Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV EL HU PL

IP/08/855

Brussel, 5 juni 2008

De Commissie maakt tegen verscheidene lidstaten een zaak aanhangig bij het Hof van Justitie wegens incorrecte omzetting van de richtlijnen elektriciteit en gas

De Europese Commissie heeft vandaag besloten bij het Hof van Justitie een zaak aanhangig te maken tegen België omdat dit land de bepalingen van de richtlijnen betreffende de interne markt voor gas en elektriciteit[1] niet correct heeft omgezet in nationaal recht. Zij heeft ook besloten een zaak aanhangig te maken tegen Polen wegens incorrecte omzetting van de elektriciteitsrichtlijn. Dit besluit volgt een maand na het besluit om, enerzijds, bij het Hof een zaak aanhangig te maken tegen Zweden en Griekenland wegens incorrecte omzetting van de richtlijnen gas en elektriciteit en, anderzijds, een met redenen omkleed advies te richten tot Hongarije wegens incorrecte omzetting van de elektriciteitsrichtlijn.

De Commissie zet haar activiteit van toezicht op de correcte omzetting van de richtlijnen gas en elektriciteit in de nationale wetgeving van de lidstaten voort om zo een daadwerkelijk concurrerende interne markt voor energie in Europa te realiseren.

Deze activiteit, door de Commissie opgestart in 2006, heeft het mogelijk gemaakt bepaalde inbreuken weg te werken; momenteel blijven nog slechts enkele klachten over. Zij houden verband met niet-overeenstemming van de nationale wetgeving met verschillende aspecten van beide richtlijnen, onder meer:

  • het niet aanwijzen van beheerders van de distributienetten voor gas en elektriciteit en het ontbreken van een juridische scheiding in de sector elektriciteit;
  • het niet ter kennis van de Commissie brengen van ontheffingen voor nieuwe gasinstallaties;
  • de afwezigheid van beroepsmogelijkheden in gevallen dat toegang tot het elektriciteitsnet om technische redenen wordt geweigerd;
  • de afwezigheid van voorafgaande toestemming door de regelgevingsautoriteit van de methodologie ter vaststelling van de elektriciteitstarieven; en
  • een preferentiële en discriminerende toegang op elektriciteitsgebied, alsook een toegang van derden op basis van onderhandelingen tot het gasnetwerk.

Voorts heeft de Commissie een ingebrekestellingsbrief gericht tot Bulgarije om reden van inbreuken in de elektriciteitssector.


[1] 2003/54/EG en 2003/55/EG.


Side Bar