Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT EL

IP/08/993

Брюксел, 23 юни 2008 г.

Реформа на ОСП: Комисията приветства приемането на реформираната схема за подпомагане на памука

Мариан Фишер Бьол, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, изказа поздравления по повод днешното приемане от Съвета на реформираната схема на ЕС за подпомагане на памука. Новите разпоредби запазват 65 % от помощта „отделени“, т.е. вече не са свързани с производството, а 35 % остават свързани с производството на памук под формата на плащания за площ. Създават се национални „програми за преструктуриране“ с цел улесняване на преструктурирането на памукопреработвателната промишленост, както и за повишаване на качеството на памука и по-успешното му предлагане на пазара. Новата схема ще замести настоящата форма на подпомагане, която беше анулирана от Съда на Европейските общности на 7 септември 2006 г.

„Щастлива съм, че дългите дискусии и съдебните дела относно реформата на сектора на памука бяха доведени до успешен край“, заяви комисар Фишер Бьол. „Реформата запазва 65:35 процентно съотношение между отделените и неотделените от производството плащания, зачита международните ни ангажименти и няма отражение върху бюджета.“

Комисарят подчерта, че реформата съответства на целите на реформите на ОСП и осигурява по-стабилни доходи на производителите, като им позволява да реагират на бъдещи пазарни изменения. Тя спазва и поетите задължения в Договорите за присъединяване на Гърция, Испания и Португалия, а именно, че ЕС ще подкрепя памукопроизводството в регионите, в които то е от значение за икономиката на селското стопанство.

За да помогне на сектора на памука на ЕС да се адаптира към променените обстоятелства, Съветът реши да подкрепи процес на реструктуриране. Национални пакети с годишен бюджет в размер на 4 млн. EUR за Гърция и 6,134 млн. EUR за Испания могат да бъдат използвани за финансирането на, редом с други неща, закриването на производствени мощности и инвестиции в памукопреработвателната промишленост, както и за повишаване на качеството и мерки за насърчаване. С реформата от 2004 г. вече са предвидени други 22 млн. EUR годишно (за периода 2007—2013 г.) за подпомагането на региони, засегнати от реформата.

Зачетени са и международните ангажименти на ЕС в смисъл, че необвързаната с производството част от подкрепата ще бъде категоризирана в „зелената кутия“, съдържаща подкрепа, която не деформира търговията. Останалите 35 % обвързана с производството подкрепа има характеристиките на подкрепа за ограничаване на производството, която попада в „синята кутия“ и се основава на фиксирани площи и добиви. Настоящата реформа затвърждава елиминирането на подкрепата, деформираща търговията, която спада към категория „кехлибарена кутия“.

Контекст

Памукът е полска култура, чиито семена се използват, но е отглеждана основно заради нейните влакна. Секторът на памукопроизводството е от силно регионално значение в двете основни държави-членки производителки. Около 76 % от общото производство в ЕС (около 1,45 млн. тона необработен памук) се отглежда в Гърция. През 2005 г. 9,1 % от общото селскостопанско производство в Гърция се пада на памука, а за Испания — другият основен производител в ЕС, този процент е 1,3 . Неголямо количество памук се отглежда и в България; Португалия вече не отглежда памук.

Специфично за повечето земеделски стопанства в ЕС, отглеждащи памук, е, че са малки по размер (за Гърция — 4,5 ha и за Испания — 11,0 ha), но многобройни (79 700 в Гърция и 9 500 в Испания). В Гърция памуковите стопанства са с висока степен на специализация.

В международен план делът на ЕС в съвкупното световно производство на памук (2007 г.) е около 1,4 %, което му отрежда място на незначителен пазарен фактор. Това означава, че въздействието на производството на ЕС върху динамиката на цените на световния пазар е незначително. Това положение е допълнително засилено от факта, че ЕС не подпомага износа в този сектор, предлагайки от друга страна безмитен достъп.

По схемата за единно плащане, националните базови площи, които могат да се ползват от обвързаната с производството помощ, са следните:

България: 3 342 ha (10 237 ha);

Гърция: 270 000 ha (370 000 ha);

Испания: 48 000 ha (70 000 ha);

Португалия: 360 ha (360 ha).

Размерът на свързаната с производството помощ се определя, като даден фиксиран добив се умножава с референтни суми. Референтните суми за тон непреработен памук са следните:

България: 671,33 EUR;

Гърция: 251,75 EUR;

Испания: 400,00 EUR;

Португалия: 252,73 EUR.


Side Bar