Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Bryssel den 10 juni 2008

Media Mundus: Kommissionen överväger ett världsomfattande program för filmsamarbete

Kommissionen undersöker för närvarande fördelarna med att komplettera EU:s Mediaprogram – som skapades 1991 för att främja den europeiska filmens utveckling och distribution över nationsgränserna – med ett nytt program, Media Mundus, för att stärka de kulturella och kommersiella kontakterna mellan den europeiska filmindustrin och filmskapare i tredjeländer. Det skulle kunna underlätta för yrkesverksamma inom det audiovisuella området i Europa och deras motsvarigheter utanför EU att ömsesidigt förbättra sin konkurrenskraft genom att bättre utnyttja potentialen för gemensamma projekt, exempelvis för utveckling, distribution och marknadsföring av audiovisuella verk. Ett sådant Media Mundus-program skulle följa modellen från studentutbytesprogrammet Erasmus Mundus som år lades till det befintliga Erasmusprogrammet för att möjliggöra utbyten mellan europeiska universitet och universitet i tredjeländer. Fram till den 15 juni hålls ett offentligt samråd via Internet om de viktigaste komponenterna och prioriteringarna i ett eventuellt framtida Media Mundus-program. En offentlig utfrågning kommer också att äga rum i Bryssel den 25 juni.

”Den europeiska biofilmens kulturella mångfald och Mediaprogrammets attraktionskraft har lett till upprepade förfrågningar från filmskapare i Sydamerika, Asien, Ryssland och andra kontinenter om att bygga broar till de europeiska audiovisuella marknaderna för att ömsesidigt förbättra potentialen på området”, sade Viviane Reding, som är EU:s mediekommissionär. ”På samma sätt som Mediaprogrammet banar väg för ett maximalt utnyttjande av Europas inre marknad skulle Media Mundus-programmet underlätta spridningen av våra filmer i hela världen och omvänt, dvs. spridningen av partnerländernas filmer i Europa. Detta skulle innebära ett större utbud för medborgarna och en större kulturell mångfald bland filmerna – allt i samma anda som Unescokonventionen om kulturell mångfald”.

Redan i december 2007 lanserade kommissionen, med stöd av Europaparlamentet och ministerrådet (kultur), en förberedande åtgärd, nämligen ”Media International”. Med en budget på två miljoner euro 2008 syftar ”Media International” till att stärka utbyten mellan yrkesverksamma inom det audiovisuella området i Europa och deras motsvarigheter utanför EU som prioriterar den kulturella mångfalden på samma sätt. Åtgärden löper upp till tre år och syftet med den är att underlätta överenskommelser och bredda nätverken mellan EU och tredjeländernas yrkesverksamma till ömsesidig nytta. Bl.a. följande åtgärder erhåller stöd 2008: Fortlöpande gemensam utbildning (under kommande år ska även samarbete mellan filmskolor omfattas); gemensamma reklamkampanjer för den kommersiella distributionen av biograffilmer; och stöd till projekt mellan biografnät som alla ska uppmuntra biobesökarna i tredjeländer till att se fler europeiska filmer i sina biografer och tvärtom.

Syftet med det offentliga samråd som nu lanserats av kommissionen avseende ett eventuellt Media Mundus-program är att få in feedback från berörda parter när det gäller tanken på att komplettera Mediaprogrammet för främjande, utveckling och distribution av europeiska filmer (med en årlig budget på ca 100 miljoner euro) med ett nytt internationellt program. De berörda parterna rådfrågas i specifika frågor, exempelvis följande:

  • Ingående av avtal mellan distributörer, exportörer, och rättighetshavare i EU och tredjeländer (framförallt vid olika evenemang, exempelvis samproduktionsmarknader) för att främja en exklusiv lansering av deras respektive filmer i partnerns/partnernas länder.
  • Visning av europeiska filmer och filmer från tredjeland i respektive lands biografnät och sätt att höja allmänhetens medvetenhet avseende lanseringen av filmer från europeiska länder eller tredjeländer som omfattas av ömsesidiga distributionsavtal.
  • Organisation av gemensamma utbildningstillfällen för europeiska och tredjeländers filmutbildningsanläggningar.

Mot bakgrund av de bidrag som erhålls genom den allmänna debatten kommer kommissionen under 2008 att lägga fram ett förslag till ett Media Mundus-program. Idén har redan fått starkt stöd från de kulturministrar som den 19 maj deltog i Europadagen 2008 vid filmfestivalen i Cannes.

Bakgrund:

Genom det europeiska Mediaprogrammet får filmskapare från 32 länder redan finansiering för världsomfattande distribution av sina audiovisuella verk. Europas filmindustri erhåller genom programmet 755 miljoner euro för perioden 2007-2013 (IP/07/169).

Förra månaden vann fyra filmer som erhållit Media-finansiering priser vid filmfestivalen i Cannes, bl.a. guldpalmen (Entre Les Murs) och juryns stora pris (Gomorra) (IP/08/800). Dessa filmer ingick bland de fjorton filmer som visades under festivalen som hade producerats och distribuerats med hjälp av drygt 900 000 euro från EU:s Mediaprogram (IP/08/741). Media-stödda filmer skördade redan tidigare stora framgångar vid Oscarsgalan; i år fick Falskmyntarna (Die Fälscher, Österrike-Tyskland)) och La Vie en Rose (La Môme/Frankrike) Oscarsstatyetter (IP/08/298).

Ytterligare information om online-samrådet med allmänheten:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Ytterligare information om den offentliga utfrågningen:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Ytterligare information om Media Internatonal:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Ytterligare information om Mediaprogrammet och priserna vid filmfestivalen i Cannes 2008:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar