Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/80

Bryssel den 23 januari 2008

Kampen mot klimatförändringen ger ökad tillväxt och nya jobb

EU-kommissionen har idag enats om ett långtgående åtgärdspaket för att uppfylla Europeiska rådets åtagande om att bekämpa klimatförändringen och främja förnybar energi. Förslagen visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att uppfylla de mål som man enades om förra året. Dessutom får tusentals företag i EU nya affärsmöjligheter. De föreslagna åtgärderna kommer att leda till en kraftigt ökad användning av förnybara energikällor i EU-länderna. Samtidigt fastställer man juridiskt bindande mål som regeringarna ska uppfylla. Alla som släpper ut stora mängder koldioxid kommer att uppmuntras att utveckla en ekologisk produktionsteknik genom en grundläggande reform av systemet för handel med utsläppsrätter som innebär att man fastställer EU-täckande utsläppstak. Målet med åtgärdspaketet är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % och att öka den förnybara energins andel av energikonsumtionen till 20 % fram till 2020 i enlighet med EU-ledarnas överenskommelse i mars 2007. Utsläppsminskningarna kommer att ökas till 30 % till 2020 om en ny internationell överenskommelse om klimatförändringen nås.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso anser att ”klimatförändringen är vår generations ultimata politiska utmaning. Vårt uppdrag, ja vår skyldighet, är att erbjuda de politiska ramar som behövs för att omvandla den europeiska ekonomin till en miljövänlig ekonomi och inta en ledande roll i internationella initiativ för att skydda vår planet. Åtgärderna är inte bara ett svar på denna utmaning, utan ger även lösningar på problemet med energisäkerhet. Samtidigt ger de en chans att skapa tusentals nya företag och miljoner jobb i Europa. Vi måste ta den chansen.”

Miljökommissionär Stavros Dimas säger: ”Paketet bygger på EU:s banbrytande system med utsläppsrätter. Åtgärderna visar våra globala partner att kraftfulla insatser för att bekämpa klimatförändringen är förenliga med fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd. Det ger EU ett försprång i kapplöpningen om att skapa en global ekonomi med begränsade koldioxidutsläpp som kommer att bidra till en rad innovationer och nya jobb inom området ren teknik. Förslagen är det konkreta resultatet av EU-ledarnas åtaganden förra året då de gjorde en rättvis fördelning av de insatser som krävs. Nu måste alla medlemsstater lämna sitt bidrag.”

Energikommissionär Andris Piebalgs säger: ”Med dagens ökande oljepriser och klimatförändringar är de förnybara energikällorna en chans som vi inte får missa. De hjälper oss att minska koldioxidutsläppen, stärker vår försörjningstrygghet och bidrar till arbetstillfällen och tillväxt i en högteknologisk utvecklingssektor. Om vi gör en insats nu kommer EU att leda jakten på den ekonomi med begränsade koldioxidutsläpp som vår planet så innerligt behöver.”

Konkurrenskommissionär Neelie Kroes säger: “Våra riktlinjer för statligt stöd är ett viktigt bidrag till EU:s politik för energi och klimatförändring, och till reformen av statliga stöd. Alla parter kan vinna på detta tillfälle att finansiera miljöprojekt och främja den ekonomiska tillväxten i EU."

Med utgångspunkt i EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) vill kommissionen stärka den gemensamma koldioxidmarknaden för hela EU. Den kommer att täcka fler växthusgaser (för närvarande ingår bara koldioxid) och omfatta alla stora industriförorenare. Utsläppsrätterna på marknaden kommer att minskas år från år för att göra det möjligt att minska de utsläpp som täcks av ETS med 21 % till år 2020 jämfört med 2005 års nivåer.

Elsektorn, som står för den största delen av utsläppen i EU, kommer att fullt ut omfattas av auktionssystemet från och med starten av den nya ordningen 2013. Andra industrisektorer och luftfarten kommer gradvis att börja tillämpa auktionssystemet, även om undantag kan göras för sektorer som är särskilt utsatta för konkurrens från producenter i länder som saknar motsvarande regler för koldioxidutsläpp. Auktionerna kommer också att vara öppna för alla operatörer som vill köpa kvoter i något EU-land.

Intäkterna från ETS kommer medlemsstaterna till godo. Pengarna ska användas för att hjälpa EU att anpassa sig till en miljövänlig ekonomi genom att stödja förnybara energikällor, avskiljning och lagring av koldioxid samt forskning och utveckling. En del av intäkterna ska också användas för att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till klimatförändringen. Kommissionen uppskattar att intäkterna från auktionerna kommer att uppgå till 50 miljarder euro per år under år 2020.

EU:s handel med utsläppsrätter är nu inne på sitt fjärde år och har visat sig vara en effektiv marknadsbaserad lösning för att skapa incitament som minskar utsläppen av växthusgaser. För närvarande omfattar systemet omkring 10 000 industrianläggningar i hela EU, däribland elkraftverk, oljeraffinaderier och stålverk som står för nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp. I det nya systemet kommer över 40 % av den totala utsläppsmängden att omfattas av ETS. För att minska den administrativa bördan behöver industrianläggningar som släpper ut mindre än 10 000 ton koldioxid inte delta i ETS.

Inom sektorer som inte omfattas av ETS (t.ex. bygg–, transport–, jordbruks– och avfallsområdet), kommer EU att till år 2020 minska utsläppen till en nivå som ligger 10 % under 2005 års nivå. Kommissionen föreslår ett specifikt mål för varje medlemsstat till vilket medlemsstaterna måste sänka sina utsläpp till år 2020; i fråga om nya medlemsstater kan det röra sig om en höjning. Dessa förändringar ligger inom intervallet -20 % till +20 %.

Det räcker inte med att skapa en väl fungerande marknad för förorenarna – alla medlemsstater måste snabbt börja ändra på sin energikonsumtion. I dag står de förnybara energikällorna för 8,5 % av EU:s slutliga energikonsumtion. Den siffran behöver öka med 11,5 % i genomsnitt om vi ska kunna uppfylla målet på 20 % till 2020.

För att lyckas med det föreslår kommissionen idag upp individuella och obligatoriska mål för alla EU-länder. Medlemsstaterna har valt olika alternativ för att utveckla förnybara energikällor och det kommer att ta tid innan produktionen kommer igång på allvar. Därför är det viktigt för medlemsstaterna att ha en klar bild av hur de tänker agera. De nationella handlingsplanerna som medlemsstaterna ska utarbeta beskriver hur varje medlemsstat tänker uppfylla sina mål och hur de tänker övervaka det arbetet.

Om EU:s övergripande mål är uppfyllt kan medlemsstaterna lämna sitt bidrag genom att stödja EU:s insatser för förnybar energi, utan att behöva begränsa arbetet till det egna landet. På så sätt kan man styra investeringarna till de områden där det är billigast att producera förnybar energi och därmed spara 1,8 miljarder euro.

I förslaget ingår också målet att biobränslen ska stå för minst 10 % av transportbränslet inom EU. Målet gäller för alla EU-länder och ska uppnås till år 2020. Hållbar utveckling ingår i målet – i direktivet finns tydliga hållbarhetskriterier

Kommissionen har också antagit nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. De kommer att hjälpa medlemsstaterna att utforma en hållbar europeisk klimat- och energipolitik. I de nya riktlinjerna breddas stödprojektens tillämpningsområde och stödnivåerna höjs jämfört med riktlinjerna från 2001 (se IP/00/1519). Riktlinjerna innehåller nya villkor för statliga stödåtgärder. Syftet är både att skydda miljön och minimera snedvridningen av konkurrensen.

Om stödet inte är korrekt utformat ger det inga miljöresultat och riskerar att snedvrida konkurrensen, vilket kan leda till lägre ekonomisk tillväxt i EU.

Bakgrund

Den 10 januari 2007 antog kommissionen ett energi- och klimatförändringspaket där rådet och Europaparlamentet uppmanades att godkänna

- ett oberoende EU-åtagande att minska växthusgasutsläppen med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer och målet att minska utsläppen med 30 % till 2020, förutsatt att andra industriländer också förbinder sig att göra jämförbara utsläppsminskningar,

- ett obligatoriskt EU-mål på 20 % förnybar energi till 2020 och ett specifikt mål på 10 % för biobränsle.

Denna strategi fick stöd av både Europaparlamentet och EU-ledarna vid Europeiska rådets möte i mars 2007. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram konkreta förslag, bland annat om hur insatserna kan fördelas mellan medlemsstaterna.

Dagens paket är resultatet av den uppmaningen. Det innehåller en rad viktiga politiska förslag som har ett nära samband. Bland annat föreslås

(1) en ändring av direktivet om EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS),

(2) en fördelning av arbetet med att uppfylla EU:s åtagande om att minska växthusgasutsläppen i sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (t.ex. transport, byggnation, tjänster, mindre industrianläggningar, jordbruk och avfall), och

(3) ett direktiv om främjande av förnybar energi för att bidra till uppfyllandet av ovanstående utsläppsmål.

I paketet ingår också ett förslag om rättsliga ramar för avskiljning och lagring av koldioxid, ett meddelande om avskiljning och lagring av koldioxid samt nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd.

Det fullständiga pressmaterialet och kommissionens förslag finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

Legally binding targets for Member States in 2020


Reduction target in sectors not covered by the EU ETS compared to 2005
Share Renewables in the final energy demand by 2020
AT
-16.0%
34%
BE
-15.0%
13%
BG
20.0%
16%
CY
-5.0%
13%
CZ
9.0%
13%
DK
-20.0%
30%
EE
11.0%
25%
FI
-16.0%
38%
FR
-14.0%
23%
DE
-14.0%
18%
EL
-4.0%
18%
HU
10.0%
13%
IE
-20.0%
16%
IT
-13.0%
17%
LV
17.0%
42%
LT
15.0%
23%
LU
-20.0%
11%
MT
5.0%
10%
NL
-16.0%
14%
PL
14.0%
15%
PT
1.0%
31%
RO
19.0%
24%
SK
13.0%
14%
SI
4.0%
25%
ES
-10.0%
20%
SE
-17.0%
49%
UK
-16.0%
15%


Side Bar