Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/836

Брюксел, 3 юни 2008 г.

Преди лятната почивка, ЕС популяризира номер 112 — европейския телефонен номер за спешни повиквания

Европейската комисия направи нова стъпка в усилията си за насърчаване на използването в ЕС на номер 112 — безплатния европейски телефонен номер за спешни повиквания. От днес, на новата интернет страница: ec.europa.eu/112 могат да се намерят указания как да се използва номер 112 и какво може да се очаква от тази услуга, особено по време на пътуване из ЕС. Също така, на интернет страницата е показано колко бързо функционира номер 112 във всяка държава-членка — колко бързо се отговаря на повикванията и на какви езици.

„За милионите граждани на ЕС, които ще пътуват по време на почивката си през това лято, е достатъчно да помнят вече само един номер за спешни повиквания: номер 112 — заяви Вивиан Рединг, комисар по телекомуникациите на ЕС. — Тъй като спешното повикване на 112 вече е възможно във всички страни от ЕС с изключение на една от тях, аз приканвам държавите-членки да подобрят обществената осведоменост за номер 112, както и ефективността на тази услуга. Всички граждани на ЕС трябва да знаят, че могат да се свържат със службите за спешна помощ като наберат номер 112. Специално призовавам тези държави-членки, на които все още предстои да въведат установяване на местонахождението на обадилия се човек (което помага на службите за спешна помощ при намирането на пострадалите при катастрофи), да сторят това колкото е възможно по-бързо по отношение на всички видове обаждания на номер 112. Също така, разчитам на бързи действия от страна на българските власти, за да направят най-после номер 112 действащ на територията на цялата страна.“

През месец февруари, Европейската комисия поиска от националните власти да подобрят обществената осведоменост за номер 112, след като проучване на общественото мнение показа, че само 22% от гражданите на ЕС знаят, че могат навсякъде в Европа при необходимост да се обадят на номер 112.

Днес Европейската комисия пуска в действие интернет страницата за номер 112, с цел да информира гражданите как ще действа тази услуга на територията на държавите-членки по време на лятната им почивка. Въз основа на предоставената от държавите-членки информация е направено сравнение на постиженията на националните власти в прилагането на правилника на ЕС за номер 112 и са отбелязани случаите на най-добра практика:

  • Бързо отговаряне на повикванията: държавите-членки докладваха за големината на времето за отговор, след повикване на номер 112; поне на 97 % от повикванията на номер 112 се отговаря в рамките на 20 секунди в Чешката република, Испания и Обединеното Кралство, а поне на 71 % от повикванията се отговаря в рамките на 10 секунди в Холандия и Финландия;
  • 17 страни докладваха за своите възможности за отговор на повиквания на номер 112 на чужди езици от ЕС: центровете за спешни повиквания на номер 112 могат да отговарят на повиквания на английски език в 16 страни (Австрия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Гърция, Литва, Малта, Холандия , Словения, Испания и Швеция); 7 страни заявиха, че техните центрове могат да отговарят на езика на съседна държава-членка (тези страни са България, Германия, Естония, Испания, Литва, Унгария и Словения); редица страни имат специални мерки и договорености, даващи възможност на центровете да отговарят на други чужди езици, като например пренасочване на разговора до други центрове с компетентен дежурен персонал (Чешката република, Гърция, Словения и Испания) или към служби за преводи (Финландия, Франция, Холандия, Испания, Швеция и Обединеното Кралство);
  • Подобряване на осведомеността: в 4 страни се излъчват телевизионни програми за популяризиране на номер 112 (Кипър, Чешката република, Латвия и Швеция); във Финландия и Румъния ежегодно се отбелязва денят на номер 112 — 11 февруари (IP/08/198); други полезни начини за подобряване на осведомеността включват крайпътни надписи (в Австрия и Унгария), листовки в пунктовете за плащане на пътни такси (в Испания) и изпращане на текстови съобщения (SMS) на ползващите роуминг притежатели на мобилни телефони (Унгария);

На интернет страницата за номер 112 са отбелязани също и съществуващите слабости:

  • Възможността за повикване на номер 112 все още не е изцяло осигурена в България, като по въпроса има продължаваща и в момента процедура за нарушение; съгласно получената информация, повикването на телефон 112 е вече възможно в областта на София, но тази услуга все още не е достъпна от цялата територия на страната;
  • Липса на установяване на местонахождението на обадилия се човек, при обаждане на номер 112 от мобилен телефон: 6 страни (Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния и Словакия) са в момента предмет на процедура за нарушение от страна на ЕС;
  • 9 страни не са предоставили информация за необходимото време за отговор при повикване на номер 112, след като е установена връзка: Белгия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Полша, Румъния и Словакия;
  • 10 страни не са предоставили информация за възможностите на националните центрове за спешни повиквания на номер 112 да отговарят на повиквания на поне един допълнителен език от ЕС, който не е техен национален или официален език: Белгия, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния и Словакия;

Обща информация

Европейският единен телефонен номер 112 за спешни повиквания бе въведен през 1991 г., за да осигури, в допълнение към националните номера за такива повиквания, единен телефонен номер за спешни повиквания във всички държави-членки на ЕС, с цел службите за спешна помощ да станат по-достъпни, особено за пътуващите. От 1998 г. съответните правила на ЕС изискват от държавите-членки да осигурят възможност за безплатно повикване на номер 112 от всички стационарни и мобилни телефони. В 2003 г. бе въведено изискване към всички телефонни оператори да предоставят на службите за спешна помощ информация за местонахождението на обадилия се човек, така че тези служби да могат бързо да намират жертвите на катастрофи. Също така, държавите-членки на ЕС са длъжни да подобряват осведомеността на гражданите за телефон 112.

За да осигури ефективното използване на номер 112, Европейската комисия до момента е стартирала процедури за нарушение срещу 15 държави-членки, заради липса на услугата или на възможност да се установи местонахождението на обаждащия се. Девет от тези процедури са вече закрити, след като бяха взети коригиращи мерки.

Днес в 14:00 часа, в сградата Берлемон на Европейската комисия в Брюксел, комисар Рединг и Дияна Уолис , подпредседател на Европейския парламент, ще открият изложба за номер 112 — телефонният номер за спешни повиквания.

За допълнителна информация:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Инициативи на Европейския парламент по отношение на номер 112 — телефонния номер за спешни повиквания:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

Приложение:

Характеристики на услугата за спешни повиквания на номер 112 във всяка от държавите-членки


Възможност за повикване на номер 112 от стационарни и мобилни телефони
Време за отговор, необходимо за даващия отговор служител да отговори на повикването, след като е установена телефонна връзка
Възмож-ност за повиква-не на 112 по моби-лен теле-фон, дори при липса на достъп до домашна мрежа
Възможност за контактуване на чужди езици от други страни от ЕС при повикване на номер 112
Предоставяне на информация за местонахождението на обаждащия се човек
(Винаги = автоматично подаване на информацията при всяко повикване; при поискване = подаване на информацията само при поискване) & необходимото време за получаване на информацията при поискване
Стационарни телефони
Мобилни телефони
AT
+
Няколко секунди
+
английски
При поискване — няколко минути
При поискване — няколко минути
BE
+
Няма данни
-
Няма данни
При поискване — няма ин-формация за времето
При поискване — няма ин-формация за времето
BG
- (номер 112 все още не може да се по-виква от цяла-та територия на страната)
продължа-ваща проце-дура за нарушение
1-5 секунди
+
английски, френски, немски, румънски
Винаги (само в областта на София)
Винаги (само в областта на София)
CY
+
Няма данни
-
Няма данни
При поискване — 45-75 секунди
Винаги
CZ
+
На всички повиквания се отговаря в рамките на 20 секунди
+
английски, немски; повикванията на други езици могат да бъдат пренасочени към други служби за приемане на теле-фонни обаждания, където се говори съответният език
При поискване — средно време 3 секунди / максимум 7 секунди
Винаги
DK
+
20-25 секунди
+
английски
Винаги
Винаги
DE
+
5 секунди до 1 минута
+
английски, езиците на съседните страни в съответните край-гранични райони
При поискване — 30-60 секунди
При поискване — до 60 минути
EE
+
10 секунди
+
финландски, английски
Винаги/при поискване — 23 секунди
Винаги/при поискване — 23 секунди
IE
+
1 секунда
+
Няма данни
Винаги
При поискване — няма информация за времето
EL
+
9 секунди
+
английски, френски; повикванията на други езици могат да бъдат пренасочени към други служби за приемане на теле-фонни обаждания, където се говори съответният език
При поискване — до 1 минута
При поискване — 10-36 минути
ES
+
На 97% от повикванията се отговаря в рамките на 20 секунди
+
английски, френски, немски, португалски, в някои райони италиански; преводачески служби и пренасочване към други служби за приемане на телефонни обаж-дания, където се гово-ри съответният език
Винаги/при поискване — 30 секунди
Винаги/при поискване — няма информация за времето
FI
+
На 71% от повикванията се отговаря в рамките на 10 секунди
+
английски, налична е преводаческа служба, която може да се из-ползва за някои други езици (например немски и френски)
При поискване — 3-30 секунди
При поискване — 3-30 секунди
FR
+
Няма данни
+
английски; налична е преводаческа служба, която може да се използва за някои други езици
При поискване — няколко секунди
При поискване — до 30 минути
IT
+
Няма данни
Предмет на спора-зумение между операто-рите
Няма данни
При поискване
Още не е реализирано; продължа-ваща процедура за нарушение
LV
+
4-5 секунди
Няма данни
Няма данни
При поискване — веднага
При поискване — след 5-10 секунди
LT
+
4-20 секунди
+
полски, английски, немски
При поискване — до 1 минута
Още не е реализирано; продължа-ваща процедура за нарушение
LU
+
Няма данни
+
Няма данни
При поискване — след 1-4 секунди
Винаги
HU
+
5-10 секунди
+
английски, немски, езиците на съседните страни в съответните крайгранични райони
При поискване — след 30-40 секунди до 3-4 часа
При поискване — след 30-40 секунди до 3-4 часа
MT
+
Няма данни
+
английски
При поискване — няма информация за времето
При поискване — няма информация за времето
NL
+
На 90% от повикванията се отговаря в рамките на 10 секунди
+
английски, немски, налична е превода-ческа служба, която може да се използва за други езици
Винаги
Още не е реализирано; продължа-ваща процедура за нарушение
PL
+
Няма данни
+
Няма данни
При поискване — няколко минути
При поискване — няколко минути
Процедурата за нарушение в момента е висяща с оглед на проверка
PT
+
6-20 секунди
+
Няма данни
Винаги
Винаги
RO
+
Няма данни
-
Няма данни
Винаги
Още не е реализирано; продължа-ваща процедура за нарушение
SI
+
3-5 секунди
+
английски, немски, унгарски, италиански, повикванията на други езици могат да бъдат пренасочени към други служби за приемане на телефонни обаждания, където се говори съответният език
Винаги/при поискване — 15 минути
Винаги/при поискване — 15 минути
SK
+
Няма данни
+
Няма данни
При поискване — след 2-3 секунди
При поискване — след 2-3 секунди
продължа-ваща процедура за нарушение
SE
+
9 секунди
+
английски; нова преводаческа служба, създадена през 2008 г., покрива 10-15 езика
Винаги
При поискване — до 12 секунди
UK
+
На 98% от повикванията се отговаря в рамките на 20 секунди
-
Някои от центровете за спешни телефонни повиквания могат да ползват услугите на преводачески служби за приемане на обаждания на чужди езици
При поискване — средно по-малко от 0,1 секунди при електронно предаване на информацията
При поискване — средно по-малко от 0,1 секунди при електронно предаване на информацията


Side Bar