Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/762

Bryssel, 20. toukokuuta 2008

Yhteinen maatalouspolitiikka ajan tasalle – viljelijöille vapautta vastata kasvavaan kysyntään

Euroopan komissio teki tänään ehdotuksen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) modernisoimiseksi, yksinkertaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Samalla poistetaan viimeisetkin viljelijöitä rajoittaneet määräykset, minkä ansiosta viljelijät pystyvät paremmin vastaamaan elintarvikkeiden kasvavaan kysyntään. Tällä YMP:n "terveystarkastuksella” laajennetaan tuotannosta irrotettujen tukien kirjoa. Näin viljelijät voivat mahdollisimman pitkälle seurata markkinasignaaleja. Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kesannointivelvoitteen poisto, maitokiintiöiden asteittainen lisääminen kunnes ne poistetaan vuonna 2015 sekä markkinainterventioiden karsiminen. Näiden muutosten ansiosta viljelijät vapautuvat tarpeettomista rajoituksista ja voivat maksimoida tuotantomahdollisuutensa. Komissio ehdottaa myös tukien lisäalentamista mukauttamismenettelyssä, jossa viljelijöille maksettavia suoria tukia alennetaan ja kertyvät varat siirretään maaseudun kehittämisrahastoon. Näin voidaan paremmin vastata Euroopan maatalouden uusiin haasteisiin, joita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen, vesihuollon parantaminen ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen.

”YMP:n terveystarkastuksen tarkoituksena on antaa viljelijöille vapaus vastata kasvavaan kysyntään ja reagoida nopeasti markkinoiden viesteihin”, totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. ”Sillä pyritään myös yksinkertaistamaan, virtaviivaistamaan ja modernisoimaan YMP:aa ja antamaan viljelijöillemme paremmat valmiudet vastata ilmastonmuutoksen kaltaisiin uusiin haasteisiin.”

Kesannointivelvoitteen poistaminen: Komission ehdotuksen mukaan peltokasvien viljelijöiden ei olisi enää pakko kesannoida kymmentä prosenttia maatalousmaastaan. Näin he voivat maksimoida tuotantokykynsä.

Maitokiintiöiden asteittainen poistaminen: Maitokiintiöt poistetaan asteittain huhtikuuhun 2015 mennessä. Komissio ehdottaa pehmeää laskua siten, että kiintiöitä lisätään vuosittain viisi kertaa yhdellä prosentilla vuosien 2009/10 ja 2013/14 välisenä aikana.

Tuen irrottaminen tuotannosta: YMP:n uudistuksessa viljelijöille maksettavat suorat tuet irrotettiin tuotannosta. Toisin sanoen tuen saamisen edellytyksenä ei enää ollut tietyn tuotteen tuottaminen. Eräät jäsenvaltiot päättivät kuitenkin pitää jotkin tuet tuotantoon sidottuina. Komissio ehdottaa nyt, että viimeisetkin tuotantoon sidotut tuet irrotetaan tuotannosta ja siirretään tilatukijärjestelmään. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säilyttää nykyiset emolehmäpalkkiot sekä vuohi- ja lammaspalkkiot tuotantosidonnaisina.

Historiallisen mallin hylkääminen: Eräissä jäsenvaltioissa tuet ovat perustuneet tukiin, joita viljelijä sai viitekaudella. Toisissa jäsenvaltioissa taas tuet ovat alueellisia ja hehtaariperustaisia. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampi historiallista mallia on perustella. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot voivat siirtyä kohti kiinteämääräisemmän tuen järjestelmää.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän voimassaolon jatkaminen: EU:hun viimeksi liittyneistä 12 jäsenvaltiosta kymmenen soveltaa yksinkertaistettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. Järjestelmän voimassaolon piti päättyä vuonna 2010, mutta komissio ehdottaa sen jatkamista vuoteen 2013.

Täydentävät ehdot: Viljelijöille maksettavien tukien saamisen edellytyksenä on ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja elintarvikkeiden laatuun liittyvien vaatimusten noudattaminen. Viljelijöiden tukia leikataan, jos vaatimuksia ei noudateta. Tätä täydentävien ehtojen järjestelmää yksinkertaistetaan poistamalla siitä vaatimukset, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia tai jotka eivät ole suoraan viljelijän vastuulla. Uusia vaatimuksia lisätään kesannoinnin ympäristöhyötyjen säilyttämiseksi ja vesihuollon parantamiseksi.

Apu erityisvaikeuksista kärsiville aloille: Jäsenvaltiot voivat nykyisellään pidättää tietyillä aloilla enintään 10 prosenttia suorille tuille vahvistetuista kansallisista enimmäismääristään ja osoittaa ne ympäristötoimenpiteisiin tai asianomaisen alan tuotteiden laadun ja myynnin edistämiseen. Komissio haluaa tähän menettelyyn lisää joustovaraa. Varoja ei enää tarvitsisi käyttää alalla, jolta ne on pidätetty, vaan niitä voitaisiin käyttää epäsuotuisilla alueilla maitoa tai naudan-, vuohen- tai lampaanlihaa tuottavien viljelijöiden auttamiseksi. Samaten niitä voitaisiin kohdistaa riskinhallintatoimenpiteisiin, kuten luonnonmullistusten varalta otettaviin vakuutuksiin ja eläintauteihin liittyviin sijoitusrahastoihin. Menettely voitaisiin ottaa käyttöön myös yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavissa jäsenvaltioissa.

Määrärahasiirrot suorista tuista maaseudun kehittämiseen: Tätä nykyä kaikkien yli 5 000 euroa suoraa tukea saavien viljelijöiden tuista vähennetään viisi prosenttia, jota vastaavat varat siirretään maaseudun kehittämisen määrärahoihin. Komissio ehdottaa vähennysprosentin nostamista 13:een vuoteen 2012 mennessä. Suurtiloihin kohdistettaisiin lisäleikkauksia (yli 100 000 euroa vuodessa saavilta tiloilta perittäisiin ylimääräiset 3 %, yli 200 000 euroa vuodessa saavilta tiloilta ylimääräiset 6 % ja yli 300 000 euroa vuodessa saavilta tiloilta ylimääräiset 9 %). Jäsenvaltiot voisivat käyttää näin saadut varat maaseudun kehittämisohjelmissaan toimenpiteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, uusiutuvaan energiaan, vesihuoltoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

Interventiomekanismit: Markkinoiden tarjontaa sääntelevien toimenpiteiden ei pitäisi olla hidaste EU:n viljelijöille, jotka pyrkivät reagoimaan markkinasignaaleihin. Komissio ehdottaa, että durumvehnän, riisin ja sianlihan interventiot poistetaan. Rehuviljojen interventiomäärä lasketaan nollaan. Leipävehnälle, voille ja rasvattomalle maitojauheelle otetaan käyttöön tarjouskilpailumenettely.

Tukirajoitukset: Jäsenvaltiot voisivat myöntää tukia vain, jos tilakohtainen tuki on vähintään 250 euroa tai tilan tukikelpoinen pinta-ala vähintään yksi hehtaari; ne voisivat myös soveltaa molempia kriteereitä.
Muut toimenpiteet: Joukko pieniä tukijärjestelmiä irrotetaan tuotannosta ja siirretään tilatukijärjestelmään. Hampun, kuivarehun, valkuaiskasvien ja pähkinöiden osalta tämä tapahtuisi välittömästi. Riisille, tärkkelysperunoille ja pitkäkuituiselle pellavalle vahvistettaisiin siirtymäkausi. Komissio ehdottaa myös energiakasvipalkkion lakkauttamista.
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar