Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/795

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2008

Η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω κατάργηση της γραφειοκρατίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών.

Με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των δομικών κατασκευών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την αντικατάσταση της «οδηγίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών» (89/106/EΟΚ) από νέο κανονισμό με σκοπό την άρση όλων των υπόλοιπων κανονιστικών και τεχνικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων δομικών κατασκευών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Με ποσοστό ύψους 15% της προστιθέμενης κατασκευαστικής αξίας της ΕΕ, αλλά μόνον 5% του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ο κατασκευαστικός τομέας είναι λιγότερο ανοικτός από άλλους τομείς μεταποιημένων προϊόντων. Τα «προϊόντα δομικών κατασκευών» περιλαμβάνουν περισσότερες από 40 σειρές προϊόντων όπως πόρτες, θερμομονωτικά προϊόντα, τσιμέντο, προϊόντα για στέγες ή τούβλα. Η πρόταση στοχεύει στην εισαγωγή μιας «κοινής τεχνικής γλώσσας» για την έκφραση της απόδοσης όλων των εν λόγω προϊόντων, με αποτέλεσμα την απλούστευση και τη διασαφήνιση της παρούσας κατάστασης. Επιπλέον, εισάγεται η διασαφήνιση των διαδικασιών που καταλήγουν στη σήμανση CE, για τη μείωση των δαπανών για τους κατασκευαστές, με παράλληλη εξασφάλιση ότι η δήλωση απόδοσης που συνοδεύει το προϊόν είναι ακριβής και αξιόπιστη. Θεσπίζονται επίσης συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διευκολυνθούν οι μικροεπιχειρήσεις.

Ο αντιπρόεδρος Günter Verheugen, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική πολιτική, δήλωσε σχετικά: «Με την παρούσα πρόταση συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ΕΕ και την περικοπή της άσκοπης γραφειοκρατίας και των περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων. Στόχος μου είναι να να διευκολύνω τη βιομηχανία και, ειδικότερα, τις μικρές επιχειρήσεις. Με αυτές τις αλλαγές, τα προϊόντα δομικών κατασκευών θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά με λιγότερα έξοδα και οι φορείς καινοτομίας θα μπορούν να αξιοποιήσουν απλούστερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες.»

Η σημερινή πρόταση θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων με τη δημιουργία μιας κοινής τεχνικής γλώσσας για τους κατασκευαστές ώστε να εκφράζουν την απόδοση/τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που θέτουν σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εν λόγω κοινή τεχνική γλώσσα, που συνίσταται κυρίως σε εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, αντικαθιστά τις αντίστοιχες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές και αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς προς όφελος των χρηστών, όπως οι σχεδιαστές, οι οικοδόμοι, οι ανάδοχοι και άλλοι φορείς. Ιδίως οι αρχιτέκτονες θα λαμβάνουν ευκολότερα αξιόπιστες πληροφορίες για τις αποδόσεις των προϊόντων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, διευκολύνοντας την υποχρέωσή τους να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των εργασιών κατασκευής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες. Οι δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να τους διευκολύνουν να εκτελέσουν τα διάφορα καθήκοντά τους σε σχέση με τις κατασκευές.

Στόχος είναι η εξασφάλιση αξιόπιστων και ακριβών πληροφοριών για την απόδοση των προϊόντων δομικών κατασκευών, με την αύξηση της αξιοπιστίας των προτύπων, αλλά και με την εισαγωγή νέων και αυστηρότερων κριτηρίων για τους κοινοποιημένους φορείς και την ενίσχυση της παρακολούθησης της αγοράς.

Η πρόταση περιλαμβάνει ακριβείς κανόνες για τον καθορισμό των υποχρεώσεων όλων των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, έχουν καθοριστεί σαφώς οι περιπτώσεις που ο κατασκευαστής προβαίνει σε δήλωση απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο θα προσφερθεί στους κατασκευαστές η επιλογή να δηλώσουν την απόδοση των προϊόντων τους, υπερβαίνοντας τα όρια των εφαρμοζόμενων ελάχιστων απαιτήσεων.

Ακόμη, καθορίζεται σαφώς η ειδική έννοια της σήμανσης CE για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Η εν λόγω σήμανση πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ελήφθησαν σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες.

Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι διαδικασίες που καταλήγουν στη σήμανση CE θα απλοποιηθούν προκειμένου να μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που βαρύνουν τους κατασκευαστές. Συγκεκριμένα, αυτό ισχύει για τις μικροεπιχειρήσεις (με λιγότερους από 10 υπαλλήλους) και για τα μεμονωμένα προϊόντα, εφόσον δεν προκαλούνται σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, θα επιτραπεί επίσης η χρήση σταθερών αποτελεσμάτων προηγούμενων δοκιμών ή άλλων υφιστάμενων στοιχείων όσον αφορά τα προϊόντα, αντί της απαίτησης για επαναλαμβανόμενες δοκιμές των σχετικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τα καινοτομικά προϊόντα, θα εισαχθούν επίσης απλουστευμένες και βελτιωμένες διαδικασίες.

Οι διαδικασίες τυποποίησης στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού μπορούν επίσης να συμβάλουν στις νέες εξελίξεις με στόχο τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική με την παροχή εναρμονισμένων μέσων για την εφαρμογή της, π.χ. στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης ή των βιώσιμων κατασκευών. Συνεπώς, η σημερινή πρόταση πρέπει να θεωρηθεί ως συμπληρωματική στις υπόλοιπες ενέργειες της ΕΕ για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πλαίσιο

Ο κατασκευαστικός τομέας συνολικά αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% του ΑΕγχΠ στην ΕΕ. Ως σπουδαιότερος βιομηχανικός εργοδότης στην Ευρώπη, καλύπτει περισσότερους από 15 εκατ. υπαλλήλους και 2,7 εκατ. επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προϊόντα δομικών κατασκευών αφορούν περισσότερους από 5 εκατ. υπαλλήλους και συμβάλλουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 3% του ΑεγχΠ της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/cpd_revision_intro_en.htm


Side Bar