Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL HU PL

IP/08/855

Bryssel den 5 juni 2008

EU-kommissionen drar flera medlemsstater inför domstolen för otillräckligt införlivande av el- och gasdirektiven

I dag beslutade EU-kommissionen att dra Belgien inför domstolen för att landet inte korrekt har införlivat bestämmelserna i direktiven[1] om en inre marknad för el respektive gas i nationell rätt. Den beslutade också att dra Polen inför domstolen för ett otillräckligt införlivande av eldirektivet. För en månad sedan beslutade kommissionen att dra Sverige och Grekland inför domstolen för ett otillräckligt införlivande av el- och gasdirektiven, och att skicka ett motiverat yttrande till Ungern för otillräckligt införlivande av eldirektivet.

Kommissionen fortsätter sitt arbete för att kontrollera att el- och gasdirektiven införlivas korrekt i nationell rätt, så att en genuint konkurrenspräglad energimarknad förverkligas i EU.

Detta arbete inleddes 2006 och har inneburit att några överträdelser har undanröjts. Det som kvarstår är några invändningar som hänger samman med att bl.a. följande bestämmelser i de båda direktiven inte har införlivats korrekt:

  • Man har inte utsett några systemansvariga för distributionssystemet inom gas- och elsektorn, och har inte infört rättslig åtskillnad inom elsektorn.
  • Man har inte anmält undantag från bestämmelserna om nya gasanläggningar.
  • Man har inte infört några rättsmedel för det fall att tillträde till elnätet vägras av tekniska skäl.
  • Tillsynsmyndigheter har inte i förväg godkänt metoden för att fastställa tariffer inom elsektorn.
  • Det finns för vissa ett förmånligt tillträde respektive ett tillträde som baseras på diskriminering inom elsektorn samt ett förhandlat tillträde till nätet för tredje part inom gassektorn.

Kommissionen har också skickat en formell underrättelse till Bulgarien när det gäller elsektorn.


[1] 2003/54/EG och 2003/55/EG.


Side Bar