Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL PT FI EL CS MT PL

IP/08/860

V Bruseli 5. júna 2008

Boj proti praniu špinavých peňazí Komisia prijíma opatrenia voči 15 členským štátom za neuskutočnenú implementáciu

Európska komisia sa rozhodla uskutočniť konania o porušení právnych prepisov voči 15 členským štátom z dôvodu neuskutočnenej implementácie tretej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do vnútroštátneho práva. Komisia zašle formálne žiadosti Belgicku, Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Slovensku, Španielsku a Švédsku. Tieto formálne žiadosti majú podobu „odôvodnených stanovísk“, ktoré predstavujú druhú fázu konania o porušení právnych predpisov ustanoveného v článku 226 Zmluvy o ES. Ak Komisia do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa v tejto záležitosti obrátiť na Európsky súdny dvor. Termínom na implementáciu smernice bol 15. december 2007.

Tretia smernica o boji proti špinavým peniazom, ktorá bola prijatá v roku 2005, vychádza z platnej legislatívy EÚ a je v súlade s revíziou štyridsiatich odporúčaní Finančnej akčnej jednotky (FATF), ktorá určuje normy v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Smernica sa vzťahuje na finančný sektor, ako aj na právnikov, notárov, účtovníkov, realitných agentov, kasína a poskytovateľov služieb v konzorciách a spoločnostiach. Do jej rozsahu pôsobnosti patria aj všetci poskytovatelia tovaru v prípade hotovostných platieb nad 15 000 EUR. Osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica, sú povinné:

  • zisťovať a overovať totožnosť svojich klientov a s nimi spojeného konečného vlastníka, ako aj sledovať svoj obchodný vzťah so zákazníkom;
  • ohlasovať verejným orgánom (obvykle finančnej spravodajskej jednotke) podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a zároveň
  • prijímať podporné opatrenia, ako napríklad riadne vyškolenie personálu a zavedenie primeraných interných stratégií a postupov zameraných na prevenciu.

Smernicou sa zavádzajú dodatočné požiadavky a záruky pre prípad výskytu situácií s vyšším rizikom (napríklad obchodovanie s korešpondenčnými bankami mimo EÚ).

Najaktuálnejšie informácie ku konaniam o porušení právnych predpisov, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov, sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar