Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2008

Κλιματική αλλαγή: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συντελεσθείσα περαιτέρω πρόοδο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε σήμερα την πρόοδο που σημείωσε το 2006 η μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων από πολλά κράτη μέλη. Η απογραφή εκπομπών που διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για το 2006, το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα πλήρη στοιχεία, δείχνει ότι οι εκπομπές της ΕΕ-15 υποχώρησαν κατά 0,8% έναντι του 2005, διαμορφώνοντας το επίπεδο των εκπομπών σε 2,7% κάτω από το αντίστοιχο για το έτος αναφοράς (το 1990, στις περισσότερες περιπτώσεις). Έτσι, η ΕΕ-15 βρίσκεται στη σωστή πορεία για να επιτύχει το στόχο της στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή τη συγκράτηση του μέσου όρου των εκπομπών μεταξύ 2008 και 2012 σε τουλάχιστον 8% κάτω από τα επίπεδά του έτους αναφοράς.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε ότι: «Οι πρόσφατα σημειωθείσες μειώσεις των εκπομπών από τα κράτη της ΕΕ-15 είναι ενθαρρυντικές. Ωστόσο, παραμένει θέμα ζωτικής σημασίας η άμεση και πλήρης εφαρμογή των θεσπισμένων ή προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων. Τα κράτη μέλη χρειάζεται να εντείνουν συνεχώς τις προσπάθειές τους να περιορίζουν ή να μειώνουν τις εκπομπές.»

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Οι αυξήσεις των εκπομπών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-12 δυσκολεύουν την κατάσταση. Οι νεοενταχθείσες χώρες (ΕΕ-12) πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν μπορούν να στηρίζονται στις επιτυχίες του παρελθόντος. Οι στόχοι μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 ισχύουν για όλα τα κράτη της ΕΕ-27 και θα απαιτηθεί συνεχής προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξή τους.»

Περαιτέρω αποσύνδεση των εκπομπών από την οικονομική μεγέθυνση

Η κατά 0,8% μείωση των εκπομπών, στην ΕΕ-15, μεταξύ 2005 και 2006 είναι αντίρροπη προς την άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,8% το ίδιο διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΕ έχει πετύχει να αποσυνδέσει περαιτέρω τις εκπομπές από την οικονομική μεγέθυνση. Οι κύριοι λόγοι για τη μείωση των εκπομπών – η οποία συμποσούται σε 34,9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 - ήσαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η χαμηλότερη παραγωγή νιτρικού οξέος, η οποία προκαλεί εκπομπές πρωτοξειδίου του αζώτου που είναι θερμοκηπικό αέριο, καθώς και η έναρξη χρήσης νέων τεχνικών για τη μείωση των εκπομπών πρωτοξειδίου του αζώτου κατά την παραγωγή αδιπικού οξέος.

Οι εκπομπές στην ΕΕ-27 υποχώρησαν κατά 0,3% το 2006, δηλαδή ήταν κατά 10,8% χαμηλότερες από τις εκπομπές του έτους αναφοράς, το οποίο για ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι το 1990, και 7,7% κάτω από τις εκπομπές του 1990. Η περιστολή των εκπομπών, που συμποσούται σε 14 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2, μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της παραγωγής νιτρικού οξέος, σε μειώσεις των εκπομπών της χημικής βιομηχανίας στη Γαλλία και στην Ουγγαρία, και στη χαμηλότερη συνολική χρήση αέριων και υγρών καυσίμων από τα νοικοκυριά.

Εξακολουθούν να αυξάνονται οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών

Όσον αφορά τις παρατηρούμενες τάσεις, τα αριθμητικά στοιχεία του 2006 για τις χώρες της ΕΕ-15 επιβεβαιώνουν συνεχή μείωση των εκπομπών από τους τομείς της γεωργίας και των αποβλήτων. Οι εκπομπές από τον ενεργειακό κλάδο έχουν σταθεροποιηθεί τα τελευταία έτη, ενώ οι εκπομπές από τον μεταποιητικό κλάδο βιομηχανίες παρουσιάζουν ελαφρώς φθίνουσα πορεία. Ωστόσο, αυξάνονται συνεχώς και αποτελούν πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας οι εκπομπές που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Οι τάσεις στην ΕΕ-27 είναι παρόμοιες με εκείνες στην ΕΕ-15, με εξαίρεση τις βιομηχανικές διεργασίες, όπου σημειώθηκε ελαφρά αύξηση των εκπομπών.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και έχουν υποβληθεί στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC).

Περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ):

http://www.eea.europa.eu/highlights

Έκθεση ΕΟΠ σχετικά με την απογραφή των αερίων θερμοκηπίου 1990-2006:

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κλιματική αλλαγή:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Annex

Greenhouse gas emissions in CO2 equivalents (excluding carbon sinks) compared with Kyoto Protocol targets for 2008–12

Source: European Commission, based on European Environment Agency information

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar