Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/769

V Bruselu dne 20. května 2008

Komise schválila režim státní podpory pro vnitrozemskou vodní dopravu

Evropská komise dnes České republice povolila podporu provozovatelů nákladní vnitrozemské vodní dopravy. Celková podpora ve výši 443,5 mil. CZK (17,33 mil. EUR) bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem programu modernizace je efektivnější využívání plavidel, vyšší úroveň bezpečnosti a snižování dopadů vodní dopravy na životní prostředí. Režim se skládá ze tří podprogramů:

  • podpora na koupi nízkoemisních motorů, jež bude podniky motivovat k modernizaci, aby splňovaly nejnovější normy EU[1];
  • podpora na investice do překládacího zařízení, aby se v zájmu intermodality zvýšila konkurenceschopnost plavidel a jejich provozní flexibilita;
  • podpora na investice do zařízení zvyšujících bezpečnost a manévrovací schopnosti plavidel.

Evropská dopravní politika podporuje vnitrozemskou vodní dopravu a ostatní druhy dopravy šetrné k životnímu prostředí, aby se staly konkurenceschopnou alternativou k silniční přepravě. Evropská komise usiluje o podporu a upevnění konkurenčního postavení vnitrozemské vodní dopravy, zejména zvýšením její integrace do multimodálních dodavatelsko-odběratelských vztahů[2]. V souladu s tímto obecným přístupem a příslušnými legislativními nástroji dospěla Komise k názoru, že jakékoli narušení hospodářské soutěže plynoucí z této podpory je vyváženo tím, že podpora přispívá ke splnění cílů, které jsou ve společném zájmu EU.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, Úř. věst. L 225, 25.6.2004.

[2] NAIADES“ Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu, KOM(2006) 6, 17.1.2006.


Side Bar