Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/08/890

Bryssel 5. kesäkuuta 2008

Euroopan komissio käynnistää toimet Suomea vastaan meriturvallisuuden alalla

Euroopan komissio lähetti tänään Suomelle perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole sisällyttänyt satamavaltiovalvontaa koskevaa lainsäädäntöä kaikilta osiltaan kansalliseen lainsäädäntöön eikä ole pannut sitä täytäntöön. Satamavaltiovalvonta tarkoittaa ulkomaisten alusten valvontaa oman maan satamissa sen varmistamiseksi, että alusten kunto ja laitteisto vastaavat kansainvälisiä säännöksiä ja että alukset on miehitetty ja niitä liikennöidään näiden sääntöjen mukaisesti. Komission tänään toteuttama toimi on viimeinen vaihe ennen kuin Suomea vastaan nostetaan kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Komissio on päättänyt käynnistää Suomen vastaiset toimet, koska Suomi ei ole kaikilta osiltaan saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 1995 direktiiviä[1] eikä ole pannut sitä täytäntöön. Kyseistä direktiiviä on myöhemmin muutettu huomattavasti muun muassa Erika-tankkerin haverin jälkeen. Direktiivin tarkoituksena on vähentää alikuntoisten alusten määrää yhteisön vesillä edistämällä meriturvallisuutta koskevan kansainvälisen ja Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattamista, luomalla yhteiset perusteet satamavaltioiden suorittamalle alustarkastukselle ja yhdenmukaistamalla tarkastus- ja pysäyttämismenettelyt.

Suomi ei ole kaikilta osiltaan saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä eikä soveltanut direktiivissä vahvistettua sääntöä, jonka mukaan on asetettava tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset kaikille, jotka rikkovat kansalliseen lainsäädäntöön sisällytettyjä mainitun direktiivin säännöksiä.


[1] Neuvoston direktiivi 95/21/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettua direktiivillä 2002/84/EY.


Side Bar