Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Брюксел, 18 юни 2008 г.

Изменение на климата: Комисията приветства напредъка при постигането на целите на ЕС в съответствие с Протокола от Киото

Европейският комисар по околната среда Ставрос Димас приветства днес напредъка, постигнат от много държави-членки при намаляването на техните емисии на парникови газове през 2006 г. Извършеният от Европейската агенция за околната среда преглед на емисиите за 2006 г. — последната година, за която са налице цялостни данни — показва, че емисиите в държавите от групата ЕС-15 са се понижили с 0,8 % спрямо 2005 г., като по този начин са били с 2,7 % под нивото на емисиите от базовата година (в повечето случаи 1990 г.). Това развитие свидетелства, че държавите от ЕС-15 са намерили правилния път към целта, която са си поставили с Протокола от Киото — да задържат средното ниво на емисиите през периода 2008—2012 г. с 8 % под нивото на емисиите от базовата година.

Комисарят Димас заяви: „Последните намаления на емисиите на държавите от ЕС-15 са окуражаващи. Независимо от това, бързото и цялостно прилагане на вече приетите или планувани политики и мерки е от решаващо значение. Държавите-членки трябва да продължат да увеличават усилията си за ограничаване или намаляване на емисиите.“

Той добави: „Увеличенията на емисиите в по-голямата част от държавите от ЕС-12 не допринасят за това. Държавите от ЕС-12 трябва да осъзнаят, че не могат да разчитат на успехите в миналото. Нашите цели за намаляване на емисиите на парникови газове след 2012 г. засягат всички 27 държави-членки и ще е необходимо непрекъснато усилие от страна на всички държави-членки, за да бъдат постигнати те.“

Връзката между емисиите и икономическия растеж продължава да отслабва

Спадът на емисиите на ЕС-15 с 0,8 % за периода 2005—2006 г. е осъществен на фона на ръст на БВП от 2,8 %, което показва, че усилията на ЕС за отслабване на връзката между емисиите и икономическия растеж са били успешни. Основните причини за спада на емисиите (с общ обем 34,9 милиона тона еквивалент на CO2) се крият в по-топлото време, в заниженото производство на азотна киселина, която е източник на емисии на парниковия газ азотист окис, и в прилагането на нови технологии за намаляването на емисиите на двуазотен окис при производството на адипинова киселина.

Емисиите на ЕС-27 спаднаха с 0,3 % през годината до нива с 10,8 % под нивата на базовата година, която за някои държави-членки се различава от 1990 г., и до нива със 7,7 % под нивата от 1990 г. Спадът (с общ обем 14 милиона тона еквивалент на CO2) се дължи на намаляването на производството на азотна киселина, намаляването на емисиите при производството на химикали във Франция и Унгария и занижената употреба на газ и течни горива в домакинствата като цяло.

Емисиите, дължащи се на транспорта, все още нарастват

Данните за 2006 г. потвърждават тенденцията за продължаващо намаляване на емисиите в секторите на земеделието и отпадъците в рамките на ЕС-15. Емисиите в енергийната промишленост са се стабилизирали през последните години, докато емисиите в преработвателната промишленост показват лек спад. Свързаните с транспорта емисии обаче са се повишавали непрекъснато и предизвикват особена загриженост.

Тенденциите в рамките на ЕС-27 са подобни на тези в групата ЕС-15, с изключение на промишлените процеси, където се наблюдава леко повишение.

Данните са изготвени от Европейската агенция за околна среда и предадени на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК).

За допълнителна информация:

Съобщение за медиите на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС)

http://www.eea.europa.eu/highlights

Доклад на ЕАОС за прегледа на парниковите газове за периода 1990—2006 г.

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Уебсайт на Европейската комисия относно изменението на климата http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Приложение

Емисии на парникови газове в еквиваленти на CO2 (не е взето предвид въздействието на поглъщащите въглероден двуокис системи), съпоставени със записаните в Протокола от Киото цели за периода 2008—2012 г.

Източник: Европейска комисия на базата на информация на Европейската агенция за околната среда

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА
1990
Протокол от Киото
базова година 1)
2006
Изменение 2005—2006 г.
Изменение 2005—2006 г.
Изменение 1990—2006 г.
Изменение базова година — 2006 г.
Цели за 2008—2012 г. и разпределяне на усилията в рамките на ЕС
(млн. тона)
(млн. тона)
(млн. тона)
(млн. тона)
(%)
(%)
(%)
(%)
Австрия
79,2
79,0
91,1
-2,2
-2,3 %
15,1 %
15,2 %
-13,0 %
Белгия
144,5
145,7
137,0
-5,4
-3,8 %
-5,2 %
-6,0 %
-7,5 %
България
116,7
132,6
71,3
0,8
1,2 %
-38,9 %
-46,2 %
-8,0 %
Кипър
6,0
6,0
10,0
0,2
1,6 %
66,0 %
Не се прилагат
Не се прилагат
Чешка република
194,2
194,2
148,2
2,5
1,7 %
-23,7 %
-23,7 %
-8,0 %
Дания
69,0
69,3
70,5
6,9
10,9 %
2,1 %
1,7 %
-21,0 %
Естония
41,6
42,6
18,9
-0,4
-2,3 %
-54,6 %
-55,7 %
-8,0 %
ЕС-15
4243,8
4265,5
4151,1
-34,9
-0,8 %
-2,2 %
-2,7 %
-8,0 %
Финландия
70,9
71,0
80,3
11,3
16,3 %
13,2 %
13,1 %
0,0 %
Франция
563,3
563,9
541,3
-13,8
-2,5 %
-3,9 %
-4,0 %
0,0 %
Германия
1227,7
1232,4
1004,8
-0,2
0,0 %
-18,2 %
-18,5 %
-21,0 %
Гърция
104,6
107,0
133,1
-0,7
-0,5 %
27,3 %
24,4 %
25,0 %
Унгария
98,2
115,4
78,6
-1,6
-2,0 %
-20,0 %
-31,9 %
-6,0 %
Ирландия
55,5
55,6
69,8
-0,6
-0,8 %
25,6 %
25,5 %
13,0 %
Италия
516,9
516,9
567,9
-10,0
-1,7 %
9,9 %
9,9 %
-6,5 %
Латвия
26,5
25,9
11,6
0,5
4,4 %
-56,1 %
-55,1 %
-8,0 %
Литва
49,4
49,4
23,2
0,5
2,4 %
-53,0 %
-53,0 %
-8,0 %
Люксембург
13,2
13,2
13,3
0,03
0,2 %
1,0 %
1,2 %
-28,0 %
Малта
2,2
2,2
3,2
-0,01
-0,3 %
45,0 %
Не се прилагат
Не се прилагат
Нидерландия
211,7
213,0
207,5
-4,3
-2,0 %
-2,0 %
-2,6 %
-6,0 %
Полша
453,6
563,4
400,5
14,1
3,7 %
-11,7 %
-28,9 %
-6,0 %
Португалия
59,1
60,1
83,2
-4,2
-4,8 %
40,7 %
38,3 %
27,0 %
Румъния
247,7
278,2
156,7
4,7
3,1 %
-36,7 %
-43,7 %
-8,0 %
Словакия
73,7
72,1
48,9
-0,4
-0,9 %
-33,6 %
-32,1 %
-8,0 %
Словения
18,6
20,4
20,6
0,1
0,6 %
10,8 %
1,2 %
-8,0 %
Испания
287,7
289,8
433,3
-7,5
-1,7 %
50,6 %
49,5 %
15,0 %
Швеция
72,0
72,2
65,7
-1,2
-1,7 %
-8,7 %
-8,9 %
4,0 %
Обединеното кралство
768,5
776,3
652,3
-3,0
-0,5 %
-15,1 %
-16,0 %
-12,5 %
ЕС-27
5572,2
Не се прилагат
5142,8
-14,0
-0,3 %
-7,7 %
Не се прилагат
Не се прилагат


Side Bar