Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

V Bruselu dne 18. června 2008

Změna klimatu: Komise vítá další pokrok směrem k dosažení cíle EU podle Kjótského protokolu

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas dnes uvítal pokrok, kterého dosáhlo mnoho členských států ve snižování svých emisí skleníkových plynů v roce 2006. Inventura emisí do ovzduší vypracovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí pro rok 2006, což je poslední rok, pro který jsou dostupné kompletní údaje, ukazuje, že emise zemí EU-15 od roku 2005 poklesly o 0,8 %, čímž dosáhly úrovně o 2,7 % nižší, než byly úrovně emisí v základním roce (ve většině případů je to rok 1990). To znamená, že země EU-15 jsou na dobré cestě k dosažení svého cíle podle Kjótského protokolu, což je udržení průměrných emisí mezi roky 2008 a 2012 alespoň 8 % pod úrovněmi základního roku.

Komisař Dimas řekl: „Nedávné snížení emisí v zemích EU-15 je dobrá zpráva. Rozhodující však je rychlé a úplné provedení přijatých nebo plánovaných politik a opatření. Členské státy musí i nadále urychlovat svou snahu omezit nebo snížit emise.“

Dále dodal: „Zvýšení emisí ve většině zemí EU-12 těmto snahám nenapomáhá. Země EU-12 si musí být vědomy toho, že se nemohou spoléhat na své úspěchy z minulosti. Naše cíle pro snížení emisí skleníkových plynů po roce 2012 se týkají zemí EU-27 jako celku a všechny členské státy budou muset vyvíjet soustavné úsilí, aby jich dosáhly.“

Další oddělení emisí od hospodářského růstu

Pokles emisí o 0,8 % v zemích EU-15 mezi lety 2005 a 2006 byl v kontrastu se zvýšením HDP o 2,8 % ve stejném období, což znamená, že EU se podařilo dále oddělit emise od hospodářského růstu. Hlavními důvody pro pokles emisí – celkem 34,9 milionů tun ekvivalentu CO2 – byly teplejší počasí, nižší výroba kyseliny dusičné, která způsobuje emise skleníkového plynu oxidu dusného, a zavedení nových technologií pro snižování emisí oxidu dusného z výroby kyseliny adipové.

Emise zemí EU-27 v uvedeném roce poklesly o 0,3 %, čímž se dostaly o 10,8 % pod úrovně základního roku, který je u některých členských států jiný než rok 1990, a o 7,7 % pod úrovně roku 1990. Pokles v celkové výši 14 milionů tun ekvivalentu CO2 lze připsat snížení výroby kyseliny dusičné, snižování emisí z výroby chemických látek ve Francii a v Maďarsku a celkově nižšímu používání plynových a tekutých paliv domácnostmi.

Emise z dopravy stále narůstají

Pokud se týká trendů v rámci zemí EU-15, údaje z roku 2006 potvrzují soustavné snižování emisí v odvětví zemědělství a odpadů. Emise v energetických odvětvích se za posledních několik let stabilizovaly, zatímco emise ve výrobních odvětvích vykazují mírný pokles. Emise související s dopravou se ovšem soustavně zvyšují a jsou důvodem k velkému znepokojení.

Trendy zemí EU-27 se podobají trendům zemí EU-15 s výjimkou průmyslových procesů, kde bylo zaznamenáno mírné zvýšení emisí.

Údaje byly zpracovány Evropskou agenturou pro životní prostředí a byly předloženy Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Další informace:

Tiskové prohlášení Evropské agentury pro životní prostředí:

http://www.eea.europa.eu/highlights

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o inventuře skleníkových plynů 1990–2006:

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Internetové stránky Evropské komise týkající se změny klimatu:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Příloha

Emise skleníkových plynů v ekvivalentu CO2 (s výjimkou propadů uhlíku) ve srovnání s cíli Kjótského protokolu na roky 2008–12

Zdroj: Evropská komise podle informací Evropské agentury pro životní prostředí

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar