Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Brussels, 18 June 2008

Klimatförändringen: kommissionen ser positivt på EU:s möjligheter att uppfylla Kyotomålen

Miljökommissionär Stavros Dimas är positiv till de framsteg som många medlemsstater har gjort under 2006 när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt den utsläppsinventering som Europeiska miljöbyrån har sammanställt för 2006, det senaste året som det finns fullständiga uppgifter för, minskade utsläppen i EU-15 med 0,8 % jämfört med 2005, vilket innebär att utsläppen ligger 2,7 % lägre än under basåret (1990 i de flesta fall). Det betyder att EU-15 är på god väg att klara Kyotomålet att hålla de genomsnittliga utsläppen minst 8 % under basårsnivåerna under perioden 2008–2012.

”Den senaste utsläppsminskningen i EU-15 är ett väldigt positiv”, säger kommissionär Dimas i en kommentar. ”Ändå är det helt avgörande att vi snabbt genomför den politik och alla de åtgärder som har antagits eller planeras. Medlemsstaterna måste fortsätta att öka takten i sina ansträngningar att begränsa eller minska utsläppen.”

Han påpekar också att "Utsläppsökningarna i de flesta EU-12-länder är oroande. De nya medlemsstaterna måste inse att det som har uppnåtts tidigare inte är tillräckligt. Målsättningarna för utsläpp av växthusgaser efter 2012 gäller hela EU och alla medlemsstater måste fortsätta att arbeta för att uppnå dem.”

Ekonomisk tillväxt utan ökade utsläpp

Utsläppsminskningen på 0,8 % i EU-15 mellan 2005 och 2006 skedde samtidigt som BNP ökade med 2,8 %, vilket innebär att EU ytterligare lyckades minska sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp. De viktigaste orsakerna till utsläppsminskningen på totalt 34,9 miljoner ton koldioxidekvivalent var varmare väder, minskad produktion av salpetersyra, som orsakar utsläpp av växthusgasen dikväveoxid, och införande av ny teknik för att minska dikväveoxidutsläpp från adipinsyreproduktion.

Utsläppen i EU-27 minskade med 0,3 % samma år och sjönk alltså till 10,8 % under basårsnivån, som för vissa medlemsstater är ett annat år än 1990, och 7,7 % under 1990 års nivå. Minskningen på totalt 14 miljoner ton koldioxidekvivalent kan tillskrivas en minskad produktionen av salpetersyra, minskade utsläpp från kemikalieproduktionen i Frankrike och Ungern och hushållens minskade totala användning av gas och flytande bränslen.

Utsläppen från transporter fortsätter att öka

Om man ser till utvecklingen inom EU-15 innebär 2006 års siffror att utsläppen från jordbruks- och avfallssektorn fortsatt att minska. Utsläppen från energisektorn har stabiliserat sig de senaste fem åren, samtidigt som utsläppen från tillverkningsindustrin har minskat något. Utsläppen från transportsektorn har emellertid hela tiden fortsatt att öka, vilket är särskilt oroväckande.

Utvecklingen inom hela EU liknar den i EU-15, utom när det gäller industriella processer, där utsläppen har ökat något.

Uppgifterna har sammanställts av Europeiska miljöbyrån och lämnats till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Mera information:

Europeiska miljöbyråns pressmeddelande

http://www.eea.europa.eu/highlights

EES rapport om inventeringen av växthusgaser 1990-2006

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Europeiska kommissionens webbplats om klimatförändringen

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Bilaga

Utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (utom kolsänkor) jämfört med målen i Kyotoprotokollet för 2008–2012

Källa: Europeiska kommissionen, baserat på uppgifter från Europeiska miljöbyrån

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar