Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Bruxelles, den 18. juni 2008

Klimaændringer: Kommissionen glæder sig over de yderligere fremskridt mod opfyldelsen af EU's Kyoto-mål

Den europæiske miljøkommissær, Stavros Dimas, udtrykte i dag tilfredshed med den reduktion i drivhusgasemissionerne, som mange af EU-landene gennemførte i 2006. Det Europæiske Miljøagenturs emissionsopørelse for 2006 – det seneste år, der foreligger fuldstændige data for - viser, at EU-15's emissioner faldt med 0,8 % fra 2005. Herved bringes emissionerne ned på 2,7 % under niveauet i basisåret (1990 i de fleste tilfælde). EU-15 er således på rette vej mod Kyoto-målet, dvs. et gennemsnitligt emissionsniveau mellem 2008 og 2012 på mindst 8 % under niveauet i basisåret.

Kommissær Stavros Dimas sagde i denne anledning: ”Den nylige nedgang i emissionerne i EU-15 er opmuntrende. Det er imidlertid stadig af største vigtighed, at de allerede vedtagne eller planlagte politikker og foranstaltninger gennemføres hurtigt og effektivt. EU-landene må fortsat øge deres bestræbelser på at begrænse eller reducere emissionerne.

Han tilføjede: "Stigningen i emissionerne i størstedelen af EU-12-landene er bekymrende. EU-12-landene må gøre sig klart, at de ikke kan slå sig til tåls med de allerede indhentede resultater. Vores reduktionsmål for tiden efter 2012 gælder for alle EU-27-landene, og alle EU-landene må træde til for at opfylde disse mål."

Yderligere afkobling mellem emissioner og økonomisk vækst

Nedgangen på 0,8 % i EU-15-landenes emissioner mellem 2005 og 2006 stod i kontrast til den samtidige stigning i BNP på 2,8 %, hvilket viser, at det er lykkedes EU at foretage en yderligere afkobling mellem emissioner og økonomisk vækst. De vigtigste grunde til denne nedgang i emissionerne – på i alt 34,9 millioner tons CO2-ækvivalent – var varmere vejr, en nedgang i produktionen af salpetersyre (som resulterer i udledning af drivhusgassen nitrogenoxid) og indførelse af nye metoder til reduktion af udledningen af nitrogenoxid fra produktionen af adipinsyre.

EU-27-landenes emissioner faldt samme år med 0,3 % og nåede dermed ned på 10,8 % under niveauerne i basisåret for de EU-lande, som har et andet basisår end 1990, og 7,7 % under niveauerne i 1990. Denne nedgang - på i alt 14 millioner tons CO2-ækvivalent – kan tilskrives nedgangen i produktionen af salpetersyre, en nedgang i emissionerne fra kemikalieproduktionen i Frankrig og Ungarn og en generel nedgang i forbruget af gas og flydende brændsel i husholdningerne.

Emissionerne fra transportsektoren vokser stadig

Med hensyn til udviklingen i EU-15 bekræfter tallene for 2006, at der er tale om en fortsat nedgang i emissionerne fra landbrug og affaldshåndtering. Emissionerne fra energiindustrien har stabiliseret sig i de seneste par år, mens emissionerne fra fremstillingsindustrien er faldet en smule. Der har derimod været tale om en konstant stigning i emissionerne fra transportsektoren, og dette er foruroligende.
Udviklingen i EU-27 er den samme som i EU-15 med undtagelse af emissionerne fra industriprocesser, hvor der er sket en svag stigning.

Dataene er samlet af Det Europæiske Miljøagentur og er forelagt De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC).

Yderligere oplysninger:

Det Europæiske Miljøagenturs pressemeddelelse

http://www.eea.europa.eu/highlights

Det Europæiske Miljøagenturs rapport om drivhusgasopgørelsen for 1990-2006

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Europa-Kommissionens websted for klimaændringer

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Bilag

Drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter (bortset fra CO2-dræn) sammenholdt med Kyoto-målene for 2008–2012

Kilde: Europa-Kommissionen, baseret på oplysninger fra Det Europæiske Miljøagentur

EU-LAND
1990
Kyoto- protokollen
basisår1)
2006
Ændring 2005–2006
Ændring 2005–2006
Ændring 1990-2006
Ændring basisår –2006
Mål 2008–12 efter Kyoto- protokollen og "EU's byrdefordeling"
(mio. tons)
(mio. tons)
(mio. tons)
(mio. tons)
(%)
(%)
(%)
(%)
Østrig
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgien
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgarien
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cypern
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Ikke relevant
Ikke relevant
Den Tjekkiske Republik
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Danmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estland
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
Frankrig
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Tyskland
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Grækenland
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Ungarn
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Irland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italien
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Letland
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Litauen
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Ikke relevant
Ikke relevant
Nederlandene
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Polen
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Rumænien
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakiet
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenien
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spanien
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sverige
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
Det Forenede Kongerige
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Ikke relevant
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Ikke relevant
Ikke relevantSide Bar