Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

Brüssel, 20. mai 2008

Barcelona protsess: Vahemere Liit.
Komisjon võtab vastu ettepanekud partnerluse tõhustamiseks ELi ja Vahemere piirkonna naabrite vahel

Euroopa Komisjon võttis täna, 20. mail vastu ettepanekud suhete laiendamiseks Vahemere piirkonna partneritega Vahemere Liidu loomist käsitleva Barcelona protsessi kaudu. Kevadisel Euroopa Ülemkogul vastuvõetud otsuse järel esitles volinik Ferrero-Waldner ülevaadet Barcelona protsessi struktuurist, mille eesmärk on parandada ELi ja Vahemere piirkonna partnerite suhete elujõulisust ja nähtavust. Kõnealune struktuur hõlmab sekretariaadi rajamist ning Euroopa – Vahemere piirkonna esindajate alalise komitee loomist. Nimetatud poliitilises dokumendis esitatakse ka ideid projektide kohta, mille abil saaks piirkonna elanike elukvaliteeti ja toimetulekut nähtavate ja reaalsete jõupingutustega parandada. Mainitud viimase algatusega rõhutatakse, et Vahemere piirkond on ELi jaoks nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes jätkuvalt olulise strateegilise tähtsusega. Teatises sisalduvad ettepanekud esitatakse Barcelona protsessi tippkohtumisel Pariisis 13. juulil 2008.

President Barroso sõnul on tegemist pöördepunktiga ELi ja Vahemere piirkonna partnerite suhetes. „Barcelona protsess on tõestanud oma väärtust kontaktide loomisel Vahemere piirkonna partneritega. Tulevane Prantsuse eesistumisperiood annab võimaluse seda koostööd tugevdada ja täiendada. Kuid sellest võimalusest kinni haaramiseks läheb vaja mõlema osapoole tugevat poliitilist tahet, et edendada kodanike hüvanguks mõistmist, rahu ja õitsengut meie rahvaste, kultuuride ja usundite vahel.”

Välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinik Benita Ferrero-Waldner lisas, et Barcelona protsessil on oma pooldajad ja vastased. „Kuigi partnerluse peaaegu 13aastase ajaloo jooksul on palju ära tehtud, oleme teadlikud, et ootuste ellu viimiseks tuleb veel palju pingutada. Oleme täielikult pühendunud suhetele Vahemere piirkonnaga. Tänased ettepanekud rõhutavad meie pühendumust ja soovi saavutada veelgi ühtsem partnerlus, mille aluseks on protsessi ühine juhtimine.”

Täna avaldatavas teatises võetakse kokku Barcelona protsessi senised saavutused ning esitletakse uut algatust, millega saavutatud edu täiendada ja edasi arendada. Samuti käsitletakse puudujääke, mis on kiiremat arengut takistanud.

Euroopa naabruspoliitika raames juba arvestatakse piirkonna vajadusi, rakendades kahepoolsetes suhetes Vahemere piirkonna partneritega erinevaid lähenemisviise. Vahemere Liidu loomist käsitlev Barcelona protsess hakkab seda suundumust täiendama, toetudes sellistele tugevatele aspektidele nagu piirkondliku poliitilise tahte väljendamine.

Poliitilise dokumendi aluseks on 13.–14. märtsil toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus kiideti heaks Vahemere Liidu põhimõte ja kutsuti komisjoni üles esitama ettepanekuid selle projekti üksikasjade kohta. Uue algatuse nurgakiviks on Barcelona deklaratsioon ja sellega seotud õigustik. Algatuse eesmärgid ja koostöövaldkonnad jäävad samaks.

Uuendatud poliitiliste suhetega laiendatakse ja süvendatakse siiski koostöö poliitilist tasandit ja raamistikku. Uue algatusega nähakse ette iga kahe aasta tagant peetavad valitsusjuhtide tippkohtumised ning kaaseesistuja institutsiooni loomine kõnealuste tippkohtumiste ja iga-aastaste välisministrite kohtumiste korraldamiseks, samuti nähakse ette ministrite valdkondlikud kohtumised ning juhtivametnike ja Euroopa – Vahemere piirkonna komitee kohtumised. Projektide edendamiseks luuakse ühissekretariaat ja komisjon teeb ka ettepaneku Euroopa – Vahemere piirkonna esindajate alalise komitee loomiseks.

Uues algatuses on kesksel kohal projektid. Komisjon on kindlaks määranud võimalikud valdkonnad, millega seotud projektidega saab edendada majanduskasvu, tööhõivet, piirkondlikku ühtekuuluvust ja majanduslikku integratsiooni. Nende valdkondade hulka kuuluvad energeetika ja energiavarustuskindlus, keskkond, kodanikukaitse ja transport.

Selliste projektide teostamine sõltub täiendavate rahaliste vahendite saamisest lisaks tavalistele olemasolevatele eelarvevahenditele. Rahalisi vahendeid loodetakse saada erasektorist, rahvusvahelistelt finantsasutustelt, kahepoolsest koostööst ning ELi liikmesriikidelt ja Vahemere piirkonna partneritelt.

Taust

Alates Barcelona protsessi käivitamisest 1995. aastal on see olnud Euroopa ja Vahemere piirkonna vaheliste suhete keskseks koostöövahendiks. Protsess esindab 39 valitsuse ja üle 750 miljoni inimese vahelist partnerlust. Protsess on aidanud kaasa rahu, julgeoleku ja jagatud heaolu saavutamisele piirkonnas, kus pikaajalised konfliktid ning nõrgad reformikatsed on arengut takistanud. Selle taustal kujutab partnerlus endast raamistikku jätkuvale dialoogile, kaasatusele ja arengule. Euroopa Komisjon on toetanud Barcelona protsessi alates 1995. aastast ühenduse eelarvest üle 16 miljardi euroga.
Lisainfo:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar