Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/970

Bruksela, dnia 19 czerwca 2008 r.

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej: konferencja poświęcona nowemu narzędziu ułatwiającemu regionom współpracę w ramach projektów transgranicznych

Dziś w Brukseli odbywa się konferencja na temat nowego narzędzia upraszczającego współpracę regionów w zarządzaniu projektami obejmującymi więcej niż jedno państwo członkowskie. Celem konferencji pod nazwą „Budowanie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej” jest propagowanie nawiązywania współpracy w ramach instrumentu zwanego europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej (EUWT). Wydarzenie to organizują wspólnie Komisja Europejska i Komitet Regionów, we współpracy ze słoweńską prezydencją Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim.

Przeszkody wynikające z różnic między systemami prawnymi i administracyjnymi mogą utrudniać współpracę regionów z różnych państw członkowskich, podczas gdy zainteresowanie rozwojem takich form kooperacji rośnie. EUWT to nowy europejski instrument prawny, umożliwiający organom regionalnym i lokalnym z różnych państw członkowskich tworzenie ugrupowań współpracy posiadających osobowość prawną. Ugrupowania te mogą sprzyjać współpracy na poziomie transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym, umożliwiając uczestnikom np. świadczenie usług transportowych lub zdrowotnych.

„Ten nowy instrument znacznie ułatwi regionom realizację wspólnych projektów, np. w dziedzinie zdrowia i transportu, zmierzających do poprawy jakości życia w krajach UE. Liczę na otwarcie debaty politycznej przez tę konferencję, a także że przyczyni się ona do lepszego zrozumienia mechanizmu EUWT i będzie stanowić okazję do wymiany dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie”, powiedziała komisarz Danuta Hübner.

„Komitet Regionów wzywa wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia krajowych przepisów dotyczących EUWT, aby wszystkie regiony i miasta w Europie mogły skorzystać z tego rozwiązania. KR od początku popierał EUWT, dlatego ogromnie cieszy mnie powstanie i funkcjonowanie dwóch ugrupowań - Lille-Kortrijk-Tournai we francuskiej i belgijskiej Flandrii oraz Ostrzyhom-Szturowo na Węgrzech i w Słowacji. EUWT pomogą pozbyć się biurokracji i umożliwią partnerom prowadzenie wspólnych projektów realizujących potrzeby społeczne”, powiedział przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande.

Wśród korzyści z utworzenia EUWT należy wymienić:

• EUWT umożliwia stworzenie jednego podmiotu prawa, realizującego wspólne inicjatywy w dwóch lub kilku państwach członkowskich na podstawie jednego zbioru przepisów. Oznacza to np. jeden wzór umowy o pracę zawieranej z personelem i wspólne procedury zamówień. Takie rozwiązania ułatwiają podmiotom zewnętrznym współpracę z EUWT.

• EUWT umożliwia partnerom w dwóch lub kilku państwach członkowskich prowadzenie wspólnych inicjatyw bez konieczności zawierania umowy międzynarodowej, wymagającej ratyfikacji parlamentów krajowych. Członkowie EUWT mogą wybierać działania, w ramach których chcą współpracować, oraz określać procedury podejmowania decyzji i zasady wewnętrzne.

• EUWT mogą bezpośrednio odpowiadać na zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów, ogłaszane w ramach programów terytorialnych UE, a także pełnić rolę jednej instytucji zarządzającej dla tych projektów.

• EUWT to wyraźny sygnał polityczny, że współpraca z partnerami w innych państwach członkowskich jest istotna i cieszy się poparciem na najwyższym szczeblu politycznym.

Funkcjonowanie EUWT: Pierwszym formalnie uruchomionym EUWT była francusko-belgijska inicjatywa „Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai”, rozpoczęta w styczniu 2008 r. Ugrupowanie to obejmuje 14 instytucji partnerskich z francuskiego departamentu Nord i z belgijskich regionów: Flandrii Zachodniej i Hainaut. W ramach „Eurométropole” mają być realizowane projekty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, transportu i usług, zmierzające do podniesienia jakości życia niemal dwóch milionów mieszkańców w obu krajach.

Informacje dla redaktorów

EUWT to nowy europejski instrument prawny ułatwiający państwom członkowskim, organom regionalnym i lokalnym, stowarzyszeniom i wszelkim innym organom publicznym pokonywanie przeszkód we współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, niezależnie od tego, czy programy i projekty są finansowane ze środków unijnych, krajowych czy prywatnych.

Rozporządzenie w sprawie EUWT zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w lipcu 2006 r. Dotychczas 13 państw członkowskich przyjęło przepisy krajowe umożliwiające praktyczne funkcjonowanie rozporządzenia o EUWT. Są to: Węgry, Zjednoczone Królestwo, Bułgaria, Portugalia, Rumunia, Grecja, Hiszpania, Słowenia, Francja, Słowacja, Dania, Litwa i Estonia. Inne państwa informują o postępach w pracach nad tymi przepisami.

W zależności od ram krajowych przepisy te mogą mieć różny charakter. Regulują one takie kwestie, jak właściwość prawa, rodzaj realizowanych zadań, wyznaczanie władz oraz możliwość udziału partnerów z krajów spoza UE.

Strona internetowa konferencji: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/gect/

Podręcznik o EUWT: http://www.interact-eu.net/913123/1068570/0/0

Komitet Regionów: http://www.cor.europa.eu/egtc.htm


Side Bar