Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Bryssel den 20 maj 2008

”Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet” – kommissionen föreslår ett stärkt partnerskap mellan EU och grannländerna i Medelhavsområdet

I dag, den 20 maj, antog Europeiska kommissionen ett meddelande med förslag om stärkta förbindelser med partnerländerna i Medelhavsområdet genom initiativet ”Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet”. I linje med Europeiska rådets beslut vid dess vårmöte lade kommissionär Benita Ferrero-Waldner fram en plan för hur processen ska organiseras. Avsikten är att ge ny livskraft och synlighet åt EU:s förbindelser med partnerländerna i området. I planen ingår inrättandet av ett sekretariat och en ständig kommitté som består av företrädare för parterna. Meddelandet beskriver också vilka slags projekt som skulle kunna leda till en synlig och påtaglig förbättring av levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna för områdets invånare. Det nya initiativet vittnar om EU:s fortsatta engagemang för Medelhavsområdet, som är av stor strategisk betydelse för EU i både politiskt och ekonomiskt hänseende. Förslagen i meddelandet kommer att presenteras vid ett toppmöte som hålls i Paris den 13 juli 2008 för att lansera initiativet ”Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet”.

Enligt kommissionens ordförande José Manuel Barroso är detta en vändpunkt i relationerna mellan EU och partnerländerna i Medelhavsområdet. ”Barcelonaprocessen har visat sitt värde när det gäller att bygga broar mellan partnerländerna. Det kommande franska EU-ordförandeskapet ger oss tillfälle att stärka och komplettera detta samarbete. Men det behövs en starkare politisk vilja, runt hela Medelhavet, att ta vara på den här möjligheten att främja förståelse, fred och välstånd bland alla nationer, kulturer och religioner, till nytta för våra medborgare.”

Kommissionären med ansvar för yttre förbindelser och grannskapspolitiken, Benita Ferrero-Waldner, tillade: ”Barcelonaprocessen har både förespråkare och motståndare. Mycket har gjorts under de nästan tretton år som vårt partnerskap pågått, men vi är också medvetna om att det återstår mycket att göra för att resultaten i framtiden ska kunna nå upp till förväntningarna. Vi känner ett djupt engagemang för Medelhavsområdet. Dagens förslag är ett tecken på detta engagemang och på vår önskan att få till stånd ett mer konsekvent partnerskap som bygger på gemensamt ansvar för processen.”

I meddelandet utvärderas resultaten hittills av Barcelonaprocessen och planeras nya initiativ för att bygga vidare på gjorda framsteg och förstärka dem. Men meddelandet tar också upp de tillkortakommanden som bromsat utvecklingen. Den europeiska grannskapspolitiken beaktar redan områdets behov genom ett differentierat förhållningssätt i de bilaterala förbindelserna med partnerländerna i Medelhavsområdet. Det nya initiativet kommer att komplettera detta genom att bygga vidare på de starka sidorna, vilket är ett uttryck för ett regionalt politiskt engagemang.

Meddelandet har sin upprinnelse i Europeiska rådets möte den 13–14 mars i år, då principen om en union för Medelhavsområdet godkändes och kommissionen uppmanades att lägga fram förslag för att fastställa de närmare bestämmelserna för en sådan union. Det nya initiativet bygger på Barcelonaförklaringen och de därtill hörande rättsakterna och har samma målsättningar och omfattar samma samarbetsområden.

De stärkta politiska förbindelserna gör dock att den politiska nivån höjs och samarbetet stärks och breddas. Stats- och regeringscheferna ska enligt planerna mötas vartannat år. Ett delat ordförandeskap ska sköta dessa toppmöten liksom årliga möten mellan utrikesministrar, möten mellan ministrar inom olika sektorer och mellan högre tjänstemän samt möten i Euromeds kommittéer. Ett gemensamt sekretariat som ska främja och följa upp projekt kommer att inrättas, och kommissionen föreslår också att det inrättas en ständig kommitté med företrädare för parterna.

Projekten står i centrum för det nya initiativet. Kommissionen har kartlagt möjliga områden för projekt som ska främja tillväxt, sysselsättning, regional sammanhållning och ekonomisk integration. Sådana områden är energi och trygg energiförsörjning, miljö, civilskydd och transport.

För att projekten ska kunna genomföras krävs det ytterligare medel vid sidan om de traditionella budgetanslagen. Ekonomiska medel kan väntas från den privata sektorn och internationella finansinstitut samt i form av bilateralt samarbete och bidrag från EU-medlemsstater och partnerländer i Medelhavsområdet.

Bakgrund

Sedan Barcelonaprocessen startade 1995 har den varit det viktigaste instrumentet för förbindelserna mellan EU och länderna i Medelhavsområdet. Den innebär ett partnerskap mellan 39 regeringar och över 750 miljoner människor. Den har varit en drivkraft för strävandena efter fred, säkerhet och delat välstånd i ett område där långvariga konflikter och bristfälliga reformer ofta har stått i vägen för framsteg. Mot denna bakgrund erbjuder partnerskapet en ram för fortsatt dialog, engagemang och utveckling. Europeiska kommissionen har stött Barcelonaprocessen med över 16 miljarder euro ur gemenskapens budget sedan 1995.
Mer information finns på:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar