Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Bruksela, dnia 20 maja 2008 r.

Inicjatywa „Proces barceloński – Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego”: Komisja przyjmuje założenia inicjatywy, której celem jest zacieśnienie współpracy partnerskiej UE z jej sąsiadami z regionu Morza Śródziemnego

Dnia 20 maja Komisja Europejska przyjęła założenia inicjatywy „Proces barceloński – Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego”, której celem jest zacieśnienie stosunków z krajami partnerskimi regionu Morza Śródziemnego. W następstwie decyzji Rady Europejskiej, przyjętej na wiosennym szczycie, komisarz Benita Ferrero-Waldner przedstawiła w zarysie kształt inicjatywy, której celem jest nadanie nowego impulsu współpracy UE z krajami partnerskimi tego regionu i zwiększenie jej widoczności. Inicjatywa obejmuje stworzenie sekretariatu oraz powołanie stałego komitetu przedstawicieli krajów eurośródziemnomorskich. W dokumencie programowym określono także, jakiego typu projekty w widoczny i konkretny sposób odzwierciedlałyby starania mające na celu poprawę egzystencji i warunków życiowych obywateli państw tego regionu. Ta najnowsza inicjatywa jest wyrazem ciągłego zaangażowania UE w rozwój regionu Morza Śródziemnego, który jest obszarem o strategicznym znaczeniu zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym. Zawarte w komunikacie projekty zostaną przedstawione na szczycie inaugurującym inicjatywę „Proces barceloński – Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego”.

Przewodniczący José M. Barroso powiedział: „Jest to decydujący moment dla UE i krajów partnerskich regionu Morza Śródziemnego. Proces barceloński, jako narzędzie ułatwiające tym krajom budowanie relacji partnerskich, udowodnił już swoją skuteczność. Francja obejmie niedługo prezydencję UE i okres ten jest okazją do wzmocnienia i uzupełnienia współpracy. Silna wola polityczna po obu stronach Morza Śródziemnego pozwoli na rzeczywiste wykorzystanie tej szansy i pogłębienie wzajemnego zrozumienia, zapewnienie pokoju i dobrobytu wszystkich naszych obywateli, niezależnie od kraju pochodzenia, kultury czy religii.”

Benita Ferrero-Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, dodała: „Proces barceloński ma swoich mistrzów i krytyków. Wiemy, jak wiele osiągnęliśmy w ciągu prawie 13 lat partnerskiej współpracy, a równocześnie jesteśmy świadomi, jak wiele pozostaje wciąż do zrobienia, jeśli rezultaty mają być na miarę oczekiwań. UE jest mocno zaangażowana w rozwój regionu Morza Śródziemnego. Przedstawione dziś projekty są wyrazem tego zaangażowania i naszego pragnienia bardziej spójnego partnerstwa, w którym obie strony poczuwają się do realizacji procesu.”

Przedstawiony dziś komunikat jest podsumowaniem postępów w ramach procesu barcelońskiego i propozycją nowej inicjatywy, opierającej się na tych osiągnięciach i pozwalającej na dalsze ich wzmocnienie. Opisane zostały również niedociągnięcia, które uniemożliwiły szybszy rozwój.

Istniejące w regionie potrzeby są już przedmiotem działań w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, gdzie stosunki dwustronne z krajami partnerskimi regulowane są na zasadzie zróżnicowanego podejścia. Inicjatywa „Proces barceloński – Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” stanowić będzie uzupełnienie tych działań, opierając się na mocnych punktach, takich jak wyrażane silne regionalne zaangażowanie polityczne.

Dokument programowy stanowi adekwatną odpowiedź na wniosek Rady Europejskiej ze szczytu w dniu 13-14 marca, która wyraziła zgodę na realizację inicjatywy Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego i wezwała Komisję do przedstawienia jej założeń. Deklaracja barcelońska i związany z nią dorobek pozostają centralnym elementem nowej inicjatywy, aktualne też pozostają cele i obszary współpracy.

Jednakże zacieśnienie stosunków politycznych rozszerza i wzmacnia polityczną rangę i podstawy współpracy. Szefowie rządów zaangażowanych państw spotykać się będą na organizowanym co dwa lata szczycie, organizacja tych szczytów oraz corocznych spotkań ministrów spraw zagranicznych, ministrów poszczególnych resortów, urzędników wyższego szczebla oraz komitetu eurośródziemnomorskiego zapewniana będzie w ramach wspólnego przewodnictwa. Utworzony zostanie wspólny sekretariat, odpowiedzialny za promowanie projektów i nadzorowanie ich realizacji, Komisja proponuje także powołanie stałego komitetu przedstawicieli krajów eurośródziemnomorskich.

Projekty stanowią centralny element nowej inicjatywy. Komisja określiła potencjalne obszary, w których realizowane mogą być projekty pobudzające wzrost gospodarczy, sprzyjające zwiększaniu spójności regionalnej i przyspieszeniu integracji gospodarczej. Wśród nich znalazły się dziedziny energii i bezpieczeństwa dostaw energii, środowiska naturalnego, ochrony ludności i transportu.

Realizacja takich projektów wymagać będzie uruchomienia dodatkowych środków, uzupełniających środki budżetowe już przewidziane na te cele. Oczekuje się, że środki finansowe napłyną z sektora prywatnego, międzynarodowych organizacji finansowych oraz dzięki współpracy dwustronnej i składkom państw członkowskich UE oraz krajów partnerskich z regionu.

Kontekst

Od chwili wprowadzenia w życie w 1995 r. proces barceloński jest głównym instrumentem w stosunkach eurośródziemnomorskich, w ramach którego współpracuje ze sobą 39 rządów i 750 milionów obywateli. Proces barceloński okazał się motorem działań na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie, w którym długotrwałe konflikty i mało zdecydowane reformy stanowiły często przeszkodę dla rozwoju. Partnerstwo umożliwiło tym samym regularny dialog, zaangażowanie i rozwój. Komisja Europejska wspiera proces barceloński od 1995 r. i przeznaczyła na ten cel ponad 16 mld EUR z budżetu Wspólnoty.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar