Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS PL

IP/09/ 1004

Brussel, 25 juni 2009

Accounting en auditing: Commissie neemt maatregelen om lidstaten EU-voorschriften te doen toepassen

De Europese Commissie heeft besloten Oostenrijk, Ierland, Italië en Spanje voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat zij de auditrichtlijn niet in nationale wetgeving hebben omgezet. De Commissie heeft ook besloten een formele aanmaning aan België, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Polen en Portugal te sturen omdat zij de recentste richtlijn op het gebied van accounting niet binnen de voorgeschreven termijn in hun nationale wetgeving hebben omgezet. Een dergelijke aanmaning heeft de vorm van een "met redenen omkleed advies", de tweede fase in de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Als binnen twee maanden geen bevredigend antwoord wordt ontvangen, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

De auditrichtlijn – Oostenrijk, Ierland, Italië en Spanje

De Commissie heeft besloten vier lidstaten - Oostenrijk, Ierland, Italië en Spanje - voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat zij de Commissie niet in kennis hebben gesteld van al hun nationale maatregelen tot omzetting van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Met deze richtlijn is de regelgeving betreffende het beroep van auditor grondig herzien om de kwaliteit van audits in Europa te verhogen na de bedrijfsschandalen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Meer in het bijzonder wordt nu geëist dat iedere lidstaat stelsels voor externe kwaliteitsborging en publiek toezicht op het auditberoep in het leven roept en maatregelen neemt om de samenwerking tussen de regelgevende instanties in de EU te verbeteren. In de richtlijn wordt ook een aantal ethische beginselen uiteengezet om de onafhankelijkheid en objectiviteit van wettelijke auditors te garanderen. Tevens worden de plichten van deze auditors verduidelijkt.

Uiterlijk op 29 juni 2008 had de richtlijn moeten zijn omgezet.

Accounting: België, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Polen en Portugal

De Commissie heeft besloten met redenen omklede adviezen te richten tot België, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Polen en Portugal omdat zij de recentste richtlijn op het gebied van accounting niet binnen de voorgeschreven termijn in hun nationale wetgeving hebben omgezet.

Bij deze richtlijn (2006/46/EG) zijn de maximumdrempels verhoogd die door lidstaten kunnen worden toegepast om te bepalen welke ondernemingen van bepaalde eisen inzake informatieverstrekking kunnen worden vrijgesteld. Voorts is voorzien in een uitbreiding van de aan ondernemingen gestelde eisen inzake de openbaarmaking van transacties van enige betekenis met verbonden partijen (zoals managers in een sleutelpositie en echtgenoten van leden van bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen) en regelingen die niet in de balans zijn opgenomen (zoals eventuele transacties of overeenkomsten tussen vennootschappen en entiteiten). Voorts moet een jaarlijkse verklaring inzake corporate governance openbaar worden gemaakt als een specifiek en duidelijk herkenbaar onderdeel van het jaarverslag.

Zodra de richtlijn ten uitvoer is gelegd, moeten ook niet-beursgenoteerde Europese ondernemingen aan investeerders en andere burgers meer informatie verstrekken over de risico’s waarmee zij te maken krijgen. Tegelijk wordt in de richtlijn rekening gehouden met de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen, die van bepaalde verslaggevingsvereisten zijn vrijgesteld, hetgeen uiteindelijk in een verlichting van hun administratieve lasten resulteert.

Uiterlijk op 5 september 2008 had de richtlijn moeten zijn omgezet.

De meest recente informatie over inbreukprocedures tegen de lidstaten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm


Side Bar