Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/08/890

Bryssel den 5 juni 2008

Sjösäkerhet: EU-kommissionen agerar mot Finland

I dag skickar EU-kommissionen ett motiverat yttrande till Finland om att landet inte i tillräcklig utsträckning har införlivat i nationell rätt och genomfört lagstiftning om hamnstatskontroll. Hamnstatskontroll innebär inspektion av utländska fartyg i nationella hamnar för att kontrollera att fartygens skick och deras utrustning uppfyller kraven i internationella bestämmelser och att fartygen bemannas och framförs i enlighet med dessa bestämmelser. Den åtgärd som kommissionen vidtar i dag är det sista steget innan Finland kan dras inför EG-domstolen.

Kommissionen har beslutat att agera mot Finland eftersom landet inte fullständigt har införlivat och genomfört ett direktiv från 1995[1], som sedermera ändrats till följd av bl.a. olyckan med fartyget Erika. Direktivet syftar till att minska antalet undermåliga fartyg i EU:s farvatten genom att främja efterlevnad av internationell lagstiftning och EU-lagstiftning om sjösäkerhet, inrätta gemensamma kriterier för hamnstaters kontroll av fartyg och harmonisera rutiner för inspektion och kvarhållande av fartyg.

Finland har hittills inte fullständigt införlivat eller börjat tillämpa en direktivregel om att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder ska införas mot alla som överträder de nationella bestämmelser genom vilka direktivet införlivas.


[1] Rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll av fartyg (EGT L 157, 7.7.1995, s. 1), senast ändrat genom direktiv 2002/84/EG.


Side Bar