Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT FI EL CS MT SK

IP/08/860

Bruksela, dnia 5 czerwca 2008 r.

Walka z praniem pieniędzy: Komisja podejmuje działania wobec 15 państw członkowskich w związku z brakiem terminowego wdrożenia przepisów

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu wobec piętnastu państw członkowskich postępowania w sprawie naruszenia przepisów z powodu niewdrożenia do prawa krajowego trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komisja skieruje oficjalne wnioski do Belgii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Szwecji i Słowacji. Wnioski te mają formę „uzasadnionych opinii”, stanowiących drugi etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów przewidzianego w art. 226 Traktatu WE. W przypadku nieuzyskania zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może przekazać sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do 15 grudnia 2007 r.

Przyjęta w 2005 r. trzecia dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy opiera się na istniejących przepisach wspólnotowych i włącza do prawa UE zaktualizowane w czerwcu 2003 r. Czterdzieści Zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), międzynarodowego organu opracowującego standardy w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Dyrektywa stosuje się wobec sektora finansowego oraz prawników, notariuszy, księgowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, kasyn oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz trustów lub przedsiębiorstw. Ma ona również zastosowanie wobec wszystkich dostawców towarów, w zakresie, w jakim płatności są dokonywane w gotówce w kwocie powyżej 15000 EUR. Instytucje i osoby objęte dyrektywą powinny:

  • identyfikować i weryfikować tożsamość klienta oraz rzeczywistego beneficjenta oraz monitorować stosunki gospodarcze łączące je z klientem;
  • zgłaszać podejrzenia o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu organom władzy publicznej, zwykle jednostkom analityki finansowej; oraz
  • podejmować działania pomocnicze takie jak zapewnienie stosownych szkoleń dla personelu i stworzenie odpowiednich wewnętrznych polityk i procedur zapobiegawczych.

Dyrektywa wprowadza dodatkowe wymogi i zabezpieczenia dotyczące sytuacji, w których ryzyko jest podwyższone (np. transakcji z bankami korespondentami mającymi siedzibę poza UE).
Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie naruszenia przepisów dotyczących wszystkich państw członkowskich można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar