Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Briselē, 2008. gada 20. maijā

„Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība”. Komisija pieņem priekšlikumus partnerības veicināšanai starp ES un tās Vidusjūras reģiona kaimiņiem

Šodien, 20. maijā Eiropas Komisija „Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība” ietvaros pieņēma priekšlikumus attiecību uzlabošanai ar Vidusjūras reģiona partneriem. Saskaņā ar pavasarī notikušās Eiropadomes sanāksmes lēmumu Komisāre Ferrero-Valdnere iesniedza Barselonas procesa – Vidusjūras reģiona valstu savienības uzbūves aprises, kuras mērķis ir atjaunināt un darīt pamanāmākas ES attiecības ar partneriem Vidusjūras reģionā. Ir paredzēts izveidot sekretariātu un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pārstāvju pastāvīgo komiteju. Politiskās rīcības plānā īpaši ir atzīmēti tādi projekti, kas pamanāmi un reāli uzlabotu reģiona iedzīvotāju dzīvi un iztikas līdzekļus. Šajā jaunākajā priekšlikumā uzsvērta ES nepārtrauktā saikne ar Vidusjūras reģionu, kas tai ir īpaši svarīgs apgabals gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. Ar paziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem iepazīstinās augstākā līmeņa sanāksmē par godu Barselonas procesa – Vidusjūras reģiona valstu savienības atklāšanai 2008. gada 13. jūlijā Parīzē.

Priekšsēdētājs Barrozu teica: „Šis ir īpašs brīdis ES un mūsu Vidusjūras reģiona partneriem. Barselonas process ir pierādījis savu vērtību, veidojot saiknes starp Vidusjūras partneriem. Nākošās ES Francijas prezidentūras sniegtais impulss ir iespēja stiprināt un papildināt šo sadarbību. Taču ir vajadzīga lielāka politiskā griba abpus Vidusjūras krastiem, lai izmantotu šo iespēju veicināt sapratni, mieru un labklājību visu mūsu tautu, kultūru un reliģiju starpā mūsu pilsoņu labā.”

Ārējo attiecību un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisāre Benita Ferrero-Valdnere papildināja: „Barselonas procesam ir savi atbalstītāji un kritiķi. Kaut arī mēs atzīstam, ka mūsu gandrīz 13 gadu ilgās partnerības laikā ir daudz padarīts, mēs apzināmies, ka arī turpmāk vēl joprojām ir daudz darāmā, lai sasniegumi nākotnē attaisnotu cerības. Mēs jūtam dziļu saikni ar Vidusjūras reģionu. Šodienas priekšlikumi uzsver šo saikni un mūsu vēlmi, lai partnerība būtu vēl saskaņotāka un tās pamatā būtu līdzatbildība par procesu.”

Šodienas paziņojumā ir ņemti vērā Barselonas procesa sasniegumi un tajā paredzēti jauni priekšlikumi, kā uzlabot un stiprināt šos panākumus, vienlaicīgi apzinoties arī nepilnības, kas ir kavējušas ātrāku attīstību.

Kaut arī Eiropas Kaimiņattiecību politikā jau ietilpst reģiona vajadzību risināšana, divpusējās attiecībās ar Vidusjūras reģiona partneriem izmantojot diferencētu pieeju, Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība to papildinās, attīstot jau esošās iestrādes, un tas uzskatāms par politiskās apņemšanās izpausmi reģionālā līmenī.

Politiskās rīcības plāns ir atbilde uz 13. – 14. marta Eiropadomes lūgumu, ar ko apstiprināja Vidusjūras reģiona valstu savienības principu un izteica aicinājumu Komisijai iesniegt priekšlikumus, kas precizētu tās saturu un aprises. Barselonas deklarācija un tās acquis arī turpmāk būs jaunā priekšlikuma stūrakmeņi, tāpat spēkā paliek arī tās mērķi un sadarbības jomas.

Tomēr atjauninātās politiskās attiecības paplašinās un veicinās sadarbības politisko līmeni un satvaru. Tas paredz valdības vadītāju augstākā līmeņa sanāksmes reizi divos gados un līdzprezidentūras izveidi, kas vadītu gan šīs sanāksmes, gan arī ikgadējās ārlietu ministru, nozaru ministru, kā arī augstāka līmeņa ierēdņu un Eiropas un Vidusjūras reģiona komitejas tikšanās. Lai veicinātu projektus un sekotu līdzi to īstenošanai, ir paredzēts izveidot kopīgu sekretariātu, turklāt Komisija ierosina izveidot arī Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pārstāvju pastāvīgo komiteju.

Jaunā priekšlikuma uzmanības centrā ir projekti. Komisija ir noteikusi iespējamās nozares projektiem, kuru mērķis būtu veicināt izaugsmi, nodarbinātību, reģionālo kohēziju un ekonomisko integrāciju. Šīs nozares ietver enerģētiku un energoapgādes drošību, vidi, civilo aizsardzību un transportu.

Šādu projektu īstenošana būs atkarīga no iespējām mobilizēt papildu finansējumu papildus jau esošajiem tradicionālajiem budžeta piešķīrumiem. Finanšu resursi tiek gaidīti no privātā sektora, starptautiskajām finanšu iestādēm, kā arī no divpusējās sadarbības un ieguldījumiem no ES dalībvalstīm un Vidusjūras reģiona partneriem.

Vēsturiskā situācija

Kopš saviem pirmsākumiem 1995. gadā Barselonas process ir bijis galvenais Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu attiecību instruments, kas aptver sadarbību starp 39 valdībām un vairāk nekā 750 miljoniem cilvēku. Tas ir bijis virzītājspēks pretī mieram, drošībai un kopīgai labklājībai reģionā, kura attīstību bieži ir kavējuši ilgstoši konflikti un nepietiekami centieni veikt reformas. Ņemot vērā šo vēsturisko situāciju, partnerība rada pamatu ilgstošam dialogam, līdzdalībai un attīstībai. Eiropas Komisija ir atbalstījusi Barselonas procesu, kopš 1995. gada piešķirot tam vairāk nekā 16 miljardus eiro no Kopienas budžeta.
Papildu informāciju skatīt:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar