Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL PL

IP/09/1004

V Bruselu dne 25. června 2009

Účetnictví a audit: Komise podniká kroky, aby členské státy provedly právní předpisy EU

Evropská komise se v případě Irska, Itálie, Rakouska a Španělska rozhodla obrátit na Evropský soudní dvůr ve věci neprovedení směrnice o povinném auditu do vnitrostátního práva. Komise také rozhodla o tom, že zašle Belgii, Irsku, Lucembursku, Polsku, Portugalsku a Řecku formální žádosti, jelikož ve stanovené lhůtě do svého práva plně nezapracovaly poslední směrnici v oblasti účetnictví. Tyto formální žádosti mají podobu „odůvodněného stanoviska“, které představuje druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.

Směrnice o povinném auditu – Irsko, Itálie, Rakousko a Španělsko

Evropská komise se rozhodla v případě čtyř členských států – Irska, Itálie, Rakouska a Španělska – obrátit na Evropský soudní dvůr, protože tyto státy neoznámily Komisi všechna vnitrostátní opatření k provedení směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

Tato směrnice přepracovává právní úpravu auditorské profese, aby se zvýšila kvalita auditů v Evropě poté, co v minulosti došlo k podnikovým skandálům. Zejména zavádí požadavek, aby každý členský stát zřídil systém externího zajištění kvality a systém veřejného dohledu pro auditorskou profesi, a zároveň byla stanovena opatření ke zlepšení spolupráce mezi regulačními orgány v EU. Směrnice rovněž stanoví řadu etických zásad, aby byla zajištěna nezávislost a objektivita statutárních auditorů, a objasňuje jejich povinnosti.

Lhůta pro provedení této směrnice uplynula 29. června 2008.

Účetnictví: Belgie, Irsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko a Řecko

Komise rozhodla o tom, že zašle Belgii, Irsku, Luc embursku, Polsku, Portugalsku a Řecku odůvodněná stanoviska, jelikož ve stanovené lhůtě ve vnitrostátním právu plně neprovedly poslední směrnici v oblasti účetnictví.

Dotyčná směrnice (2006/46/ES) zvyšuje maximální limity, které mohou členské státy uplatňovat při stanovování kritérií pro osv obození některých společností z požadavku uvádět některé údaje. Rozšiřuje rovněž požadavky kladené na společnosti, pokud jde o zveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranami, jako jsou klíčoví členové vedení podniků a manželé nebo manželky členů představenstva, a pokud jde o operace, které nejsou vykázány v rozvaze, jako například transakce nebo dohody, které by společnosti mohly mít se subjekty. Kromě toho musí být zveřejňován výroční výkaz o správě a řízení společnosti, který tvoří zvláštní a jasně určitelnou část výroční zprávy.

Jakmile bude směrnice provedena, budou muset i nekótované evropské společnosti poskytovat investorům a ostatním občanům více informací o rizicích, kterým jsou vystaveny. Směrnice zároveň zohledňuje zájmy malých a středních podniků. Umožňuje totiž, aby byly osvobozeny od některých požadavků na předkládání zpráv, a snižuje tak v konečném důsledku jejich administrativní zátěž.

Lhůta pro provedení této směrnice uplynula 5. září 2008.

Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/index_cs.htm


Side Bar