Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

V Bruseli 20. mája 2008

„Barcelonský proces: únia pre Stredozemie“. Komisia prijíma návrhy na posilnenie partnerstva medzi EÚ a jej stredozemskými susedmi

Dnes 20. mája prijala Európska komisia v rámci Barcelonského postupu: únia pre Stredozemie svoje návrhy na obohatenie vzťahov so stredozemskými partnermi: V nadväznosti na rozhodnutie jarného zasadnutia Európskej rady komisárka Ferrero-Waldner predstavila základnú koncepciu Barcelonského procesu: únie pre Stredozemie, ktorej cieľom je vdýchnuť novú silu vzťahom EÚ s partnermi v stredozemskej oblasti a zviditeľniť ich. Táto koncepcia zahŕňa zriadenie sekretariátu a stáleho výboru zástupcov EÚ a stredozemských krajín. V strategickom dokumente sa uvádza aj súhrn námetov projektov, ktoré by predstavovali viditeľnú a hmatateľnú snahu o zlepšovanie života a životných podmienok občanov v tomto regióne. Touto najnovšou iniciatívou EÚ sa podčiarkuje pretrvávajúci záväzok k Stredozemskému regiónu - oblasti nespornej strategickej dôležitosti z politického i hospodárskeho hľadiska. Návrhy uvedené v oznámení budú predstavené na otváracom summite Barcelonského procesu: únie pre Stredozemie v Paríži dňa 13. júla 2008.

Predseda Komisie Barroso povedal: „Toto je ústredným momentom pre EÚ a našich stredozemských partnerov. Hodnota Barcelonského procesu pri budovaní mostov medzi stredozemskými partnermi sa potvrdila. Impulz nastávajúceho francúzskeho predsedníctva EÚ prináša možnosť posilniť a doplniť základný nástroj na spoluprácu. Využitie tejto možnosti s cieľom utužiť pochopenie, mier a prosperitu medzi všetkými našimi národmi, kultúrami a náboženstvami v prospech našich občanov si však bude vyžadovať silnejšiu politickú vôľu na oboch stranách Stredozemia.“

Komisárka pre vonkajšie vzťahy a Európsku politiku susedstva Benita Ferrero- Waldner dodala: „Barcelonský proces má svojich stúpencov i kritikov. Zatiaľ čo uznávame, že za posledných 13 rokov partnerstva sa toho veľa spravilo, sme si taktiež vedomí, že je nutné ešte veľa učiniť, ak majú budúce výsledky naplniť očakávania. K Stredozemskej oblasti pociťujeme hlboký záväzok. V dnešných návrhoch sa tento záväzok podčiarkuje, a zároveň aj želanie súdržnejšieho partnerstva založeného na spoluvlastníctve procesu.“

V dnešnom oznámení sa zhŕňajú úspechy Barcelonského procesu a predstavuje nová iniciatíva, ktorou sa umožní budovať na týchto základoch a posilniť ich, pričom sa pripúšťajú nedostatky, ktoré zabránili rýchlejšiemu vývoju.

Zatiaľ čo využívaním diferencovaného prístupu v bilaterálnych vzťahoch so stredozemskými partnermi už možno v rámci európskej susedskej politiky odpovedať na potreby v regióne, Barcelonský proces: únia pre Stredozemie tento postup doplní tým, že bude budovať na silných stránkach, čo možno chápať ako vyjadrenie regionálneho politického záväzku.

Strategický dokument je odpoveďou na žiadosť zasadnutia Európskej rady 13. – 14. marca, počas ktorého bola schválená koncepcia únie pre Stredozemie, a v rámci ktorého bola Komisia vyzvaná, aby predstavila návrhy na vymedzenie jej konkrétnych ustanovení. Barcelonská deklarácia a jej acquis budú naďalej základným kameňom novej iniciatívy - jej ciele a oblasti spolupráce ostávajú v platnosti.

Utužený politický vzťah však prekračuje politickú úroveň a rámec pre spoluprácu a posilňuje ho. Jeho súčasťou budú vrcholné stretnutia šéfov vlád každé dva roky a zriadenie spolupredsedníctva na riadenie týchto stretnutí, každoročné stretnutia ministrov zahraničných vecí, stretnutia ministrov a vyšších úradníkov z iných oblastí, ako aj stretnutia výboru Euromed. Zriadi sa spoločný sekretariát na podporu projektov a následné činnosti, pričom Komisia navrhuje aj vytvorenie stáleho výboru zástupcov EÚ a stredozemských krajín.

Srdcom novej iniciatívy sú projekty. Komisia vymedzila oblasti, v rámci ktorých by mohli projekty podporovať rast, zamestnanosť, súdržnosť regiónu a hospodársku integráciu. Tieto oblasti zahŕňajú odvetvie energií a energetickej bezpečnosti, životné prostredie, ochranu obyvateľstva a dopravu.

Implementácia týchto projektov bude závisieť od mobilizácie dodatočných finančných prostriedkov, ktorými sa doplnia tradičné existujúce rozpočtové prídely. Finančné zdroje by mohli pochádzať zo súkromného sektora, medzinárodných finančných inštitúcií, bilaterálnej spolupráce a príspevkov členských štátov EÚ a stredozemských partnerov.

Kontext

Od svojho naštartovania v roku 1995 bol Barcelonský proces ústredným nástrojom pre vzťahy medzi EÚ a Stredozemím, ktorý predstavuje partnerstvo 39 krajín a viac ako 750 miliónov ľudí. Bol hnacím motorom na ceste k mieru, bezpečnosti, deľbe prosperity v regióne, kde dlhotrvajúce konflikty a obmedzené snahy o reformy často bránili pokroku. V tomto kontexte partnerstvo ponúka rámec pre nepretržitý dialóg, účasť a rozvoj. Od roku 1995 Európska komisia podporila Barcelonský proces poskytnutím viac než 16 miliárd EUR z rozpočtu Spoločenstva.
Viac informácií:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar