Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/08/780

V Bruseli 22. mája 2008

Stretnutie Európskeho jadrového energetického fóra v Prahe informuje o prvých výsledkoch diskusií

Druhé stretnutie Európskeho jadrového energetického fóra sa koná 22. a 23. mája v Prahe za účasti predsedu Komisie, José Manuela Barrosa, ktorý je na návšteve Českej republiky a komisára Piebalgsa. Obaja vyzdvihujú poslanie Komisie viesť otvorenú a transparentnú diskusiu o jadrovej energii.

Komisár Piebalgs vyhlásil: „Zvýšený záujem o Európske jadrové energetické fórum je dôkazom toho, že rozhodnutie vytvoriť toto Fórum bolo obzvlášť dobre načasované a vhodné. Veľmi sa teším na príspevok Fóra do tejto diskusie. Aj keď samotná Komisia plne rešpektuje výhradné právo každého členského štátu, pokiaľ ide o používanie jadrovej energie, je rozhodnutá podporovať najvyššie štandardy bezpečnosti a zabezpečenia.“ „Európske jadrové energetické fórum, ktoré sa zaoberá rizikami a príležitosťami jadrovej energie, má jedinečnú možnosť ako prispieť k vyriešeniu významných problémov týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a odpadového hospodárstva, čo sú dva hlavné prvky pre prijatie jadrovej energie zo strany verejnosti.“

Druhé plenárne zasadnutie Európskeho jadrového energetického fóra, ktoré zorganizovala vláda Českej republiky, je predmetom zvýšeného záujmu zo strany vlád členských štátov EÚ, mnohých členov Európskeho parlamentu zastupujúcich rôzne politické skupiny, Hospodárskeho a sociálneho výboru a hlavných zástupcov jadrového priemyslu, energetických podnikov, veľkoodberateľov elektrickej energie, finančného sektora a občianskej spoločnosti.

Návrh Komisie vytvoriť Európske jadrové energetické fórum potvrdila Európska rada v marci 2007. Fórum slúži ako základňa pre širokú diskusiu o príležitostiach a rizikách jadrovej energie medzi všetkými zúčastnenými stranami. Fórum zasadá dvakrát do roka, striedavo v Bratislave a Prahe.

Na úvodnom stretnutí v novembri 2007 v Bratislave sa vytvorili 3 pracovné skupiny pre príležitosti, riziká a transparentnosť, ktoré svoje správy predložia na stretnutí v Prahe.

Na základe týchto správ sa bude diskusia v Prahe orientovať na tieto prioritné otázky:

  • konkurencieschopnosť jadrovej energie v nízkouhlíkovom energetickom mixe,
  • osobitosti financovania výstavby nových jadrových elektrární,
  • potrebu právneho plánu, ako zodpovedne využívať jadrovú energiu,
  • väčšie zosúladenie jadrovej bezpečnosti, spôsobmi ako napredovať v oblasti odpadového hospodárstva a opatreniami na zabezpečenie dostatočne kvalifikovanej pracovnej sily, a
  • vyhodnocovanie a hľadanie optimálnych prístupov ako vybudovať a posilniť dôveru medzi verejnosťou a zúčastnenými stranami.

Fórum v Prahe načrtne možné kroky pre prácu v nasledujúcich mesiacoch s cieľom prehĺbiť diskusiu o úlohe jadrovej energie v nízkouhlíkovom energetickom mixe, vrátane najlepších spôsobov riešenia významných problémov v tejto oblasti.


Side Bar