Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Bryssel den 23 maj 2008

Säkrare och miljövänligare fordon

Europeiska kommissionen föreslår att alla nya bilar ska vara utrustade med elektroniska stabilitetskontrollsystem (ESC) från och med 2012 för att markant öka fordonens säkerhet. Lastbilar och andra tunga fordon ska vara utrustade med avancerade nödbromssystem (AEBS) och varningssystem vid oavsiktligt filbyte (LDW) från och med 2013. Redan förra året föreslog kommissionen att alla personbilar skulle vara utrustade med bromsassistanssystem (BAS) för att skydda fotgängare. Dessa åtgärder kommer att leda till att dödsolyckorna i trafiken minskar med uppskattningsvis 5 000 per år. Samtidigt föreslår kommissionen att man 2012 ska införa ett krav på lättrullande däck, vilket innebär betydligt lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samtidigt som det kan leda till mindre buller med bibehållen säkerhet. Lättrullande däck minskar utsläppen med upp till 7 g koldioxid/km, vilket därmed i hög utsträckning bidrar till den strategi för minskade koldioxidutsläpp som antogs i februari 2007. Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen kommer att minska ytterligare genom förslaget om att införa lufttryckskontrollsystem för däck. Genom kommissionens förslag kommer också mer än 150 befintliga direktiv att ersättas med en enda förordning som är direkt tillämplig i hela EU och som hänvisar till harmoniserade FN-standarder.

– Vi förenklar lagstiftningen. Vi förbättrar säkerheten på vägarna. Vi främjar bränsleeffektiviteten. Vi presenterar en modern och integrerad strategi för medborgarna, för miljön och för näringslivet, framhåller vice ordförande i Europeiska kommissionen med ansvar för näringslivsfrågor, Günter Verheugen.

1. Kommissionen föreslår att följande säkerhetskrav införs:

  • Krav på elektroniska stabilitetskontrollsystem för nya bilar och nyttofordon. Nyordningen fasas in från och med 2012 och alla nya bilar ska vara utrustade med sådana system senast 2014. Elektroniska stabilitetskontrollsystem verkar på ett fordons broms- eller kraftöverföringssystem och hjälper föraren att behålla kontrollen över fordonet i kritiska situationer (t.ex. vid dåligt väglag eller för hög hastighet i kurvor). En mer generell användning av elektroniska stabilitetskontrollsystem i fordon räddar liv och kan också leda till betydligt mindre trafikstockningar vid olyckor där tunga fordon är inblandade.
  • Avancerade nödbromssystem på tunga fordon utrustade med sensorer som varnar föraren när ett fordon ligger för nära det framförvarande fordonet och som i vissa situationer utlöser nödbromsning för att undvika eller minska konsekvenserna av en kollision (från 2013).
  • Varningssystem för oavsiktligt filbyte på tunga fordon, som varnar när förarens fordon oavsiktligt håller på att lämna en fil, främst på grund av förarens ouppmärksamhet (från 2013).
  • I oktober 2007 föreslog kommissionen också att personbilar ska vara utrustade med bromsassistanssystem från och med 2009. Om alla bilar i EU har sådana system kan så många som 1 100 fotgängares liv räddas varje år. Med ett bromsassistanssystem kan stoppsträckan för ett fordon i en nödsituation bli betydligt kortare, med resultatet att en kollision med en fotgängare kan undvikas helt och hållet eller åtminstone inträffa med en betydligt lägre hastighet (se IP /07/1453).
  • I enlighet med rekommendationen i CARS 21-rapporten kommer över 50 befintliga direktiv att upphävas och mer än 100 ändringsdirektiv om möjligt att ersättas med hänvisningar till FN:s föreskrifter.

2. Nya krav på däck

  • Lättrullande däck blir obligatoriska från och med 2012, vilket leder till en lägre bränsleförbrukning genom ett minskat rullmotstånd, som uppstår främst på grund av deformering av hjulet, däcket eller vägen. Rullmotståndet beror mycket på hjulets eller däckets material. Det kan minskas t.ex. genom att kiseldioxid används i trådmaterialet. För att undvika negativa säkerhetseffekter införs uttryckliga säkerhetskrav tillsammans med nya bullerkrav.
  • Lufttryckskontrollsystem blir obligatoriska från och med 2012. De varnar föraren när lufttrycket i däcken ligger under det optimala trycket. Att alltid ha ett korrekt lufttryck i däcken är viktigt både för bränsleeffektiviteten och för en bättre prestanda på själva däcken. Däck med för lågt lufttryck kan leda till att bränsleförbrukningen ökar med upp till 4 % och till att däckets livslängd minskar med 45 %. Lufttrycket kan minska med 3–6 % per månad utan att föraren lägger märke till detta. Däck med för lågt lufttryck är också något som ofta orsakar trafikolyckor.

Enligt forskning som bedrivits av Nederländernas organisation för tillämpad forskning (TNO) kan bränsleförbrukningen hos personbilar med hjälp av lättrullande däck respektive lufttryckskontrollsystem minska med 3 % respektive 2,5 %. För nya bilar med ett förväntat körcykelresultat på 130 g koldioxid/km skulle detta innebära en ytterligare minskning med mer än 7 g koldioxid/km (3,9 g för lättrullande däck och 3,25 g för lufttryckskontrollsystem). Om nuvarande bilar var utrustade med lättrullande däck och lufttryckskontrollsystem (med utsläpp på t.ex. 160 g/provningscykel) skulle koldioxidutsläppen kunna minska med mer än 7 kg/ton.

Avancerade säkerhetssystem

Preliminära uppskattningar tyder på att de nya förslagen om att utrusta tunga fordon med avancerade system totalt skulle kunna rädda omkring 2 500 människoliv per år (ca 500 genom elektronisk stabilitetskontroll, och ca 1 000 vardera genom nödbromssystem respektive varningssystem för oavsiktligt filbyte) och många fler liv utanför EU, eftersom lagstiftningen kommer att uppmuntra tillverkarna att utrusta fordon med elektroniska stabilitetskontrollsystem som standard på världsmarknaden. Om bilar utrustas med sådana system kan 2 000–2 500 liv räddas per år. Förslaget ger också möjlighet till att frivilligt utrusta bilar med nödbromssystem och varningssystem för oavsiktligt filbyte, förutsatt att vissa krav är uppfyllda.

Mer information

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar