Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Brussel, 20 mei 2008

"Proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied." Commissie keurt voorstellen goed ter bevordering van het partnerschap EU – Middellandse Zeegebied

De Europese Commissie heeft vandaag, 20 mei, voorstellen goedgekeurd voor het verbeteren van de betrekkingen met de buurlanden in het Middellandse Zeegebied door middel van het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied. Na het besluit van de Europese Raad begin dit jaar heeft Commissielid Ferrero-Waldner nu een kort overzicht gepresenteerd van de structuren van het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied, die erop gericht zijn de betrekkingen van de EU met de partnerlanden in het Middellandse Zeegebied opnieuw vitaliteit en zichtbaarheid te verlenen. Deze structuren omvatten onder andere een Secretariaat en een permanent comité van Europees-mediterrane vertegenwoordigers. Het beleidsdocument omvat ook ideeën voor projecten die zichtbare en tastbare initiatieven omvatten voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers in het gebied. Dit laatste initiatief benadrukt de voortdurende betrokkenheid van de EU bij het Middellandse Zeegebied, een regio die van bijzonder strategisch belang is voor de Europese Unie, zowel in politiek als in economisch opzicht. De voorstellen in de mededeling zullen op 13 juli 2008 in Parijs worden gepresenteerd tijdens de openingszitting van het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied.

Voorzitter Barroso: "Dit is een cruciaal moment voor de EU en onze mediterrane partners. Het proces van Barcelona heeft zijn waarde bewezen bij het bouwen van bruggen tussen de mediterrane partnerlanden. De impuls van het volgende Franse voorzitterschap van de EU is een gelegenheid om dit basisinstrument van onze samenwerking te versterken en aan te vullen. Maar er is een sterkere politieke wil voor nodig, aan weerszijden van de Middellandse Zee, om deze gelegenheid te baat te nemen om wederzijds begrip, vrede en welvaart te bevorderen voor alle betrokken landen, culturen en religies, ten voordele van onze burgers."

Benita Ferrero-Waldner, Europees Commissaris voor buitenlandse betrekkingen en nabuurschapsbeleid, voegt hieraan toe: "Het proces van Barcelona heeft zijn voor- en tegenstanders. Wij erkennen dat er veel werk is verzet in bijna dertien jaar partnerschap, maar wij zijn ons er tevens van bewust dat er nog veel moet worden gedaan om aan alle verwachtingen te voldoen. Wij zijn bijzonder gehecht aan het Middellandse Zeegebied. Deze voorstellen onderstrepen deze gehechtheid en ons streven naar een meer samenhangend partnerschap, gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid voor het proces."

De mededeling van vandaag maakt de balans op van de verwezenlijkingen in het kader van het proces van Barcelona en beoogt met dit nieuwe initiatief deze successen verder uit te bouwen en te versterken, terwijl tevens de tekortkomingen worden erkend die een snellere ontwikkeling hebben verhinderd.

Het Europees Nabuurschapsbeleid is al gericht op de aanpak van de behoeften in de regio door een gedifferentieerde benadering in het kader van de bilaterale betrekkingen met de mediterrane partnerlanden; het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied vormt hierop een aanvulling door voort te bouwen op de sterke punten als blijk van de sterke regionale politieke committering.

Het beleidsdocument is een reactie op het verzoek van de Europese Raad van 13 en 14 maart, waarbij het beginsel van een Unie voor het Middellandse Zeegebied werd goedgekeurd en de Commissie werd uitgenodigd voorstellen in te dienen voor specifieke bepalingen. De verklaring van Barcelona en het bijbehorende acquis blijven de hoeksteen van het nieuwe initiatief en de doelstellingen en samenwerkingsgebieden behouden hun geldigheid.

De herziene politieke betrekkingen houden een uitbreiding en verbetering in van het politieke niveau en samenwerkingskader. Zo is voorzien in tweejaarlijkse topontmoetingen van staatshoofden, en het oprichten van een covoorzitterschap voor het organiseren van die topontmoetingen en de jaarlijkse bijeenkomsten van ministers van Buitenlandse Zaken, alsmede de sectorale bijeenkomsten van ministers en hoge ambtenaren en de bijeenkomsten van het Europees-mediterrane comité. Er zal een gezamenlijk secretariaat worden ingesteld voor het bevorderen en de follow-up van projecten; ook stelt de Commissie voor een permanent comité van Europees-mediterrane vertegenwoordigers op te richten.

Projecten vormen het kernbestanddeel van het nieuwe initiatief. De Commissie heeft mogelijke terreinen geïdentificeerd voor projecten die gericht zijn op de bevordering van groei, werkgelegenheid, regionale cohesie en economische integratie. Deze terreinen omvatten energie en continuïteit van de energievoorziening, milieu, civiele bescherming en vervoer.

De implementatie van dergelijke projecten is afhankelijk van de mate waarin extra middelen worden vrijgemaakt, naast de bestaande traditionele budgettaire toewijzingen. De financiële middelen zullen naar verwacht afkomstig zijn van de particuliere sector, de internationale financiële instellingen en de bilaterale samenwerking, alsmede uit de bijdragen van de lidstaten van de EU en de mediterrane partnerlanden.

Achtergrond

Sinds het ontstaan ervan in 1995 is het proces van Barcelona het centrale instrument voor de Europees-mediterrane betrekkingen en vertegenwoordigt het 39 regeringen en ruim 700 miljoen mensen. Het proces van Barcelona is de voornaamste motor voor het streven naar vrede, veiligheid en gedeelde welvaart in deze regio, die geteisterd wordt door langlopende conflicten en waar moeizame hervormingen de vooruitgang vaak hebben verhinderd. Tegen deze achtergrond biedt het Partnerschap een kader voor verdere dialoog, betrokkenheid en ontwikkeling. De Europese Commissie heeft sinds het ontstaan ervan in 1995 al meer dan 16 miljard euro uitgetrokken voor het proces van Barcelona.
Zie voor meer informatie:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar