EG-domstolens dom följs. Abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster är viktiga verktyg för konsumenter som vill utnyttja teletjänster och därför bör alla EU-konsumenter ha tillgång till sådana.”

Kommissionen har i dag uppmanat Portugal att göra mer för att följa EG-domstolens dom, där det fastställs att Portugal ska se till att konsumenterna har tillgång till abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster i enlighet med EU-lagstiftningen. Det här är andra fasen av ett överträdelseförfarande. Om Portugal inte agerar i enlighet med detta kan ärendet åter föras till EG-domstolen och leda till böter.

Den 12 mars 2009 fastställde EG-domstolen att Portugal inte lyckats se till att minst en fullständig abonnentförteckning och minst en fullständig nummerupplysningstjänst fanns tillgänglig för de portugisiska konsumenterna.

De tjänster som i dagsläget finns tillgängliga i Portugal innehåller endast abonnentuppgifter för ett begränsat antal operatörer. Kommissionen konstaterar att den portugisiska regleringsmyndigheten i januari 2009 vidtog vissa åtgärder för att åtgärda detta. Kommissionen vill dock uppmana den portugisiska regeringen att påskynda processen och se till att fullständiga tjänster erbjuds. Om Portugal inte svarar på denna uppmaning till förbättringar inom två månader löper landet risken att bötfällas på grund av sin underlåtelse att följa EG-domstolens dom.

Konsumenterna bör ha tillgång till en fullständig abonnentförteckning och en fullständig nummerupplysningstjänst i tryckt eller elektroniskt format. Dessa ska omfatta alla teleabonnenter som vill finnas med, oavsett vilken operatör det är som tillhandahåller teletjänsten. De berörda tjänsterna är en väsentlig konsumenträttighet i telesektorn.

Ba kgrund

Enligt EU:s direktiv om samhällsomfattande tjänster (artiklarna 5 och 25) är varje medlemsstat skyldig att se till att minst en fullständig abonnentförteckning och minst en fullständig nummerupplysningstjänst finns tillgängliga i det egna landet. Dessutom har abonnenter av teletjänster rätt att vara förtecknade i en abonnentförteckning, och alla användare ska kunna nå en nummerupplysningstjänst.

Det här är inte det enda överträdelseförfarande mot Portugal som pågår på teleområdet . I januari 2009 beslutade kommissionen i enlighet med artikel 226 i fördraget att dra Portugal inför EG-domstolen på grund av ett annat ärende rörande samhällsomfattande tjänster ( IP/09/164 ) . Kommissionen anser att det nuvarande koncessionsavtalet, som ger den dominerande aktören rätt att fortsätta tillhandahålla samhällsomfattande tjänster fram till 2025, felaktigt berövar andra aktörer möjligheten att utses till leverantör av samhällsomfattande tjänster.

En detaljerad översikt över överträdelseförfaranden på teleområdet finns på följande webbplats :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar