Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/786

Brüssel, 23. mai 2008

Sõidukite ohutuse ja keskkonnamõju parandamine

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku, et alates 2012. aastast oleksid kõik uued sõidukid varustatud elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemiga, mis võimaldab sõidukite ohutust märkimisväärselt suurendada. Lisaks peaksid veoautod ja muud raskeveokid olema alates 2013. aastast varustatud ka kõrgetasemelise hädapidurdussüsteemi ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemiga. Eelmisel aastal esitas komisjon juba ettepaneku sõiduautodele pidurivõimendite kohustusliku paigaldamise kohta, et kaitsta jalakäijaid. Kõnealused meetmed peaksid hinnanguliselt aitama aastas ära hoida 5000 traagilist liiklusõnnetust. Komisjon teeb ka ettepaneku väikese veeretakistusega rehvide kohustuslikuks kasutuselevõtmiseks alates 2012. aastast, mis võimaldaks vähendada olulisel määral nii kütusetarbimist kui ka süsinikdioksiidi heitkoguseid ja müra, tagades samal ajal ohutuse kõrge taseme. Väikese veeretakistusega rehvide kasutamine võimaldab vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 7 grammi kilomeetri kohta ning aitab oluliselt kaasa 2007. aastal vastu võetud sõiduautode süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise strateegia rakendamisele. Kütusetarbimise ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele tulevikus aitab kaasa ka ettepanek rehvirõhu seiresüsteemide kohustusliku paigaldamise kohta. Komisjoni ettepanekuga tunnistatakse kehtetuks rohkem kui 150 direktiivi ning asendatakse need ühtse määrusega, mis on vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides ning kooskõlas ELi ühtlustatud standarditega.

Ettevõtluse ja tööstuse eest vastutav komisjoni asepresident Günter Verheugen sõnas: „Me lihtsustame õigusakte, suurendame liiklusohutust, soodustame kütuse kokkuhoidu. Me esitame tervikliku kaasaegse poliitilise lähenemisviisi, mis on kasulik nii kodanikele, keskkonnale kui ka tööstusele."

1. Komisjon teeb ettepaneku järgmiste ohutusnõuete kohustuslikuks rakendamiseks:

  • paigaldada elektrooniline stabiilsuskontrollisüsteem uutele seeria- ja tarbesõidukitele alates 2012. aastast ning kõikidele uutele sõidukitele alates 2014. aastast. Elektrooniline stabiilsuskontrollisüsteem mõjutab sõiduki pidurdus- või veojõusüsteemi ning võimaldab juhil sõidukit kriitilises situatsioonis (näiteks halbade teeolude või liigse kiiruse puhul kurvis) kontrolli all hoida. Kõneluste kontrollisüsteemide laialdane kasutamine sõidukitel võimaldaks märkimisväärselt vähendada raskeveokitega juhtunud liiklusõnnetuste tõttu tekkinud liiklusummikuid;
  • paigaldada (alates 2013. aastast) raskeveokitele kõrgetasemeline hädapidurdussüsteem, mis sensoritele tuginedes teavitaks juhti, kui veok on eessõitjale liiga lähedal ning teatavatel juhtudel rakendaks tööle hädapidurdussüsteemi, et vältida kokkupõrget või vähendada selle mõju.
  • paigaldada (alates 2013. aastast) raskeveokitele sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem, mis hoiataks juhti, kui sõiduk – enamasti juhi tähelepanematuse tõttu – sõidurajalt kõrvale kalduma hakkab.
  • Lisaks esitas komisjon 2007. aasta oktoobris ettepaneku sõiduautodele pidurivõimendite kohustusliku paigaldamise kohta alates 2009. aastast. Kui kõik Euroopas kasutusel olevad autod oleksid varustatud pidurivõimenditega, võimaldaks see igal aastal säästa 1100 jalakäija elu. Pidurivõimendite kasutamine võimaldaks oluliselt vähendada sõiduki pidurdusteekonda hädaolukorras, tänu millele saaks vältida kokkupõrget jalakäijaga või oleks kiirus kokkupõrke hetkel palju väiksem (vt IP /07/1453).   
  • Kooskõlas CARS 21 aruandes esitatud soovitustega, tühistatakse ligikaudu 50 kehtivat direktiivi ja rohkem kui 100 muutmisdirektiivi ning asendatakse need võimaluse korral viitega ÜRO määrustele.

2. Uued nõuded rehvidele

  • Väikese veeretakistusega rehvid on kohustuslikud alates 2012.aastast. Selliste rehvide kasutamine tagab väiksema kütusekulu, kuna need vähendavad rehvi pöörlemise suhtes tekkivat takistust, mida põhjustab peamiselt ratta, rehvi või tee deformatsioon. Veeretakistusjõud sõltub suuresti ratta või rehvi materjalist ja seda on võimalik vähendada näiteks kasutades rehvi pinnamaterjalis ränidioksiidi. Et turvalisus ei kannataks, võetakse samal ajal kasutusele selged turvanõuded ja uued müranormid.
  • Rehvirõhu mõõtmissüsteemid on kohustuslikud alates 2012. aastast. Need hoiatavad juhti, kui rehvrõhk on optimaalsest märgatavalt madalam. Õige rehvirõhu hoidmine on oluline nii kütusesäästlikkuse kui ka rehvi paremate sõiduomaduste seisukohast. Liiga väike rehvirõhk võib põhjustada kuni 4%list kütusekulu suurenemist, vähendades samal ajal rehvi kasutuskestvust kuni 45% võrra. Rehvid võivad kuu jooksul kaotada 3–6% rõhust ning juht võib seda mitte märgata. Rehvirõhu vähenemine on ka oluline liiklusõnnetusi põhjustav tegur.

Madalmaade TNO korraldatud uuringu tulemused näitasid, et väikese veeretakistusega rehvide ja rehvirõhu mõõtmissüsteemide kasutuselevõtt aitas kütust säästa vastavalt 3% ja 2,5%. Uute autode puhul, mille mootori testitsükli kohased süsinikdioksiidi heited on 130 g/km, tähendab see heidete vähenemist rohkem kui 7 g kilomeetri kohta. Juba kasutuses olevate autode puhul, mille testitsükli kohased süsinikdioksiidi heited on näiteks 160 g/km, võimaldab väikese veeretakistusega rehvide ja rehvirõhu mõõtmissüsteemide kasutuselevõtt vähendada süsinikdioksiidi heiteid rohkem kui 7 kg tonni kohta.

Kõrgetasemelised ohutussüsteemid

Esialgsete hinnangute kohaselt võimaldaks kõrgetasemeliste ohutussüsteemide kasutuselevõtt raskeveokites ära hoida ligikaudu 2500 liiklusõnnetustest põhjustatud surmajuhtu (ligikaudu 500 tänu elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemi ning 1000 tänu kõrgetasemelise hädapidurdussüsteemi ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemi kasutuselevõtule). Samuti aitaks see vältida surmajuhtumeid väljaspool ELi, kuna siinsed nõuded ajendavad autotootjaid paigaldama elektroonilist stabiilsuskontrollisüsteemi standardvarustusena ka sõidukitesse, mis lähevad muule turule. Elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemi paigaldamine autodesse peaks hinnanguliselt säästma 2000–2500 inimelu aastas. Ettepaneku kohaselt võib kõrgetasemelist hädapidurdussüsteemi ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemi vabatahtlikkuse alusel kasutada ka sõiduautodes, kui teatavad nõuded on täidetud.
Lisateave:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm


Side Bar