Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/763

Bryssel 20. toukokuuta 2008

Komissio esittää EU:n ratkaisun elintarvikkeiden nousevien maailmanmarkkinahintojen vaikutusten lieventämiseksi

Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon, jossa määritellään mahdolliset poliittiset toimet elintarvikkeiden nousevien maailmanmarkkinahintojen vaikutusten lieventämiseksi. Asiakirjasta keskustellaan 19.–20. kesäkuuta järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tiedonannossa analysoidaan rakenteellisia ja kausiluonteisia tekijöitä ja ehdotetaan kolmiosaista poliittista ratkaisua, johon sisältyy yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen (ks. IP/08/762) ja vähittäiskaupan valvonnan yhteydessä toteutettavia lyhyen aikavälin toimenpiteitä sekä aloitteita maataloustuotteiden tarjonnan lisäämiseksi ja elintarviketurvan takaamiseksi, mukaan lukien kestävien tulevan sukupolven biopolttoaineiden edistäminen. Lisäksi siihen sisältyy aloitteita, jotka edistävät maailmanlaajuista hanketta ehkäistä hintojen nousulla köyhiin väestönosiin olevia vaikutuksia.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: ”Euroopan unioni on vastannut nopeasti elintarvikehintojen äkilliseen nousuun. Kyse on ongelmasta, johon on useita perimmäisiä syitä ja jolla on lukuisia seurauksia. Sen vuoksi meidän on toimittava samanaikaisesti useilla aloilla ongelman ratkaisemiseksi. Tänään esittämämme mahdollinen poliittinen ratkaisu täydentää jo toteutettuja toimenpiteitä. Komissio pyytää jäsenvaltioita antamaan yhtenäisen eurooppalaisen vastauksen tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen. Koordinoimme toimemme kansainvälisten kumppaneidemme kanssa YK:ssa ja G8-kokouksessa.”

Miksi elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet?

Tiedonannossa tarkastellaan syitä elintarvikkeiden hintojen viimeaikaiseen nousuun sekä EU:ssa että kansainvälisesti. Hintojen nousua edelsi kolme vuosikymmentä kestänyt maataloustuotteiden hintojen laskeva suuntaus. Viimeaikaisten merkkien mukaan useimpien hyödykkeiden hinnat ovat kääntyneet laskuun vuoden 2008 alun ennätystasoilta. Elintarvikehintojen nousuun johtaneita rakenteellisia tekijöitä ovat sekä peruselintarvikkeiden että korkeamman lisäarvon elintarvikkeiden kysynnän jatkuva lisääntyminen erityisesti suurissa nousevan talouden maissa ja maailman väestömäärän yleinen kasvu. Energiakustannusten nouseminen vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin erityisesti nostamalla typpilannoitteiden kaltaisista tuotannontekijöistä aiheutuvia kustannuksia ja kuljetuskustannuksia. Esimerkiksi typpilannoitteiden hinnat ovat nousseet 350 prosenttia vuodesta 1999. Satojen kasvu on hidastunut ja maataloustuotteille on syntynyt uusia myyntikanavia. Tilapäisiä hinnannousuun vaikuttavia tekijöitä ovat heikot sadot useilla maailman alueilla, perinteisesti alhaiset varastotasot, Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen ja vientirajoitukset useissa maailmanmarkkinoiden perinteisissä toimittajamaissa. Keinottelu on pahentanut taustalla olevaa hintojen epävakautta.

Vaikutukset EU:ssa

Hyödykkeiden nousevat hinnat ovat johtaneet korkeampaan elintarvike- ja kuluttajahintainflaatioon EU:ssa, vaikka sen näkyminen vähittäishinnoissa onkin ollut vähäistä seurauksena euron arvonnoususta, raaka-aineiden pienenevästä osuudesta elintarvikkeiden tuotantokustannuksista verrattuna energiaan ja työvoimaan sekä elintarvikkeiden pienestä osuudesta keskivertokotitalouden menoista. Vaikutus on ollut joissakin jäsenvaltioissa toisia jäsenvaltioita tuntuvampi, ja se on kohdistunut vakavammin alhaisen tulotason perheisiin. Viljelijät ovat hyötyneet tilanteesta, kun taas karjankasvattajat ovat kärsineet korkeammista rehuhinnoista.

Maailmanlaajuiset vaikutukset

Kehitysmaat ovat elintarvikkeiden nettotuojina kärsineet eniten. Nettoviejät sen sijaan ovat yleensä ottaen hyötyneet. Jos korkeammat hinnat eivät ole vielä johtaneet elintarvikepulaan, ne näkyvät maailman köyhimpien osalta lisääntyvänä köyhyytenä, aliravitsemuksena ja suurempana haavoittuvaisuutena muille ulkoisille häiriöille. Keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä nousevat hinnat saattavat kuitenkin luoda maanviljelijöille uusia tulonhankintamahdollisuuksia kehitysmaissa ja voivat lisätä maanviljelyn vaikutusta talouskasvuun.

Tuleva suuntaus

Hinnat ovat alkaneet laskea viimeaikaisilta ennätystasoilta. Komissio odottaa tämän suuntauksen jatkuvan ja markkinoiden muuttuvan vakaammiksi. Komissio ei kuitenkaan odota paluuta aikaisempiin alhaisiin hintoihin.

Poliittinen ratkaisu

Komission tänään ehdottama kolmiosainen poliittinen ratkaisu muodostuu seuraavista toimenpiteistä:

  • 1) Lyhyellä aikavälillä: yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus (ks. IP/08/762) ja vähittäiskaupan valvonta yhtenäismarkkinakatsauksen puitteissa kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien periaatteiden mukaisesti.
  • 2) Pitemmällä aikavälillä: aloitteet maataloustuotteiden tarjonnan lisäämiseksi ja elintarviketurvan takaamiseksi, mukaan lukien biopolttoaineita koskevien kestävien kriteerien edistäminen ja tulevan sukupolven biopolttoaineiden kehittäminen Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla, sekä maatalousalaa koskevan tutkimuksen ja tiedonvälityksen parantaminen erityisesti kehitysmaissa.
  • 3) Aloitteet, jotka edistävät maailmanlaajuista hanketta ehkäistä nousevilla hinnoilla köyhiin väestönosiin olevia vaikutuksia, mukaan lukien paremmin koordinoitu kansainvälinen ratkaisu elintarvikekriisiin, erityisesti YK:n ja G8-kokouksen puitteissa; avoimen kauppapolitiikan jatkaminen, joka tarjoaa maailman köyhimmille maille etuuskohteluun perustuvan pääsyn EU:n markkinoille; välittömiin humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen nopeasti; kehitysavun suuntaaminen pitemmän aikavälin hankkeisiin kehitysmaiden maatalouden elvyttämiseksi.

Yleisesti ottaen komissio jatkaa tilanteen tiivistä seuraamista ja toimien mukauttamista uusiin olosuhteisiin.

Olisiko EU:n luovuttava biopolttoaineita koskevasta tavoitteestaan nousevien elintarvikehintojen vuoksi?

Eurooppa-neuvosto asetti vuonna 2007 tavoitteen liikenteessä käytettäville biopolttoaineille, ja komissio antoi tammikuussa 2008 ehdotuksensa tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena ei ole koskaan ollut biopolttoaineiden osuuden nostaminen 10 prosenttiin hinnalla millä hyvänsä. Tätä 10 prosentin tavoitetta koskevat tiukat ehdot. Ehtoihin sisältyy toimiva ja vankka ympäristökestävyysjärjestelmä ja toisen sukupolven biopolttoaineiden kaupallinen elinkelpoisuus. EU:n ympäristökestävyysjärjestelmästä käydään parhaillaan keskusteluja neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Se tulee olemaan ensimmäinen lajiaan maailmassa. Järjestelmän on varmistettava, että tuotannolla ei ole haitallisia sivuvaikutuksia, ja sen on oltava vankka ja toteutuskelpoinen. Biopolttoaineiden tuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti riippumatta EU:n 10 prosentin tavoitteesta. EU voi parhaiten vaikuttaa kehitykseen tekemällä parhaansa ympäristökestävyysjärjestelmän toimintakelpoisuuden osoittamiseksi ja nopean siirtymisen varmistamiseksi uuden sukupolven biopolttoaineisiin. Tällä hetkellä biopolttoaineet ovat liikennealalla ainoa vaihtoehto kestävän kehityksen vastaisille fossiilisille polttoaineille. Kestäviä biopolttoaineita koskeva tavoite auttaa merkittävällä tavalla EU:ta pienentämään hiilidioksidipäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.


Side Bar