Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS

IP/09/ 1004

Bruksela, dnia 25 czerwca 2009 r.

Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych: Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnienie wdrożenia przepisów unijnych w państwach członkowskich

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spraw przeciwko Austrii, Irlandii, Włochom i Hiszpanii w związku z niewdrożeniem do prawa krajowego dyrektywy w sprawie ustawowego badania sprawozdań finansowych. Komisja postanowiła również skierować formalne wnioski do władz Belgii, Irlandii, Grecji, Luksemburga, Polski i Portugalii w związku z niepełnym wdrożeniem do prawa krajowego najnowszej dyrektywy dotyczącej rachunkowości w przewidzianym terminie. Wnioski te mają formę tzw. „uzasadnionych opinii”, stanowiących drugi etap postępowania w sprawie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przewidzianego w art. 226 Traktatu WE. Jeżeli Komisja nie otrzyma od tych krajów zadowalających odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa w sprawie ustawowego badania sprawozdań finansowych – Austria, Irlandia, Włochy i Hiszpania

Komisja zdecydowała o skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spraw przeciwko czterem państwom członkowskim: Austrii, Irlandii, Włochom i Hiszpanii, które nie zgłosiły Komisji wszystkich krajowych środków legislacyjnych służących transpozycji do prawa krajowego dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W ramach tej dyrektywy, będącej odpowiedzią na falę skandali finansowych, dokonano generalnego przeglądu regulacji dotyczących zawodu biegłego rewidenta, aby poprawić jakość badań sprawozdań finansowych w Europie. Dyrektywa ta wprowadza w szczególności wymóg ustanowienia przez każde państwo członkowskie zewnętrznych systemów zapewniania jakości oraz publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a także środki służące polepszeniu współpracy między organami regulacyjnymi w UE. W dyrektywie precyzuje się obowiązki biegłych rewidentów oraz określa się zasady etyki zawodowej, które służą zapewnieniu ich niezależności i obiektywizmu.

Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął dnia 29 czerwca 2008 r.

Rachunkowość: Belgia, Irlandia, Grecja, Luksemburg, Polska i Portugalia

Komisja postanowiła skierować uzasadnione opinie do władz Belgii, Irlandii, Grecji, Luksemburga, Polski i Portugalii w związku z niepełnym wdrożeniem przez nie do prawa krajowego najnowszej dyrektywy dotyczącej rachunkowości w przewidzianym terminie.

W dyrektywie 2006/46/EWG podniesiono maksymalne wartości progowe dla sumy bilansowej i wysokości obrotów netto, które państwa członkowskie mogą zastosować, ustalając, które spółki mogą zostać zwolnione z niektórych wymogów ujawniania informacji. Rozszerzono w niej również wymogi ujawniania przez spółki informacji na temat istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi, w tym z najważniejszymi członkami kierownictwa i małżonkami członków organów spółki, oraz na temat transakcji pozabilansowych, takich jak transakcje lub umowy wiążące spółkę z innymi podmiotami. Ujawnieniu podlega także roczne oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiące oddzielną i łatwo identyfikowalną część rocznego sprawozdania z działalności.

Po wdrożeniu tej dyrektywy spółki europejskie nienotowane na giełdach papierów wartościowych będą musiały przekazywać inwestorom i innym obywatelom więcej informacji o podejmowanym ryzyku. Jednocześnie uwzględniono w niej interesy małych i średnich spółek przez umożliwienie zwolnienia ich z niektórych obowiązków sprawozdawczych, zmniejszając w ten sposób ich obciążenia administracyjne.

Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął dnia 5 września 2008 r.

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie naruszenia przepisów dotyczących wszystkich państw członkowskich można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm


Side Bar