Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Bryssel den 3 juni 2008

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria larmnumret 112 inom EU. Från och med i dag kommer den nya webbplatsen ec.europa.eu/112 att tala om för allmänheten hur larmnumret 112 ska användas och vilken hjälp man kan förväntas få om man slår det på resa inom Europa. Den visar också hur 112 fungerar i varje medlemsstat: hur snabbt samtal besvaras och på vilka språk.

”De miljontals EU-medborgare som åker på semester i sommar behöver bara komma ihåg ett larmnummer: 112”, sade EU-kommissionären med ansvar för telefrågor. ”Även om 112 nu fungerar i alla länder i EU utom ett, uppmanar jag medlemsstaterna att göra 112 mer känt och effektivt. Alla EU-medborgare bör känna till att de kan ringa 112 för att få kontakt med räddningstjänster. Jag uppmanar särskilt de medlemsstater som ännu inte har infört samtalslokalisering, som hjälper räddningstjänsterna att lokalisera skadeoffer, att snarast möjligt göra detta för alla 112-samtal. Jag förutsätter också att de bulgariska myndigheterna vidtar snabba åtgärder för att slutligen göra larmnumret 112 tillgängligt över hela landet.”

Kommissionen uppmanade i februari de nationella myndigheterna att öka allmänhetens medvetenhet om larmnumret 112, eftersom en enkät visade att bara 22 % av medborgarna i EU kände till att de i en nödsituation kan ringa 112 över hela Europa.

Kommissionen sjösätter idag webbplatsen för larmnumret 112 (112 website) för att inför sommarsemestrarna informera medborgarna om hur larmnumret 112 fungerar I de olika medlemsstaterna. På webbplatsen jämförs, utifrån den information som medlemsstaterna har lämnat, hur långt de nationella myndigheterna har kommit med att genomföra EU-bestämmelser om larmnumret 112 med exempel på bästa praxis:

  • Snabb hantering av samtal: Medlemsstaterna rapporterade om väntetiden för svar på nödsamtal till larmnumret 112 efter samtalsuppkoppling. Minst 97 % av 112-larmen besvarades inom 20 sekunder i Tjeckien, Spanien och Storbritannien, och minst 71 % inom 10 sekunder i Nederländerna och Finland.
  • 17 länder lämnade svar om sin förmåga att besvara 112-larm på andra EU-språk. 112-larmcentraler kan normalt hantera samtal på engelska i 16 länder (Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Ungern, Grekland, Litauen, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien och Sverige). Sju länder angav att deras larmcentraler kan ge svar på den angränsande medlemsstatens språk (Bulgarien, Tyskland, Estland, Spanien, Litauen, Ungern och Slovenien). Flera länder har särskilda arrangemang som gör det möjligt för deras larmcentraler att svara på andra språk genom att exempelvis koppla vidare samtalen till andra larmcentraler med behörig personal i tjänst (Tjeckien, Grekland, Slovenien och Spanien) eller till tolkningstjänster (Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien).
  • Ökad medvetenhet: Fyra länder sänder TV-program som informerar om larmnumret 112 (Cypern, Tjeckien, Lettland och Sverige). Finland och Rumänien firar nu årligen den 11 februari 112-dagen (IP/08/198). Andra nyttiga hjälpmedel är bland annat motorvägsskyltar (Österrike och Ungern), broschyrer vid motorvägarnas betalstationer (Spanien) och SMS-meddelanden till mobilanvändare via roamingfunktion (Ungern).

På webbplatsen för larmnumret 112 (112 website) anges också var det finns brister.

  • Larmnumret 112 är ännu inte fullt tillgängligt i Bulgarien, och ett överträdelseförfarande pågår fortfarande. Larmnumret 112 uppges fungera i Sofiaregionen, men det kan inte användas överallt i landet.
  • Brist på samtalslokalisering för mobilsamtal till larmnumret 112: Sex länder (Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Rumänien och Slovakien) är för närvarande föremål för EU-överträdelseförfaranden.
  • Nio länder lämnade inte någon information om väntetid för svar på larmsamtal till 112 efter samtalsuppkoppling: Belgien, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien and Slovakien.
  • Tio länder lämnade inte någon information om nationella 112-larmcentraler kan besvara samtal på minst ett annat EU-språk än landets nationella eller officiella språk. Belgien, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien och Slovakien.

Bakgrund

Det europeiska larmnumret 112 infördes 1991 som ett gemensamt larmnummer för alla EU:s medlemsstater vid sidan av de nationella larmnumren med syftet att göra nödsamtalstjänster mer tillgängliga, särskilt för resande. Sedan 1998 kräver EU-bestämmelser att medlemsstaterna ska säkerställa att alla användare av fast eller mobil telefoni kostnadsfritt kan ringa larmnumret 112. Sedan 2003 är telefonoperatörer skyldiga att tillhandahålla lokaliseringsuppgifter till räddningstjänsterna så att de snabbt kan nå skadeoffer. EU:s medlemsstater är också skyldiga att höja medborgarnas medvetenhet om larmnumret 112.

För att säkerställa att larmnumret 112 genomförs effektivt har kommissionen hittills inlett 16 överträdelseförfaranden mot 15 länder på grund av bristande tillgänglighet för 112-numret eller brister I fråga om samtalslokalisering. 9 av dessa har avslutats efter det att korrigerande åtgärder vidtagits.

En utställning om larmnumret 112 i kommissionens Berlaymont-byggnad kommer idag kl. 14.00 att invigas av kommissionsledamoten Viviane Reding och vice ordföranden i Europaparlamentet Diana Wallis.

Mer information finns på följande webbplats:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Europaparlamentet hänvisar till följande webbplats:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Bilaga:

112-numret i medlemsstaterna


Samtal till 122 från det fasta nätet eller mobilnätet är möjligt
Svarstid för hantering av nödsamtal till 112 efter samtals-uppkoppling
Möjlighet att ringa från mobil till 112 även om det egna mobilnätet inte ger täckning
Samtal till 112 kan besvaras på andra EU-språk
Samtalslokalisering är möjlig
(Push=automatiskt vid varje samtal; Pull=på begäran)
samt tidsfördröjning vid pull begäran
Fast nät
Mobilnät
AT
+
Några sekunder
+
Engelska
Pull –några minuter
Pull –några minuter
BE
+
Ingen uppgift
-
Ingen uppgift
Pull – ingen tidsuppgift
Pull – ingen tidsuppgift
BG
- (112 ännu inte tillgänglig i hela landet);
Överträdelseförfarande pågår
1-5 sekunder
+
Engelska, franska, tyska och rumänska
Push (endast Sofia-regionen)
Push (endast Sofia-regionen)
CY
+
Ingen uppgift
-
Ingen uppgift
Pull – 45-75 sekunder
Push:
CZ
+
Alla samtal besvaras inom 20 skunder
+
Engelska, tyska; Samtal på andra språk kan kopplas vidare till andra samtalsoperatörer som talar språket
Pull – genomsnittlig svarstid 3 sekunder / högst 7 sekunder
Push:
DK
+
20-25 sekunder
+
Engelska
Push:
Push:
DE
+
Mellan 5 sekunder och 1 minut
+
Engelska, grannländernas språk i gränsregioner
Pull – 30-60 sekunder
Pull – högst 60 minuter
EE
+
10 sekunder
+
Engelska, finska
Push/ Pull – 23 sekunder
Push/ Pull – 23 sekunder
IE
+
1 sekund
+
Ingen uppgift
Push:
Pull – ingen tidsuppgift
EL
+
9 sekunder
+
Engelska, franska Samtal på andra språk kan kopplas vidare till andra samtalsoperatörer som talar språket
Pull – högst 1 minut
Pull – 10-36 sekunder
ES
+
Alla samtal besvaras inom 20 sekunder
+
Engelska, franska, tyska, portugisiska, italienska i vissa områden; tolkningstjänster och vidarekoppling till andra samtalsoperatörer som talar språket I fråga finns
Push/ Pull – 30 sekunder
Pull – ingen tidsuppgift
FI
+
Alla samtal besvaras inom 10 sekunder
+
English, tolkningstjänst finns för vissa andra språk (t. ex. tyska och franska)
Pull – 3-30 sekunder
Pull – 3-30 sekunder
FR
+
Ingen uppgift
+
Engelska Tolkningstjänst finns för andra språk
Pull – några sekunder
Pull – högst 30 minuter
IT
+
Ingen uppgift
Beroende på kommersiella avtal mellan teleopera-törer
Ingen uppgift
Pull:
Ännu inte genomförd. Överträdelse-förfarande pågår
LV
+
4-5 sekunder
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Pull – omedelbart
Pull – 5-10 sekunder
LT
+
4-20 sekunder
+
Polska, engelska och tyska
Pull – högst 1 minut
Ännu inte genomförd. Överträdelse-förfarande pågår
LU
+
Ingen uppgift
+
Ingen uppgift
Pull – 1-4 sekunder
Push:
HU
+
5-10 sekunder
+
Engelska, tyska, grannländernas språk i gränsregioner
Pull – från 30-40 sekunder till 3-4 timmar
Pull – från 30-40 sekunder till 3-4 timmar
MT
+
Ingen uppgift
+
Engelska
Pull – ingen tidsuppgift
Pull – ingen tidsuppgift
NL
+
90 % av alla samtal besvaras inom 10 sekunder
+
Engelska, tyska, tolkningstjänst finns för andra språk
Push:
Ännu inte genomförd. Överträdelse-förfarande pågår
PL
+
Ingen uppgift
+
Ingen uppgift
Pull – flera minuter
Pull – flera minuter
Överträdelse- förfarande för närvarande uppskjutet i väntan på kontroll
PT
+
6-20 sekunder
+
Ingen uppgift
Push:
Push:
RO
+
Ingen uppgift
-
Ingen uppgift
Push:
Ännu inte genomförd. Överträdelse-förfarande pågår
SI
+
3-5 sekunder
+
Engelska, tyska, ungerska, italienska; samtal på andra språk kan kopplas vidare till andra samtalsoperatörer som talar språket
Push/ Pull – 15 sekunder
Push/ Pull – 15 sekunder
SK
+
Ingen uppgift
+
Ingen uppgift
Pull – 2-3 sekunder
Pull – 2-3 sekunder
Överträdelse-förfarande pågår
SE
+
9 sekunder
+
Engelska. En ny tolkningstjänst införs 2008 som täcker 10-15 språk
Push:
Pull – högst 12 sekunder
UK
+
98 % av alla samtal besvaras inom 20 sekunder
-
Vissa larmcentraler kan använda sig av tolkningstjänster för att hantera samtal på andra språk än engelska
Pull – I genomsnitt kortare än 0,1 sekund vid elektronisk koppling
Pull – I genomsnitt kortare än 0,1 sekund vid elektronisk koppling


Side Bar