Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV

IP/08/917

Brussels, 11 June 2008

KORJAUS1-

Kilpailun rajoitukset: Komissio määrää paperin valkaisussa käytettävän natriumkloraatin valmistajille 73 miljoonan euron sakon kartellista, jonka avulla jaettiin markkinat ja sovittiin hinnoista

Euroopan komissio on määrännyt yhteensä 73 401 000 euron sakon neljälle yritysryhmälle, koska ne jakoivat keskenään natriumkloraatin myyntimäärät ja sopivat hinnoista. Natriumkloraatti on hapettava aine, jota käytetään pääasiassa sellu- ja paperiteollisuuden valkaisuprosesseissa. Toiminnallaan kyseiset yritykset rikkoivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa määrättyä kartelleja ja kilpailua rajoittavia liiketapoja koskevaa kieltoa. Kyseessä olevat yritykset ovat EKA Chemicals, Akzo Nobel, Finnish Chemicals, Erikem Luxembourg, Arkema France, Elf Aquitaine, Aragonesas Industrias y Energia ja Uralita. Vuoden 1994 lopusta vuoteen 2000 nämä yritykset sopivat hinnoista ja jakoivat markkinat lukuisissa kokouksissa ja muilla laittomilla yhteyksillä. Akzo Nobel ja sen tytäryhtiö EKA Chemicals vapautettiin kokonaan sakoista sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan komission vuoden 2002 ohjelman mukaisesti (ks. IP/02/247 ja MEMO/02/23), koska ne toimittivat ensimmäisinä tietoja kartellista. Finnish Chemicalsin sakkoa pienennettiin 50 prosenttia, koska se teki yhteistyötä tutkimuksen aikana. Arkema Francen sakkoa korotettiin 90 prosenttia, koska se on rikkonut sääntöjä aikaisemminkin (tuomittu kolmesta aikaisemmasta kartellista ennen tätä).

Kilpailukomissaari Neelie Kroes totesi seuraavaa: ”Näiden yritysten on opittava kantapään kautta, että komissio määrää suuret sakot, kun ne ryöväävät asiakkaitaan ja viime kädessä kuluttajia muodostamalla kartellin. Arkeman osakkaiden ja johdon olisi aiheellista esittää itselleen tiettyjä kysymyksiä ottaen huomioon, että yrityksen sakkoa on korotettu 90 prosenttia, koska se on osallistunut kolmeen kartelliin jo ennen tätä. Rikkomisen uusiminen johtaa aina yrityksen sakkojen korottamiseen.”

Natriumkloraattia käytetään pääasiassa klooridioksidin valmistuksessa. Klooridioksidia puolestaan käytetään sellu- ja paperiteollisuudessa kemiallisen massan valkaisuun.

Komissio käynnisti tutkimuksensa saatuaan EKA Chemicalsilta maaliskuussa 2003 sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen. Myös Finnish Chemicals haki sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä vuonna 2002 annetun tiedonannon nojalla.

Kartelli

Natriumkloraatin valmistajat osallistuivat vuoden 1994 lopusta vuoden 2000 alkuun kartelliin, jossa ne jakoivat myyntimäärät ja sopivat hinnoista. Yritykset kokoontuivat säännöllisesti keskustellakseen hinnoista ja myyntimääristä, vaihtaakseen luottamuksellisia kaupallisia tietoja ja seuratakseen laittomien sopimustensa täytäntöönpanoa.

Sakot

Tässä asiassa määrätyt sakot perustuvat sakkojen laskentaa koskeviin vuoden 2006 suuntaviivoihin (ks. IP/06/857 ja MEMO/06/256). Nämä suuntaviivat olivat voimassa ajankohtana, jolloin väitetiedoksianto lähetettiin osapuolille.

Komission tutkimuksessa paljastuneissa käytännöissä on kyse EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen erittäin vakavasta rikkomisesta. Määrittäessään sakkojen määrää komissio otti huomioon kyseisten yritysten myyntimäärät ja yhdistetyn markkinaosuuden, kartellin maantieteellisen laajuuden ja kartellisopimusten todellisen täytäntöönpanon. Komissio korotti Arkema Francen sakkoa 90 prosenttia, koska sille oli määrätty jo ennen tätä kartellia sakkoja kartellitoiminnoista kolmessa komission päätöksessä, jotka kaikki koskivat muovituotteita (peroksituotteet vuonna 1984, polypropeeni vuonna 1986 ja PVC vuonna 1994 (ks. IP/94/732 ).

Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio korottaa yrityksen sakkoa sakkojen laskentaa koskevien vuoden 2006 suuntaviivojen nojalla, koska yritys on osallistunut aikaisemmin kolmeen kartelliin. Hiljattain käsitellyssä asiassa erään yrityksen (ENI) sakkoa korotettiin 60 prosenttia, koska sille oli kahdesti aiemmin määrätty sakkoja samanlaisesta toiminnasta (ks. IP/07/1855).

Akzo Nobel ja sen tytäryhtiö EKA Chemicals vapautettiin kokonaan sakoista, koska ne toimittivat komissiolle ensimmäisinä tietoja kartellista.

Finnish Chemicalsin sakkoa alennettiin 50 prosenttia sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan komission ohjelman mukaisesti, koska se teki komission kanssa hyvää yhteistyötä tutkimuksen aikana.

Komission määräämät sakot ja myöntämät sakkojen alennukset esitetään seuraavassa taulukossa:

Yrityksen nimi ja

Sakko*

Sakoista

Sakoista

sijainti

(€)

vapauttamista ja

vapauttamista ja

sakkojen

Sakkojen

lieventämistä

Lieventämistä

koskevan

Koskevan

tiedonannon

Tiedonannon

nojalla myönnetty

nojalla myönnetty

alennus

Alennus

(%)

(€)

EKA Chemicals

0

100

116 000 000

(Ruotsi)/Akzo Nobel

(Alankomaat)

Finnish Chemicals

10 150 000

50

10 150 000

(Suomi)/Erikeml

(Luxembourg)

Arkema France

59 020 000

ja

Elf Aquitaine

(Ranska)

Aragonesas/U ral ita

4 231 000

(Espanja)

YHTEENSÄ

73 401 000

(*) Samaan yritykseen kuuluvia oikeushenkilöitä voidaan pitää yhteisvastuussa koko määrätystä sakosta tai sen osasta.

Vahingonkorvauskanne

Kaikki henkilöt tai yritykset, jotka ovat kärsineet vahinkoa tässä asiassa kuvaillun kilpailunvastaisen toiminnan vuoksi, voivat hakea vahingonkorvauksia jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2003 vahvistetaan, että komission päätös on kansallisissa tuomioistuimissa sitova todiste toiminnan toteuttamisesta ja sen sääntöjenvastaisuudesta. Vaikka komissio on määrännyt asianomaisille yrityksille sakkoja, vahingonkorvausta voidaan myöntää ilman että sitä alennetaan komission määräämän sakon vuoksi. Komissio on julkaissut valkoisen kirjan, jossa käsitellään kilpailuoikeuden rikkomisen vuoksi nostettavia vahingonkorvauskanteita (ks. IP/08/515 ja MEMO/08/216). Lisätietoja ja yleistajuinen tiivistelmä valkoisesta kirjasta on saatavilla seuraavalla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

Lisätietoja komission kartellien vastaisista toimista, ks. MEMO/10/290

Päätösen julkinen versio tulee olemaan saatavilla osoitteessa:

38.695. Sodium Chlorate.

1 :

Euroopan komissio on 27 maaliskuuta 2012 tekemällään päätöksellä vähentänyt Uralitalle määrättyjä sakkoja, siten että Uralitan maksettavaksi jää € 4 231 000, ja muuttanut alkuperäistä päätöstä EU:n yleisen asteen tuomioistuimen 25 lokakuuta 2011 antaman päätöksen voimaan saattamiseksi (Tapaus T-348/08 Aragonesas Industria y Energía SAU v Euroopan komissio, ei vielä raportoitu).


Side Bar