Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

V Bruseli 18. júna 2008

Zmena klímy: Komisia uvítala ďalší pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov Kjótskeho protokolu

Európsky komisár pre životné prostredie Stavros Dimas dnes uvítal pokrok, ktorý mnohé členské štáty dosiahli pri znižovaní objemu svojich emisií skleníkových plynov v roku 2006. Inventár skleníkových plynov, ktorý zostavila Európska environmentálna agentúra, za rok 2006, teda za posledný rok, o ktorom sú dostupné kompletné údaje, vykazuje pokles objemu emisií v EÚ-15 o 0,8 % v porovnaní s rokom 2005. Znamená to, že objem emisií za rok 2006 bol o 2,7 % nižší ako úroveň vo východiskovom roku (vo väčšine prípadov rok 1990). EÚ-15 je tak o krok bližšie k splneniu cieľa Kjótskeho protokolu udržať priemerný objem emisií v rokoch 2008 až 2012 minimálne o 8 % nižší ako bola úroveň vo východiskovom roku.

Komisár Dimas vyhlásil: „Nedávno zaznamenaný pokles objemu emisií v krajinách EÚ-15 je povzbudzujúci. Napriek tomu je kľúčovým faktorom okamžitá a úplná implementácia prijatých alebo plánovaných politík a opatrení. Členské štáty musia naďalej stupňovať svoje úsilie o obmedzenie alebo zníženie objemu emisií.“

Zároveň dodal: „Skutočnosť, že vo väčšine štátov EÚ-12 objem emisií stúpol, situáciu nezlepšuje. Krajiny EÚ-12 by si mali byť vedomé toho, že sa nemôžu spoliehať na minulé úspechy. Naše ciele pri znižovaní emisií skleníkových plynov po roku 2012 sú spoločné pre EÚ-27 ako celok a všetky členské štáty budú musieť vyvíjať snahu, aby sme ich splnili.“

Ďalšie oddelenie emisií od hospodárskeho rastu

Pokles emisií v EÚ-15 o 0,8 % v rokoch 2005 a 2006 je v ostrom protiklade s rastom HDP o 2,8 % v tomto období, čo znamená, že EÚ úspešne napredovala pri oddeľovaní emisií od hospodárskeho rastu. Hlavnými dôvodmi poklesu objemu emisií, ktorý predstavoval celkovo 34,9 milióna ton CO2, bolo mierne počasie, nižšia produkcia kyseliny dusičnej, ktorá spôsobuje emisie skleníkového plynu oxidu dusného, a zavedenie nových metód znižovania emisií oxidu dusného pri výrobe kyseliny adipovej.

Emisie EÚ-27 poklesli v uvedenom roku o 0,3 %, čo je o 10,8 % menší objem emisií v porovnaní s východiskovým rokom, pričom nie vo všetkých členských štátoch ide o rok 1990, a o 7,7 % menší objem emisií ako v samotnom roku 1990. Pokles objemu, ktorý zodpovedá 14 miliónom ton CO2, možno pripísať zníženiu produkcie kyseliny dusičnej, zníženiu emisií z chemickej výroby vo Francúzsku a Maďarsku a celkovo používaniu kvapalných a plynných palív v domácnostiach v menšej miere.

Emisie z dopravy stále narastajú

Z hľadiska zaznamenaných trendov v EÚ-15 potvrdzujú údaje za rok 2006 pokračujúce znižovanie emisií z poľnohospodárskeho sektora a sektora odpadu. Emisie z energetického priemyslu sú za posledné roky stabilné a emisie z výrobného priemyslu vykazujú mierny pokles. Naproti tomu emisie z dopravy neustále narastajú a vyvolávajú mimoriadne obavy.

Trendy v EÚ sú podobné ako v EÚ-15 s výnimkou priemyselných procesov, pri ktorých sa zaznamenal mierny nárast objemu emisií.

Údaje zhromaždila Európska environmentálna agentúra a poskytla ich na účely rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

Viac informácií:

Tlačové oznámenie Európskej environmentálnej agentúry

http://www.eea.europa.eu/highlights

Správa Európskej environmentálnej agentúry o inventári skleníkových plynov v období 1990-2006

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Webová stránka Európskej komisie o zmene klímy http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Príloha

Emisie skleníkových plynov zodpovedajúce objemu CO2 (okrem zachytávačov uhlíka) v porovnaní s cieľmi Kjótskeho protokolu na obdobie 2008 - 2012

Zdroj: Európska komisia na základe informácií Európskej environmentálnej agentúry

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EÚ-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar