Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/774

V Bruselu dne 20. května 2008

„Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“. Komise přijímá návrhy na posílení partnerství mezi EU a jejími středomořskými sousedy

Evropská komise přijala dnes, tj. 20. května, své návrhy, jak zlepšit vztahy se svými středomořskými partnery prostřednictvím „Barcelonského procesu: Unie pro středomoří“. V návaznosti na rozhodnutí jarního zasedání Evropské rady předložila komisařka Ferrero-Waldnerová návrh struktur „Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří“, jejichž cílem je obnovit životaschopnost a viditelnost vztahů EU s partnery ze středomořského regionu. Do těchto struktur patří zřízení sekretariátu a vytvoření stálého výboru zástupců Středomoří. Tento politický dokument také nastiňuje okruh projektů, který by představovaly viditelnou a hmatatelnou snahu o zlepšení života a životních podmínek občanů v regionu. Tato nová iniciativa zdůrazňuje, že EU potvrzuje svůj závazek vůči středomořskému regionu, který je oblastí s obrovským strategickým významem, a to jak po stránce politické, tak po stránce ekonomické. Návrhy obsažené ve sdělení budou předloženy dne 13. července 2008 v Paříži během zasedání, na kterém bude představen „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“.

Předseda Komise Barroso uvedl: „Pro EU a naše středomořské partnery je to klíčový moment. Barcelonský proces prokazuje svou hodnotu při budování mostů mezi středomořskými partnery. Impuls nadcházejícího francouzského předsednictví EU je příležitostí, jak posílit a doplnit tuto spolupráci. Na obou březích Středomoří bude ale zapotřebí silnější politická vůle, aby tato příležitost byla využita k posílení porozumění, míru a prosperity mezi všemi našimi národy, kulturami a náboženstvími ve prospěch našich občanů.“

Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, Benita Ferrero-Waldnerová, dodala: „Barcelonský proces někteří vyzdvihují a jiní kritizují. I když uznáváme, že během téměř třinácti let našeho partnerství bylo dosaženo mnohého, jsme si také vědomi, že toho máme ještě hodně před sebou, pokud mají výsledky v budoucnosti splnit očekávání. Jsme pevně odhodláni podporovat středomořský region. Dnešní návrhy potvrzují tento závazek i naši touhu po ucelenějším partnerství založeném na společné odpovědnosti v rámci procesu.“

Dnešní sdělení hodnotí výsledky barcelonského procesu a předpokládá, že tato nová iniciativa bude stavět na jeho úspěších, dále je prohloubí a přitom také zohlední nedostatky, které znemožňovaly rychlejší rozvoj.

I když se potřebami regionu diferencovaným přístupem v dvoustranných vztazích se středomořskými partnery zabývá již evropská politika sousedství, „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ ho bude doplňovat tím, že bude stavět na silných bodech vyjadřujících regionální politický závazek.

Tento politický dokument je reakcí na požadavek Evropské rady konané ve dnech 13. a 14. března 2008, která schválila zásadu Unie pro Středomoří a vyzvala Komisi, aby předložila návrhy vymezující jeho podmínky. Barcelonské prohlášení a jeho acquis zůstávají základním kamenem této nové iniciativy, přičemž jeho cíle a oblasti spolupráce stále zůstávají v platnosti.

Zlepšení politických vztahů však rozšiřuje a posiluje politickou úroveň a rámec spolupráce. Předpokládá konání vrcholných schůzek předsedů vlád jednou za dva roky a zavedení spolupředsednictví, které se bude podílet na pořádání těchto vrcholných schůzek, a konání každoročních zasedání ministrů zahraničních věcí, zasedání ministrů jednotlivých odvětví a vyšších úředníků a zasedání evropsko-středomořského výboru. Bude zřízen společný sekretariát, který bude podporovat a sledovat projekty. Komise také navrhuje vytvoření stálého výboru zástupců Středomoří.

V samém centru této nové iniciativy stojí projekty. Komise označila možné oblasti, ve kterých projekty mohou usilovat o podporu růstu, zaměstnanosti, regionální soudržnosti a hospodářské integrace. Mezi tyto oblasti patří energetika a její bezpečnost, životní prostředí, civilní ochrana a doprava.

Provádění těchto projektů bude záviset na získání dalších finančních prostředků z jiných než tradičních stávajících rozpočtových přídělů. Očekává se, že budou k dispozici finanční zdroje ze soukromého sektoru, od mezinárodních finančních ústavů, z dvoustranné spolupráce a z příspěvků členských států EU a středomořských partnerů.

Výchozí informace

Barcelonský proces je od svého založení v roce 1995 ústředním nástrojem v evropsko-středomořských vztazích, který představuje partnerství 39 vlád a více než 750 miliónů lidí. Je hnacím motorem snah směřujícím k zachování míru, bezpečnosti a sdílené prosperitě v regionu, kde dlouhodobé konflikty a neúspěšné snahy o reformy často brzdily pokrok. Za těchto okolností partnerství vytváří prostor pro stálý dialog, angažovanost a rozvoj. Evropská komise od roku 1995 podpořila barcelonský proces z rozpočtu Společenství částkou přesahující šestnáct miliard eur.
Více informací naleznete na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm


Side Bar