Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Briselē, 2008. gada 18. jūnijā

Klimata pārmaiņas — Komisija ir gandarīta par jauniem panākumiem Kioto protokolā nosprausto mērķu sasniegšanā

Eiropas Komisijas vides komisārs Stavross Dimass šodien izteica gandarījumu par daudzu dalībvalstu 2006. gadā gūtajiem panākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā. Eiropas Vides aģentūras sagatavotais pārskats par emisijām 2006. gadā, pēdējā gadā, par kuru pieejami pilnīgi dati, liecina, ka ES 15 no 2005. gada emisijas samazinājušās par 0,8 %, un tas savukārt nozīmē, ka emisiju apjoms samazinājies par 2,7 %, salīdzinot ar bāzes gadu (vairumā gadījumu tas ir 1990. gads). Tas liecina, ka ES 15 ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu Kioto protokolā nospraustos mērķus — no 2008. līdz 2012. gadam saglabāt vidējo emisiju apjomu vismaz par 8 % mazāku nekā bāzes gadā.

Komisārs Dimass teica: „Nesenie emisiju samazinājumi ES 15 valstīs vieš optimismu. Tomēr joprojām ir ļoti būtiski nekavējoties un pilnībā īstenot pieņemtās vai plānotās politiskās nostādnes. Dalībvalstīm tādēļ jāpieliek visas pūles, lai emisijas ierobežotu vai samazinātu.”

Viņš piebilda: „Emisiju pieaugums vairumā ES 12 valstu to neveicina. Šīm valstī jāpatur prātā, ka iepriekš gūti panākumi te nelīdzēs. Pēc 2012. gada mūsu mērķi — samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas — būs kopīgi visai ES 27, tāpēc visām dalībvalstīm neatlaidīgi jācenšas tos īstenot.”

Emisijas nav jāsaista ar ekonomikas izaugsmi

ES 15 emisiju samazinājums par 0,8 % 2005. un 2006. gadā kontrastēja ar IKP pieaugumu par 2,8 % minētajā laikposmā, tas nozīmē, ka ES guvusi jaunus panākumus, nošķirot emisijas no ekonomikas izaugsmes. Galvenie cēloņi emisiju samazinājumam — sasniedzot 34,9 milj. tonnu CO2 ekvivalenta — bija augstāka gaisa temperatūra, mazāk saražota slāpekļskābe, kura rada siltumnīcefekta gāzi slāpekļa oksīdu, un jaunu paņēmienu ieviešana, lai samazinātu slāpekļa oksīda emisijas adipīnskābes ražošanā.

ES 27 emisijas gadā samazinājās par 0,3 % un veidoja 10,8 % samazinājumu salīdzinājumā ar bāzes gadu, kas dažās valstīs nav 1990. gads, un 7,7 % samazinājumu salīdzinājumā 1990. gadu. Šo kopējo samazinājumu 14 miljonu tonnu CO2 ekvivalenta apjomā var attiecināt uz slāpekļskābes ražošanas samazināšanos, emisiju samazinājumiem ķīmisko vielu ražošanā Francijā un Ungārijā un vispārēju gāzes un šķidrā kurināmā izmantojuma samazinājumu mājsaimniecībās.

Joprojām pieaug transporta radītās emisijas

Attiecībā uz ES 15 pastāvošajām tendencēm 2006. gada skaitļi apstiprina, ka lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarē emisijas nepārtraukti samazinās. Dažos pēdējos gados ir stabilizējušās emisijas enerģētikas nozarē, bet rūpniecībā tās ir nedaudz samazinājušās. Taču transporta radītās emisijas ir pastāvīgi pieaugušas, un tas ir satraucoši.

ES 27 konstatējamas līdzīgas tendences kā ES 15, izņemot rūpnieciskos procesus, kur emisiju daudzums nedaudz palielinājies.

Datus savākusi Eiropas Vides aģentūra un tie iesniegti Apvienoto Nāciju organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC).

Papildinformācija:

Eiropas Vides aģentūras paziņojums presei

http://www.eea.europa.eu/highlights

Eiropas Vides aģentūras pārskata ziņojums par siltumnīcefekta gāzēm 1990. – 2006.

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par klimata pārmaiņām http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Pielikums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, izsakot ar CO2 ekvivalentu (izņemot oglekļa piesaistīšanu) salīdzinājumā ar Kioto protokolā 2008.–2012. gadam nospraustajiem mērķiem

Avots: Eiropas Komisija, pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras sniegto informāciju

DALĪBVALSTS
1990.
Kioto protokola
bāzes gads 1)
2006.
Izmaiņas 2005. – 2006. gadā
Izmaiņas 2005. – 2006. gadā
Izmaiņas 1990. – 2006. gadā
Izmaiņas bāzes gads -2006)
2008. –2012. gada mērķi saskaņā ar Kioto protokolu un „ES Nolīgumu par apgrūtinājuma sadali”
miljonos tonnu
miljonos tonnu
miljonos tonnu
miljonos tonnu
(%)
(%)
(%)
(%)
Austrija
79,2
79,0
91,1
-2,2
-2,3 %
15,1 %
15,2 %
-13,0 %
Beļģija
144,5
145,7
137,0
-5,4
-3,8 %
-5,2 %
-6,0 %
-7,5 %
Bulgārija
116,7
132,6
71,3
0,8
1,2 %
-38,9 %
-46,2 %
-8,0 %
Kipra
6,0
6,0
10,0
0,2
1,6 %
66,0 %
Nepiemēro
Nepiemēro
Čehija
194,2
194,2
148,2
2,5
1,7 %
-23,7 %
-23,7 %
-8,0 %
Dānija
69,0
69,3
70,5
6,9
10,9 %
2,1 %
1,7 %
-21,0 %
Igaunija
41,6
42,6
18,9
-0,4
-2,3 %
-54,6 %
-55,7 %
-8,0 %
ES 15
4243,8
4265,5
4151,1
-34,9
-0,8 %
-2,2 %
-2,7 %
-8,0 %
Somija
70,9
71,0
80,3
11,3
16,3 %
13,2 %
13,1 %
0,0 %
Francija
563,3
563,9
541,3
-13,8
-2,5 %
-3,9 %
-4,0 %
0,0 %
Vācija
1227,7
1232,4
1004,8
-0,2
0,0 %
-18,2 %
-18,5 %
-21,0 %
Grieķija
104,6
107,0
133,1
-0,7
-0,5 %
27,3 %
24,4 %
25,0 %
Ungārija
98,2
115,4
78,6
-1,6
-2,0 %
-20,0 %
-31,9 %
-6,0 %
Īrija
55,5
55,6
69,8
-0,6
-0,8 %
25,6 %
25,5 %
13,0 %
Itālija
516,9
516,9
567,9
-10,0
-1,7 %
9,9 %
9,9 %
-6,5 %
Latvija
26,5
25,9
11,6
0,5
4,4 %
-56,1 %
-55,1 %
-8,0 %
Lietuva
49,4
49,4
23,2
0,5
2,4 %
-53,0 %
-53,0 %
-8,0 %
Luksemburga
13,2
13,2
13,3
0,03
0,2 %
1,0 %
1,2 %
-28,0 %
Malta
2,2
2,2
3,2
-0,01
-0,3 %
45,0 %
Nepiemēro
Nepiemēro
Nīderlande
211,7
213,0
207,5
-4,3
-2,0 %
-2,0 %
-2,6 %
-6,0 %
Polija
453,6
563,4
400,5
14,1
3,7 %
-11,7 %
-28,9 %
-6,0 %
Portugāle
59,1
60,1
83,2
-4,2
-4,8 %
40,7 %
38,3 %
27,0 %
Rumānija
247,7
278,2
156,7
4,7
3,1 %
-36,7 %
-43,7 %
-8,0 %
Slovākija
73,7
72,1
48,9
-0,4
-0,9 %
-33,6 %
-32,1 %
-8,0 %
Slovēnija
18,6
20,4
20,6
0,1
0,6 %
10,8 %
1,2 %
-8,0 %
Spānija
287,7
289,8
433,3
-7,5
-1,7 %
50,6 %
49,5 %
15,0 %
Zviedrija
72,0
72,2
65,7
-1,2
-1,7 %
-8,7 %
-8,9 %
4,0 %
Apvienotā Karaliste
768,5
776,3
652,3
-3,0
-0,5 %
-15,1 %
-16,0 %
-12,5 %
ES 27
5572,2
Nepiemēro
5142,8
-14,0
-0,3 %
-7,7 %
Nepiemēro
NepiemēroSide Bar