Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL FI

IP/08/917

Brussels, 11 June 2008

KORRIGERAD1-

Antitrust: Kommissionen ålägger tillverkare av natriumklorat för pappersblekning böter på 73 miljoner euro för en kartell för marknadsuppdelning och prisöverenskommelser

Europeiska kommissionen har ålagt fyra företagsgrupper böter på totalt 73 401 000 euro för att de, i strid med förbudet mot karteller och begränsande affärsmetoder i artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet, fördelat försäljningsvolymer och kommit överens om priser för natriumklorat, en oxiderande agent som främst används för blekning inom massa- och pappersindustrin. De berörda företagen är EKA Chemicals, Akzo Nobel, Finnish Chemicals, Erikem Luxembourg, Arkema France, Elf Aquitaine, Aragonesas Industrias y Energia och Uralita. Från slutet av 1994 till 2000 kom företagen överens om priser och fördelade marknader genom en serie möten och andra olagliga kontakter. Akzo Nobel och dess dotterbolag EKA Chemicals befriades helt från böter med stöd av det program för förmånlig behandling som kommissionen antog 2002 (se IP/02/247 och MEMO/02/23), eftersom de var först med att lämna information om kartellen. Böterna till Finnish Chemicals sänktes med 50 % eftersom företaget samarbetade i samband med undersökningen. Böterna till Arkema France höjdes med 90 % eftersom företaget gjort sig skyldigt till upprepade överträdelser (företaget har dömts för kartellbrott tre gånger tidigare).

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”De här företagen måste lära sig genom egna bittra erfarenheter att kommissionen ålägger höga böter om de skörtar upp sina kunder och i sista hand konsumenterna genom att bilda kartell. Arkemas aktieägare och ledning bör ställa sig en del relevanta frågor, då böterna höjts med 90 % för att företaget deltagit i tre karteller tidigare, före den här kartellen. Böterna kommer att fortsätta att höjas för företag som gör sig skyldiga till upprepade överträdelser”.

Natriumklorat används främst vid tillverkning av klordioxid, som används inom massa- och pappersindustrin för blekning av kemisk massa.

Kommissionen inledde sin undersökning med anledning av att EKA Chemicals i mars 2003 lämnade in en ansökan om befrielse från böter. Finnish Chemicals lämnade också in en ansökan med stöd av 2002 års tillkännagivande om förmånlig behandling.

Kartellen

Från slutet av 1994 till början av 2000 drev tillverkarna av natriumklorat en kartell där de fördelade försäljningsvolymer och kom överens om priser. Företagen höll regelbundna möten för att diskutera priser och volymer, utbyta känslig affärsinformation och följa upp hur deras olagliga avtal genomfördes.

Böterna

Böterna i det här ärendet grundar sig på 2006 års riktlinjer för beräkning av böter (se IP/06/857 och MEMO/06/256), som gällde när meddelandet om invändningar tillkännagavs parterna.

De metoder som kom i dagen genom kommissionens undersökning i det här ärendet utgör mycket allvarliga överträdelser av antitrustreglerna i EG-fördraget. När kommissionen fastställde böterna beaktade den i vilken omfattning de respektive inblandade företagens försäljning påverkades samt deras sammanlagda marknadsandel, geografiska räckvidd och praktiska tillämpning av kartellavtalen. Kommissionen höjde böterna för Arkema France med 90 % eftersom företaget dömts för kartellverksamhet i tre tidigare kommissionsbeslut före den aktuella kartellen. De tre besluten gällde alla plastsektorn (peroxidprodukter 1984, polypropen 1986 och mer nyligen PVC 1994 (se IP/94/732)).

Det är första gången kommissionen höjt böterna med stöd av 2006 års bötesriktlinjer därför att ett företag deltagit i tre tidigare karteller. I ett annat ärende nyligen höjdes böterna för ett företag (ENI) med 60 % därför att det bötfällts två gånger tidigare för ett liknande beteende (se IP/07/1855).

Företagen Akzo Nobel och dess dotterbolag EKA Chemicals befriades helt från böter därför att de varit först ut med att lämna information till kommissionen om kartellen.

Finnish Chemicals fick sina böter sänkta med 50 % med stöd av kommissionens program för förmånlig behandling tack vare visat gott samarbete under kommissionens undersökning.

Bötesbeloppen i det här ärendet och hur mycket de sänkts framgår av följande tabell:

Företagets namn och adress

Böter (euro)

Sänkning

enligt

tillkännagivan

det om

förmånlig

behandling

(%)

Sänkning

enligt

tillkännagivan

det om

förmånlig

behandling

(euro)

EKA Chemicals (Sverige) /Akzo Nobel (Nederländerna)

0

100

116 000 000

Finnish Chemicals

(Finland)]/Erikem

(Luxembourg)

10 150 000

50

10 150 000

Arkema France

och

Elf Aquitaine

(Frankrike)

59 020 000

Aragonesas/Uralita (Spanien)

4 231 000

TOTALT

73 401 000

(*) Juridiska personer inom företaget kan anses solidariskt ansvariga för böterna eller en del av dem.

Skadeståndstalan

Personer eller företag som påverkats av ett konkurrensbegränsande beteende av samma typ som i det här ärendet kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsstaterna. Både EG-domstolens rättspraxis och rådets förordning 1/2003 bekräftar att i mål inför nationella domstolar är ett kommissionsbeslut ett bindande bevis för att beteendet ägt rum och att det varit olagligt. Även om kommissionen har bötfällt de berörda företagen kan skadestånd beviljas utan att något avdrag görs på grund av böterna. En vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler har offentliggjorts (se IP/08/515 och MEMO/08/216). Mer information inklusive en kort sammanfattning av vitboken finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

För mer information om kommissionens åtgärder mot karteller, se MEMO/10/290

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att göras tillgänglig under:

38.695. Sodium Chlorate.

1 :

Europeiska kommissionen har den 27 mars 2012 sänkt böterna för producenten Uralita till 4 231 000 euro och ändrat det ursprungliga beslutet som en uppföljning av tribunalens dom av den 25 oktober 2011 (ärende T-348/08 Aragonesas Industria y Energía SAU v European Commission, ännu inte rapporterad).


Side Bar